2008-2012 dönemi Hazine ve Maliye Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Dünyada ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik bakımdan yaşanan değişim ve gelişim, son yıllarda ekonomik ve mali alanda önemli başarılara imza atmış olan ülkemizde de kendine yer bulmuş ve bunun sonucunda ekonomik ve mali göstergeler hızlı bir şekilde iyileşmiş bulunmaktadır. Kuşkusuz, temel makroekonomik ve kamu maliyesi göstergelerinde kaydedilen olumlu gelişmelerin istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi, gerekli yapısal önlemlerin alınması suretiyle etkin bir kamu yönetiminin oluşturulmasına bağlıdır. Bu çerçevede, son yıllarda önemli reform projeleri uygulamaya konulmuştur. Bu reformlardan bir tanesi de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yerleştirilmeye çalışılan yeni kamu mali yönetimi anlayışıdır.

  Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan dâhilinde yerine getirmeleri giderek önem kazanmaktadır. Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek temel başlıklar olarak ortaya çıkmıştır.

  Bu kapsamda, hızlı ve kaliteli hizmet sunan, saydam, hesap verebilir, öncü bir Maliye Bakanlığı vizyonundan hareketle, öngörülen takvimden bir yıl önce çalışmalara büyük bir özveri ile başlamak suretiyle 2008–2012 dönemini kapsayan Stratejik Plan hazırlanmıştır. Stratejik plan çalışmaları büyük bir özen ve fedakârlıkla yapılmış; çalışmalarda Bakanlığa ait birimler ile tüm iç ve dış paydaşlarımızın azami katılımı sağlanmıştır.

  60 ıncı Hükümet Programında Bakanlığımız görev alanına giren önemli hususların yer alması Bakanlığımız Stratejik Planının revize edilmesini gündeme getirmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda stratejik plan şu anki halini almıştır. Söz konusu stratejik plan hem daha basit bir yapıda oluşturularak hesap verebilirliğe hem de az sayıda ancak nitelikli stratejik göstergeleri içererek de izleme ve değerlendirmeye daha fazla katkı sağlayacaktır.

  Gerçekleştirmiş olduğumuz stratejik planlama çalışmalarının ürünü olan 2008–2012 Stratejik Planının gelecek beş yıllık döneme ışık tutması dileğiyle çalışmalarda emeği geçenler ile çalışmaları koordine eden Strateji Geliştirme Başkanlığına ve tüm paydaşlarımıza teşekkür eder; uygulamada başarılar dilerim.

  Mehmet ŞİMŞEK
  Maliye Bakanı

 • A1- Sağlam ve kurallı bir mali yapı oluşturmak.

  A2- Kamu kaynaklarının kullanılmasında etkinliği,verimliliği,hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak

  A3- Devletin haklarını etkin bir hukuk hizmeti sağlayarak korumak

  A4- Suç ekonomisini,yolsuzluğu vekayıtdışı ekonomiyi azaltmak

  A5- Kurumsal mükemmelliyeti sağlamak

 • H1.1- Mali disiplini gözeten harcıma politikaları oluşturmak ve kamu kaynaklarını kamunun önceliklerine göre yönlendirmek

  H1.2- Ekonomik büyümeyi,sosyal adaleti,istihdamı ve uluslarası rekabet gücünü artıracak gelir politikaları oluşturmak.

  H2.1- Uluslararası standartlarla uyumlu bir mali yönetim sistemi oluşturmak

  H2.2- Kamu taşınmazlarını rasyonel bir şekilde kullanarak ülke ekonomisine sağlanan katma değer vergisini artırmak

  H3.1-     Devlet hukuk hizmetlerini süratli,etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek

  H4.1-     Suç gelirlerinin aklanmasını ve terörün finansmanını azaltmak

  H4.2-     Kayıtdışı ekonomiyi ve yolsuzluğu azaltmak

  H5.1-     Hızlı ve kaliteli hizmet sunmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]