2024-2028 dönemi Bartın Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’te 15. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak olan Bartın Üniversitesi, ülkemizin kalkınma dinamikleri doğrultusunda yaptığı çalışmalarla gurur duyulacak bir noktaya ulaşmıştır. Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmesinde yüksek katkının hedeflendiği bu süreçte önemli bir gelişim gösterilmiştir. Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı alanlarındaki stratejiler kararlılıkla ilerletilerek ufuk açıcı ve yol gösterici bir misyon başarıyla hayata geçirilmiştir.

  Sürdürülebilir bir gelişim hedefliyoruz… 2019-2023 dönemini kapsayan 5 yılda tüm bileşenlerimizin içerisinde yer aldığı bir yolculuğa “Birlikte Başarıyoruz” anlayışıyla çıktık. Sürdürülebilir gelişim hedefiyle gösterdiğimiz gayretle her şeyin çok hızlı değiştiği günümüzde sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda üreten bir üniversite olmayı başardık. Ülkemizin ve dünyanın saygın yükseköğretim kurumları arasına girmek için yoğun bir tempoyla ilerledik. Şimdiki hedefimiz ise gösterdiğimiz performansımızı sürdürülebilir kılmak ve üzerine ekleyerek geleceğe daha sağlam adımlarla yürümektir.

  Yarınlarımıza değer katmaya devam ediyoruz… Ülkemizin daha iyi bir dünya için sesini ve sözünü yükseltmesi, milli ve özgün olanın üretilmesi ile yetişmiş insan kapasitesinin artırılması gerektiğinin farkındayız. Bu şiarla Yükseköğretim Kurulumuz (YÖK) tarafından ihtisaslaşma kapsamında alınan 22 yükseköğretim kurumundan biri olan Üniversitemizde bulunduğumuz yerden başlayarak ülkemizin gelişimine değer katmaya devam ediyoruz. “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanımızı kapsayan çalışmalarımızla stratejilerimizi adım adım ilerletiyoruz.

  Paydaşlarımızla güç birliği yapıyoruz… Bölgemizdeki gelişmelere odaklanıyor, toplumumuzun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bilgi, teknoloji ve hizmet üretiminde öncü çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda bölgemizdeki yenilikçilik ve girişimcilik ekosisteminin gelişiminde aktif rol almak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla bilim, kültür, sanat ve spora evrensel düzeyde katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağı yetiştirerek geleceğimize değer katmaya devam ediyoruz. Gücümüzü tüm paydaşlarımızla birlikte çıktığımız yolculuktan ve öz potansiyelimize olan inancımızdan alıyoruz.

  Çevik bir yönetimsel süreç yürütüyoruz… Çevremizde meydana gelen değişim ve gelişimleri yakından takip ederek çevik bir yönetimsel süreçle kurumsal yapımıza katkı sunan sistemler geliştiriyoruz. Kalite odaklı stratejik yönetim ve stratejik planlamayla tüm bileşenlerimizi içerisine alan yaklaşımlardan yararlanıyoruz. Bu süreçte kurumsallaşan yapısıyla kurumumuzun gelişimimize değer katan akademik ve idari insan kaynağımız, öğrencilerimiz, mezunlarımız ve tüm paydaşlarımızla duyduğum gururu ifade etmek istiyorum.

  Teşekkürler… Hiçbirimizin hepimiz kadar iyi olamayacağımızı biliyor, el birliğiyle yarınlara olan yolculuğumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu düşüncelerle “Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi” ile belirlenen şablona göre katılımcı bir anlayışla oldukça uzun ve zahmetli stratejik planlama hazırlık sürecini sabırla ve özenle sürdüren başta Strateji Geliştirme Kurulu, Kalite Komisyonu üyelerine, Stratejik Planlama Ekibi üyelerine, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı personeline ve tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, 2024-2028 Stratejik Planımızın başarılara vesile olmasını temenni ederim.

  Prof. Dr. Orhan UZUN
  Rektör

 • A1- Kaliteyi önceleyen öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla rekabet edebilir bireyler yetiştirmek

  A2- Ar-ge ve proje kültürünü tabana yayarak nitelikli bilgi ve teknoloji üretimine katkıda bulunmak

  A3- Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik çalışmalarıyla toplumsal fayda üretmek

  A4- Girişimciliği iş birlikçi uygulamalarla destekleyerek bölgesel kalkınmada etkin rol almak

  A5- Katılımcı yönetim anlayışıyla kurum kültürünü ve aidiyet duygusunu geliştirmek

 • H1.1- Eğitim - öğretim faaliyetleri için üniversitemizin fiziksel ve akademik altyapısını güçlendirmek

  H1.2- Uluslararası standartlarda üniversitemizin eğitim ve öğretim programlarını iyileştirmek

  H1.3- Çağın gerektirdiği disiplinlerarası /çok disiplinli eğitim ve öğretimi güçlendirmek

  H1.4- Öğrencilere yönelik teşvik, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini geliştirmek

  H1.5- Dezavantajlı öğrencilerin eğitim mekânlarına erişebilirliğini ve sosyokültürel faaliyetlere katılımını artırmak

  H2.1- Üniversite araştırma ekosisteminin güncel bilgi kaynaklarına ulaşımını artırmak   

  H2.2- Üniversitemizde gerçekleştirilen bilimsel araştırma proje sayısını artırmak

  H2.3- Üniversitemiz akademik insan kaynağının araştırma performansını iyileştirmek

  H2.4- Lisansüstü programların nitelik ve niceliğini artırmak

  H2.5- Üniversite adresli yapılan bilimsel makale sayısını ve kalitesini artırmak

  H3.1- Ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle geliştirilen bilimsel faaliyetlerin sayısını artırmak

  H3.2- Girişimci ve yenilikçi faaliyetleri artırmak

  H3.3- Topluma katkı temelli faaliyetleri artırmak

  H3.4- Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak etkinlikleri desteklemek

  H3.5- Sürdürülebilir, enerji verimli ve iklim dostu kampüs oluşturmak

  H4.1- Üniversitemizin ihtisaslaşma alanına yönelik bilimsel faaliyet sayısını artırmak

  H4.2- İhtisaslaşma alanındaki proje/patent/faydalı model/endüstriyel tasarım sayısını artırmak

  H4.3- İhtisaslaşma alanındaki bilimsel etkinlik sayısını artırmak

  H4.4- İhtisaslaşma alanındaki program ve ders sayısını artırmak

  H4.5- İhtisaslaşma alanında bölgesel kalkınmaya yönelik etkileşimi artırmak

  H5.1- Akademik ve idari insan kaynağının kurumsal aidiyetini güçlendirmek

  H5.2- İç ve dış paydaşların karar alma süreçlerine etkin katılımını sağlamak

  H5.3- Uluslararasılaşma düzeyini artırmak

  H5.4- Üniversitenin ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yerini iyileştirmek

  H5.5- Kalite kültürünü yaygınlaştırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]