2024-2028 dönemi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 30 yılı aşkın tarihiyle Türkiye’nin seçkin yükseköğretim kurumlarından olan Üniversitemiz; köklü kurumsal yapısı, sahip olduğu yetkin ve deneyimli insan kaynağıyla eğitim-öğretim, bilim, kültür-sanat, araştırma geliştirme, teknoloji ve inovasyon alanlarında faaliyetler yürütmektedir. Başta bölgemiz ve ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa bu alanlarda katkı sunan Üniversitemiz, aynı zamanda bilimsel yaklaşımın ve çevreye saygı kültürünün yaygınlaşmasını hedeflemektedir. Toplumsal kalkınma, kültür-sanat ve ekonomide gelişmeye dönük nitelikli bilgi üreten Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, bu doğrultuda her alanda araştıran, sorgulayan, katılımcı, evrensel düşünebilen, etik ve kültürel değerlere sahip bireyler yetiştirmeyi de bir görev ve sorumluluk olarak görmektedir.

  Üniversitemiz bu anlayışla “Bölgesel kalkınma odaklı, öncelikli alanlarda ihtisaslaşmış, topluma hizmette öncü ve yenilikçi bir üniversite olma”yı kendisine vizyon olarak belirlemiş; ortak akıl ve katılımcılık, akademik özgürlük, disiplinler arası çalışma kültürü, yenilikçilik, bölgesel ve ulusal kalkınmaya destek gibi temel değerlerinin ışığında 2024-2028 Stratejik Planı’nı hazırlayarak uygulamaya koymuştur.

  Tarım, gıda, nanoteknoloji, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs alanları başta olmak üzere birçok alanda öncü olan ve her geçen gün gelişen ve geliştiren Üniversitemiz, yeni stratejik planlamasında sahip olduğu bu potansiyeli ve kapasiteyi rekabet gücünde daha etkili kılmak amacıyla kendine özgü farklılaşma stratejisini esas almıştır. Bu çerçevede Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2023 yılında “Hidrojen ve Yakıt Pilleri Alanında Uzmanlaşan Üniversite” ünvanını alan Üniversitemizin konum tercihinin “araştırma odaklı üniversite” olarak kalmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla enerji ile birlikte tarım-gıda ve nanoteknoloji alanlarının yine öncelikli alanlar olarak kabul edildiği yeni dönem stratejik planımızda; eğitim öğretimin niteliğinin artırılmasına, öncelikli alanlarda ihtisaslaşarak bölgesel kalkınma odaklı uluslararası standartta bir araştırma üniversitesi olmaya, çevresel ve kültürel duyarlılık ekseninde toplumsal sorunların çözümüne katkı sunulmasına ve sürdürülebilir kalite ve verimlilik için akıllı dönüşümün gerçekleştirilmesine vurgu yapan dört temel amaç ve bu amaçlar altında 20 hedef belirlenmiştir.

  Üniversitemizin, yönetsel süreçlerde açık sistem yaklaşımı ve şeffaflık anlayışı ile stratejik yönetim düzleminde kaynakların doğru planlanarak etkin ve verimli kullanılması ilkelerinden hareketle belirlediğimiz bu amaç ve hedeflere en üst düzeyde ulaşmasını temenni ediyorum. Cumhuriyeti’mizin ikinci asrına girdiğimiz bu dönemde, ülkemizin 2053 vizyonunun yol haritasını ifade eden 12. Kalkınma Planı doğrultusunda hazırlanan 2024-2028 Stratejik Planı’mızın “Anadolu’nun Yükseköğretim ve Bilimde Parlayan Yıldızı” Üniversitemizi çok daha ileriye taşımasını diliyor; başta Stratejik Plan Hazırlama Komisyonumuz ile Stratejik Planlama Kurulumuzun kıymetli üyeleri olmak üzere değerli katkılarıyla planımızın hazırlanmasında emeği geçen akademik ve idari personelimiz ile tüm dış paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

  Rektörden

  Prof. Dr. Hasan USLU

  REKTÖR

 • 1. Eğitim-öğretimin niteliğini geliştirmek

  2. Öncelikli alanlarda ihtisaslaşmış, bölgesel kalkınma odaklı uluslararası standartta bir
  araştırma üniversitesi olmak

  3. Toplumsal sorumluluk anlayışı kapsamında, çevresel ve kültürel duyarlılığı gözeterek
  toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamak

  4. Sürdürülebilir kalite ve verimlilik için akıllı dönüşümü gerçekleştirmek

 • H1.1. Uluslararasılaşmayı geliştirmek için uluslararası öğrenci sayısını ve uluslararası öğrenci/ öğretim elemanı hareketliliğini artırmak
  H1.2. Plan dönemi sonuna kadar lisansüstü program sayısını artırmak
  H1.3. Eğitim öğretim kaynaklarının çeşitliliği ile öğretim yöntem ve teknolojilerinin etkinliğini artırmak
  H1.4. Öğrenci merkezli eğitim-öğretim sürecini geliştirmek
  H1.5. Eğitim-öğretim planlarını çağın gereklerine uygun olarak sürekli geliştirmek

  H2.1.Öncelikli alanlarda araştırma çıktılarının toplam araştırma çıktılarına oranını plan dönemi sonuna kadar başlangıç değerine göre % 5 artırmak
  H2.2. Bölgesel kalkınmaya yönelik araştırma çıktılarının toplam araştırma çıktılarına oranını plan dönemi sonuna kadar başlangıç değerine göre % 10 artırmak
  H2.3.Öncelikli alanlara ve bölgesel kalkınmaya yönelik yapılan işbirliği sayısını plan dönemi sonuna kadar başlangıç değerine göre % 175 artırmak
  H2.4. Araştırma performansını plan dönemi sonuna kadar başlangıç değerine göre % 80 artırmak
  H2.5. Araştırma altyapısını plan dönemi sonuna kadar başlangıç değerine göre % 10
  artırmak.

  H3.1. Paydaşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak toplumun çevresel duyarlılık konusundaki farkındalığını geliştirmek
  H3.2. Niğde ve çevresinin tarihsel ve kültürel değerlerine yönelik farkındalık oluşturmak
  H3.3. Toplumdaki dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetler gerçekleştirmek
  H3.4. Kültür, sanat, spor, sağlık ve diğer topluma hizmet alanlarında yapılan faaliyetleri desteklemek
  H3.5. Üniversitenin sağlıkla ilgili birimlerinde sunulan hizmetlerin niteliğini ve bunlara erişimi artırmak

  H4.2. Personel memnuniyeti ve aidiyetini arttırmak için yönetim ve hizmet kalitesini iyileştirmek
  H4.3. Öğrenci memnuniyetini arttırmak için yönetim ve hizmet kalitesini iyileştirmek
  H4.4. Kurumsal sürdürülebilirlik için tanınırlığı ve süreçleri geliştirmek
  H4.5. Teknolojik ve fiziki altyapıyı iyileştirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]