2024-2028 dönemi Yalova Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Yalova Üniversitesi, 2024-2028 yıllarını kapsayan Stratejik Planında "Eğitim, araştırma ve yenilikçiliğin yanı sıra topluma ve çevreye sağladığımız katkılarla öncü bir üniversite olmak " vizyonunu temel alarak önceliklerini belirlemiştir. Vizyonumuz doğrultusunda, Üniversitemiz fiziki alanlarının ve altyapısının geliştirilmesi, eğitim ve öğretimde ulusal ve uluslararası alanda yeterliliğe ulaşılması, nitelikli araştırma faaliyetleriyle bilime katkı sunulması, çağın gereklerine uygun bilgi ve beceriye sahip öğrencilerin yetiştirilmesi öncelikli stratejik amaçlarımızdandır. Bunun yanı sıra Üniversitemizde yerel, bölgesel ve ulusal paydaşlarla yapılan iş birlikleri ile topluma katkının artırılmasını, girişimcilik faaliyetlerinin etkinliği sağlanarak paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesini, çevik yönetim ve sürdürülebilirlik prensiplerinin benimsenmesini, aidiyeti güçlü personelimiz ile ulusal ve uluslararası alanda tanınır bir üniversite olmayı hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda, öğrencilerimizi geleceğe daha hazır bir şekilde mezun ederek toplumsal ve bilimsel ilerlemeye katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Şeffaf, katılımcı bir yaklaşımla ve ortak akıl çerçevesinde oluşturulan 2024-2028 Stratejik Planı, başarıya giden yolda kılavuzumuz olacaktır. Yalova Üniversitesinin başarısını artırma ve belirlenen hedeflere ulaşma süreci, tüm akademik ve idari personelimizin, öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve dış paydaşlarımızın aktif katılımıyla gerçekleşecektir. Bu noktada, planın uygulama aşamasındaki bütün birimlere başarılar dilerim. Stratejik plan hazırlık sürecinde emeği geçen en başta Stratejik Planlama Ekibi ve Kalite Organizasyon Yapısı üyeleri olmak üzere, çalışmalara katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, Planın Yalova Üniversitesine, Yalova’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

  Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı Rektör

 • AMAÇ 1 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTEYİ, FİZİKİ VE TEKNİK ALTYAPI İLE DESTEKLEYEREK, ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA YETERLİLİĞE ULAŞMAK

  AMAÇ 2 NİTELİKLİ ARAŞTIRMA FAALİYETLERİYLE ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA BİLİME KATKI SAĞLAMAK

  AMAÇ 3 GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK FAALİYETİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRARAK PAYDAŞLARIMIZLA İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK.

  AMAÇ 4 YEREL, BÖLGESEL VE ULUSAL PAYDAŞLARLA SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ BİRLİKLERİ VE FAALİYETLER GERÇEKLEŞTİREREK TOPLUMSAL KATKIYI ARTIRMAK 

  AMAÇ 5 ÇEVİK YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PRENSİPLERİNİ BENİMSEYEREK KURUMSAL GELİŞİM VE AİDİYETİ GÜÇLÜ PERSONEL İLE ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA TANINIR HALE GELMEK

 • Hedef 1.1 Öğretim planlarını ulusal ve uluslararası yeterliliğe ulaştırmak.

  Hedef 1.2 Mezunlarımızın istihdam oranını artırmak.

  Hedef 1.3 Üniversitemizin öğretim elemanlarının eğitim öğretim yetkinliklerini artırmak.

  Hedef 1.4 Eğitim ve öğretim fiziki ve teknik altyapısını geliştirmek.

  Hedef 1.5 Çağın gereksinimlerine uygun bilgi ve beceriye sahip öğrenciler yetiştirmek.

  Hedef 2.1 Bilimsel performansı sayı ve nitelik olarak ulusal ve uluslararası boyutta artırmak.

  Hedef 2.2 Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun AR-GE faaliyetleri gerçekleştirmek.

  Hedef 2.3 Bilimsel araştırma imkanlarını artırmak.

  Hedef 2.4 Ulusal ve uluslararası araştırma iş birliği olanaklarını artırmak.

  Hedef 2.5 Nitelikli araştırmacı sayısı ve etkinliğini artırmak.

  Hedef 3.1 Girişimcilik ve yenilikçiliği teşvik ederek yaygınlaşmasını sağlamak. 

  Hedef 4.1 Toplumsal katkı sağlamaya yönelik yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde projeler üretmek. Hedef 4.2 Topluma katkı amaçlı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlemek.

  Hedef 4.3 Topluma katkı amaçlı eğitim, hizmet ve danışmanlık faaliyetlerini artırmak ve geliştirmek. Hedef 4.4 Dezavantajlı bireylere yönelik faaliyetleri artırmak ve geliştirmek.

  Hedef 4.5 Topluma katkı amaçlı düzenlenen gönüllülük faaliyetlerini artırmak ve geliştirmek.

  Hedef 5.1 Görev bilincini önceleyen kurumsal kültür oluşturarak aidiyeti geliştirmek.

  Hedef 5.2 Kurumsal imajı güçlendirmek.

  Hedef 5.3 Yenilenebilir enerjiyi önceleyerek çevreye duyarlı faaliyetler geliştirmek.

  Hedef 5.4 Şeffaf, sürdürülebilir yönetim süreçlerinde teknolojiyi etkin kullanarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

  Hedef 5.5 Üniversitemizin yönetim sistemlerini etkili ve verimli kullanarak performansını artırmak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]