2024-2028 dönemi Atatürk Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Atatürk Üniversitesi 65 yılı aşan bir süreçte kurumsallaşmasını önemli bir düzeye taşımış bölgenin en büyük, ülkemizin ise önde gelen Araştırma Üniversitelerinden birisi olmayı başarmıştır. Üniversitemizin mevcut kapasitesinin daha ileriye taşınabilmesi, “bilginin yüksek katma değerli çıktılara dönüştürülmesi ve araştırma performansının artırılması” amacıyla 2 Şubat 2018 tarihinden itibaren “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi” başlatılmıştır. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin amacı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) vizyonu çerçevesinde Üniversitemizin yeniden konumlandırılması ve geleceğe hazırlanmasıdır. 2024-2028 stratejik planı bu kapsamda hazırlanmıştır. Stratejik plan hazırlık aşamasında 19 arama konferansı yapılmış, bu konferanslara Üniversite dışından 236, Üniversite içerisinden 1026 konu uzmanı kişi davet edilerek, ortak bir akılla Üniversitemiz için eğitim, araştırma ve topluma katkı misyon alanlarını harmanlayan “Bütünsel Bir Meta-Sistem” tasarlanmıştır. Tasarlanan sistem anlaşılacağı üzere geniş paydaş kitlesi, şeffaf ve demokratik bir yaklaşımla gerçekleşmiştir. Bu yaklaşım stratejik plan hazırlıklarının vazgeçilmez bir parçası olmuştur.

  Atatürk Üniversitesi; konum tercihi olarak eğitim, araştırma ve topluma katkı işlevlerini bütünleştirmeyi öngörmektedir. Bu bütünleşmeyle Atatürk Üniversitesi, sahip olduğu üç misyon alanında çarpan etkisi oluşturmayı ve Üniversitenin etkisini böylece genişletmeyi hedeflemektedir. Bahsedilen bütünleşmeyi gerçekleştirmek için Atatürk Üniversitesi, yedi (7) bölgeli bir yönetsel yaklaşım ile çok boyutlu bir proje yaklaşımını geliştirmiş ve uygulamaya başlamıştır.

  Hayatın hizmetinde, hep ileriye... sloganı ile stratejik önceliklerimiz; Üniversite yönetiminde dijitalleşmenin, kurumsal iletişimin ve insan kaynağı niteliğinin geliştirilmesi, kalite güvencesinin sağlanması, üniversite kimliğinin ve aidiyetinin yaygınlaştırılması, uluslararasılaşmanın ve yönetsel etkinliğin geliştirilmesidir. Bununla birlikte Eğitimde Mükemmeliyet Modeli, Bütünleşik Araştırma Modeli ve Toplumsal Etki Sistem Tasarımı stratejik planımızın diğer öncelikleridir.

  Stratejik plan hazırlığına arama konferansları, kurul, komisyon, çalışma grubu ekipleri içerisinde yer alarak görev üstlenen tüm dış paydaş, akademik ve idari çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve mezunlarımıza şükranlarımı sunarım.

                                                                                                          Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI

                                                                                                                      Rektör

 • A1. Kurumsal Yapının Gelişimini ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak

  A2. Öğrenci Merkezli Eğitimin Niteliğini Artırmak

  A3. Bütünleşik Araştırma Yönetiminin Etkinliğini Artırmak

  A4. Topluma Katkı Faaliyetlerinin Niteliğini Artırmak

 • H1.1. Dijitalleşmenin ve kurumsal iletişimin geliştirilmesi sağlanacaktır.

  H1.2. İnsan kaynağı niteliğinin geliştirilmesisağlanacaktır

  H1.3. Kalite güvencesi sağlanacaktır.

  H1.4. Üniversite kimliğinin ve aidiyetinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

  H1.5. Uluslararasılaşmanın geliştirilmesisağlanacaktır.

  H2.1. Lisans eğitimi pedagojisinin yenilenmesisağlanacaktır.

  H2.2. Öğretim programlarının yeniden yapılandırılması sağlanacaktır.

  H2.3. Yabancı dilin geliştirilmesisağlanacaktır.

  H2.4. Eğitim kalitesinin geliştirilmesi ve yönetilmesi sağlanacaktır.

  H2.5. Kampüs hayatının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi sağlanacaktır.

  H3.1. Araştırma faaliyetleri için kaynak oluşturulması ve kaynakların etkin kulllanımısağlanacaktır.

  H3.2. Araştırma çıktılarının niteliğinin ve etkisinin artırılması sağlanacaktır.

  H3.3.Araştırma performansını geliştirecek ölçme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesisağlanacaktır.

  H4.1. Tarımsal girişimciliğinin geliştirilmesisağlanacaktır.

  H4.2. Lisans ve lisansüstü programların geliştirilmesi sağlanacaktır.

  H4.3. Toplumsal duyarlılığın eğitim programlarıyla entegre edilmesisağlanacaktır.

  H4.4. Teknoloji girişimciliği ve inovasyonun geliştirilmesi sağlanacaktır.

  H4.5. Üniversite bütünündeki faaliyetlerin ve çalışmaların entegre edilmesisağlanacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]