2009-2013 dönemi Marmara Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Hızla değişen çevresel koşullar, kurumlar için yeni tehdit ve fırsatlar oluştururken bu tehdit ve fırsatlara uygun davranışlarda bulunabilmek, kurumun rakiplerine oranla sahip olduğu üstünlüklerine ve zayıflıklarına bağlıdır.

  Stratejik Yönetim ve onun bir önceki aşaması olan Stratejik Planlama süreci günümüzde, kamu kurumları ve özel kurumlar için hiç bitmeyen bir süreci ifade etmektedir. Bu bağlamda en fazla kullanılan, sözü edilen kavram ve ifadeleri;  sürdürülebilir rekabet üstünlüğü, vizyon, misyon, entelektüel sermaye,uzun dönemli nihai sonuçlara odaklanma  ve benzeri olarak sıralayabiliriz. Bütün bu kavram ve ifadeler strateji belirleme, strateji planlama ve öz değerlendirmenin ne kadar önemli olduklarını vurgulamaktadır.

  Bilindiği gibi Toplam Kalite Yönetimi mükemmelliğe yönelmek iken, strateji belirleme, Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama ise bu yönelimin temellerini oluşturmaktır. Stratejik Yönetim; nereye gideceğini bilen, amaçlarını belirleyen, hedeflerini gerçekleştirmeye çalışan kurumların kendi gelecekleri üzerinde olumlu etkiler yaratabilecekleri bir süreçtir.

  Kurumun sahip olduğu ve hizmet üretebilmek için yararlandığı tüm unsurlar, o kurumun varlıklarını oluşturur. İşte bu maddi ve maddi olmayan tüm varlıklarını birbirleriyle koordinasyon içinde kullanabilme ve amacına uygun bir faaliyet gerçekleştirme kapasitesini de kurumun yetenekleri belirler. Eğer kurumlar benzer maddi varlıklara sahipse kurumlar arasındaki farkı yaratacak olan nedir? Farkı yaratacak olan o kuruma özgü yeteneklerdir, kurumun varlıklarını kullanabilme becerisidir. Kurumun yetenekleri analiz edilerek öncelikli yetenekler saptanmalı, bu yetenekler temel yetenek haline getirilmeli ve çevredeki değişime uygun, sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü geliştirilmelidir. Ayrıca herkeste olan varlık ve yeteneklerin kurumu sürdürülebilir rekabet üstünlüğüne götürmediği gerçeği de kabul edilmelidir. Kurum sektördeki en iyiyi, rakipleri ve çevreyi dikkate almalı; hedef aldığı mükemmelliğe ulaşabilmesi için kendini sürekli geliştirmeli, yapacağı planları uygulamaya koyup değerlendirmelidir.

  Bu amaçla yola çıktığımız Stratejik Planlama sürecinde; üniversitemizin sahip olduğu olanakları, kabiliyetleri, beşeri sermayeyi ve diğer unsurlarını değerlendirerek üstünlüklerimizi ve zayıflıklarımızı, içerisinde faaliyet gösterdiğimiz ulusal ve uluslararası çevreyi değerlendirerek bu unsurların bize sunduğu fırsatları ve tehditleri belirledik. Bu sayede kurum olarak biz neredeyiz? sorusuna yanıt aramaya çalıştık ve oluşturduğumuz misyon tanımı ile bu yanıtı somutlaştırdık. Takip eden süreçte, nereye ulaşmak istiyoruz? sorusuna yanıt verebilmek adına; kurumumuzun vizyon tanımını yeniden gözden geçirdik.

  Son olarak ise; bulunduğumuz nokta ile varmak istediğimiz nokta arasındaki farkları gidermek için neler yapmalıyız? sorusuna yanıt olması açısından; temel stratejilerimizi, bu stratejilere hizmet eden amaçlarımızı ve bu amaçları somutlaştıran hedeflerimizi belirlemeye gayret ettik.

  Tüm çalışanlarımızı, öğrencilerimizi, mezunlarımızı ve üniversitemizin gönül dostlarını, bu planın uygulama sürecine aktif olarak katılmaya ve destek olmaya davet ediyor, hep birlikte daha iyiye, daha güzele ulaşacağımız günlerin çok uzak olmadığı inancımı sizlerle paylaşmak istiyorum.

  Saygılarımla,

  Prof. Dr. Necla PUR

                                                                                                                                   Rektör

   

 • A1-       Eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması

  A2-       Eğitim alt yapısının iyileştirilmesi

  A3-       Öğrenci kalitesinin yükseltilmesi

  A4-       İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve memnuniyetinin artırılması

  A5-       Bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin nitelik ve niceliğinin artırılması.

  A6-       Üniversitenin fiziksel alt yapısının iyileştirilmesi

  A7-       Çevresel işbirliklerini ve sosyal sorumluluk projelerini artırmak

  A8-       Finansal kaynakların geliştirilmesi

  A9-       Stratejik planlama sürecinin kurumsallaştırılması

 • H1.1-     Eğitim öğretim programlarının düzenlenmesi, iyileştirilmesi ve güncellenmesi

  H1.2-     Öğrencilerin akademik gelişiminin desteklenmesi

  H1.3-     Üniversitemiz bünyesinde uzaktan eğitime başlanması

  H1.4-     Üniversitemiz bünyesindeki programların akreditasyona hazırlanması

  H1.5-     Üniversitemiz Öğrencileri, Akademik ve İdari Personelin Çalışma Şartlarının ve Sosyal Aktivitelerinin Geliştirilmesi

  H2.1-     Derslik ve laboratuvarların iyileştirilmesi ve yapılandırılması

  H2.2-     Üniversitemiz Bilişim Ağı’nın geliştirilerek etkin kullanımının sağlanması

  H2.3-     Kütüphane ve dokümantasyon alt yapısının geliştirilmesi

  H3.1-     Nitelikli öğrencilerin üniversitemizi seçme olasılıklarını artırmak

  H3.2-     Değişim programlarının etkinliğini arttırmak

  H4.1-     Tam zamanlı akademik personelin istihdamı

  H4.2-     Nitelikli tam zamanlı akademik personelin yetiştirilmesi

  H4.3-     Nitelikli teknik ve idari personel yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi

  H4.4-     Akademik ve İdari personelin memnuniyetinin arttırılması

  H5.1-     Araştırma projelerinin sayısının artırılması

  H5.2-     Uluslararası yayınların arttırılması

  H5.3-     Üniversite bünyesinde yürütülen uluslararası çalışmaların niteliğinin arttırılması

  H5.4-     Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin etkinliğinin arttırılması

  H5.5-     Ulusal ve uluslar arası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay gibi organizasyonların gerçekleştirilmesi

  H6.1-     Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeni binaların inşa edilmesi

  H6.2-     Üniversitemiz kampüslerin iyileştirilmesi ve yenilenmesi

  H6.3-     Öğrenci Yurtlarının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması

  H7.1-     Ulusal ve Uluslararası iş çevresi ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkileri arttırmak

  H7.2-     Sosyal Sorumluluk Projelerinin Arttırılması

  H8.1-     Döner Sermaye İşletmesi’nin gelirlerinin artırılması

  H8.2-     Tezsiz Yüksek Lisans gelirlerinin arttırılması

  H8.3-     Üniversitemiz paydaşlarından maddi destek sağlanması

  H9.1-     Stratejik plan sürecinin devamlılığının sağlanması

  H9.2-     Üniversitemiz uygulama ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi

  H9.3-     Kurumsal performans değerlendirme sisteminin kurulması

   

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]