2024-2028 dönemi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Sosyoekonomik, teknolojik ve siyasal alanda yaşanan gelişmeler yirminci yüzyılın son çeyreğinde ivmelenmiş, kamu hizmetlerinde ve yönetim anlayışında dönüşümü de beraberinde getirmiştir. Kamu yönetimi anlayışında yaşanan dönüşüm ile kamu hizmetlerinin planlı şekilde üretilmesine, üretilen planların izleme ve değerlendirmelerinde toplumun etkin katılımına imkân sağlamıştır. Kamu yönetimi anlayışında yaşanan dönüşüm ile kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli önceliklerinin belirlenmesi, kamu kaynaklarının etkin dağıtımının sağlanması ve hesap verme sorumluluğu kapsamında kamu kaynaklarının etkin kullanımının izlenmesi amacıyla stratejik yönetim ve planlama ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

  Bakanlığımız 2024-2028 Stratejik Planı hazırlık çalışmalarında, tüm paydaşların katılımıyla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak çalışmalar yürütülmüştür. Türkiye Yüzyılı hedefleri, Bakanlığımız vizyon, misyon ve temel değerleri doğrultusunda amaç ve hedefler belirlenmiştir.

  Devletin şefkatli eli olarak çocuklarımıza, engellilerimize, yaşlılarımıza, kadınlarımıza, şehitlerimizin emanetlerine, gazi ve gazi yakınlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza, hak temelli anlayış ile sosyal hizmet ve sosyal yardım hizmetlerimizi sunuyor, hizmetlerimizin niteliğini ve niceliğini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

  On İkinci Kalkınma Planında öngörülen politika ve tedbirler doğrultusunda hazırlanmış olan Bakanlığımız 2024-2028 Stratejik Planı; “Toplumun her bir ferdine ulaşarak etkin sosyal hizmet sunumuyla ülkemizin sosyal kalkınmasında öncü kurum olmak” vizyonuyla yola çıkmıştır.

  Bu planın hazırlık aşamalarında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor; Bakanlığımızın 2024-2028 Stratejik Planının Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum.

  Mahinur ÖZDEMİR GÖKTAŞ

  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı

 • A1- Bireyin, ailenin ve toplum yapısının korunması ve güçlendirilmesi

  A2- Koruyucu ve önleyici hizmetlerin geliştirilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması

  A3- Barınma, bakım, psikososyal destek ve rehabilitasyon hizmetlerinin güçlendirilmesi

  A4- Sosyal yardımlara ve sosyal hizmetlere erişimin kolaylaştırılması

  A5- Hizmet kalitesi ve kapasitesinin artırılması  

 • H1.1- Aileye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak

  H1.2- Kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını ve güçlenmelerini sağlamak

  H1.3- Aile yapısını olumsuz etkileyen kötü alışkanlıklar ve bağımlılıkların aile üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına katkı sağlamak

  H1.4- Milli ve manevi değerlerimizin korunması ile dinamik ve genç nüfus yapısının korunarak sağlıklı nesillerin sürdürülmesine katkı sağlamak

  H1.5- Kapsayıcı sosyal yardım hizmetleri ile toplumsal kırılganlıkların azaltılmasına katkı sağlamak ve sosyal yardım istihdam bağlantısı güçlendirilerek yoksul kesimin istihdam edilebilirliğini artırmak

  H2.1- Çocukların her türlü riskten korunarak aile ortamında yetiştirilmelerini sağlamak

  H2.2- Risk altındaki çocuklara yönelik yürütülen danışmanlık, yönlendirme ve izleme faaliyetlerinin niteliğini artırmak

  H2.3- Engel, yaş, cinsiyet, sosyal ya da ekonomik durumu nedeniyle özel ihtiyaç sahibi olan kişilerin toplumsal hayata katılımını desteklemek

  H2.4- Kadına yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önlemek için çalışmalar yaparak verilen hizmetlerin nitelik ve niceliğini artırmak

  H2.5- Aile bütünlüğünün, aile işlevselliğinin ve bireylerin iyilik halinin devamını sağlamaya yönelik koruyucu ve önleyici hizmetler sunmak

  H3.1- Barınma, bakım, psikososyal destek ve rehabilitasyon kuruluşlarının niteliğini ve niceliğini artırmak

  H3.2- Kadınlara, çocuklara, engellilere ve yaşlılara yönelik ihtisaslaşmış barınma ve bakım hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak

  H3.3- Aile odaklı bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak

  H3.4- Afet ve acil durumlarda bireylere ve ailelere yönelik psikososyal destek hizmetlerini eş güdümlü ve etkili bir şekilde sunmak

  H4.1- Bakanlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak, kalite ve memnuniyeti artırmak

  H4.2- Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sosyal hizmetlere erişimini artırmak

  H4.3- Sosyal hizmet ve sosyal yardım alanında Bakanlık-sivil toplum iş birliğini güçlendirmek, Bakanlık faaliyetlerine yönelik gönüllülük sistemini etkinleştirmek

  H5.1- İnsan kaynaklarının mesleki yetkinliğini geliştirmek, çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu artırmak

  H5.2- İnsan kaynakları yönetim modeli geliştirip uygulamak

  H5.3- Veriye dayalı politika yapımına zemin teşkil etmek üzere kapsamlı çalışmalar ve araştırmalar gerçekleştirmek

  H5.4- Uluslararası iş birliği faaliyetlerini artırmak, sosyal politikalar alanında ülkemiz politika ve uygulamalarını görünür kılmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]