2008-2012 dönemi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • İstiklâl Marşımızın yazarı, büyük şair Mehmet Akif Ersoy’un adını taşımanın onuru ve ayrıcalığı ile Türk Yükseköğretim sistemine eklenen Üniversitemiz, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5467 sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz yeni kurulan üniversiteler içerisinde yer almasına rağmen, 1977 yılında kurulan (Eğitim Enstitüsü olarak) Eğitim Fakültesi, 1992 yılında kurulan Veteriner Fakültesi, 1996 yılında kurulan Sağlık Yüksekokulu, 1976 yılında kurulan (Teknik Bilimler Yüksekokulu olarak) Meslek Yüksekokulu gibi köklü fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına sahiptir.

  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi henüz ikinci yaşında olmakla birlikte, bünyesinde bulunan köklü fakülte ve yüksekokullarla, yeni kurulan akademik ve idari birimlerle, dinamik, güçlü bilim ve yönetim kadrolarıyla, on üç bine yaklaşan öğrenci sayısıyla kurulma çalışmalarını hızla gerçekleştirmiş, var olan üniversiteler arasında şimdiden dikkatleri üzerine çekerek önemli bir konuma gelmiştir.

  2007 yılı sonu itibariyle, 3 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu, 2 araştırma merkezi, rektörlüğe bağlı 6 birim, 266 akademik personel ve 167 idari personel ile 12.630 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti veren üniversitemiz, gelecekte 40.000 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunan bir üniversite olma yolunda ilerlemektedir.

  Kamu kurumlarında yasal düzenlemelerle zorunlu hale getirilen stratejik plan çalışmaları, önemli bir misyon üstlenen üniversitelerin doğası gereği yapılması gereken çalışmalardır. Bu bağlamda üniversitemiz, yasa ile belirlenen tarihten önce stratejik plan kurullarını oluşturarak, izlenmesi gereken süreci tamamlamış ve 2008-2012 dönemini kapsayan stratejik planını hazırlamıştır.

  Üniversitemizin paydaşları ile birlikte yürütülen stratejik plan çalışmaları sonucunda, üniversite olarak nerede olduğumuz, nerede olmak istediğimiz, nasıl olabileceğimize ilişkin amaç ve hedefler belirlenmiştir.

  2008-2012 yıllarını içeren üniversitemiz stratejik planı ile amaç ve hedeflere bağlı olarak, bölgemiz ve bulunduğumuz ilin ihtiyaçları doğrultusunda, dünyadaki gelişmeleri izleyen, kendine özgü yapılarını öne çıkaran, temel değerlerine bağlı bir şekilde büyüyerek, bilim, teknoloji, öğretim, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir üniversite olacağımıza inanıyoruz.

   Prof. Gökay YILDIZ

  Rektör

 • A1- Öğretim elemanlarımızın özelliklerinin uluslararası düzeyde kabul edilebilir olmasını sağlamak

  A2- Mezunlarımızın iş bulma sıkıntısı çekmeyen, aranır ve tercih edilir elemanlar olmasını sağlamak   

  A3- Öğretim elemanı başına düşen uluslararası bilimsel yayın sayısını arttırmak, bunun için gerekli destek ve teşvikleri sağlamak 

  A4- Mezunlarımızın  üniversitelilik kültürünü kazanmış olarak hayata atılmasını sağlamak

  A5- Üniversitemizin sosyal ve kültürel olarak gelişmesini sağlamak

  A6- Gelir kaynaklarını artırarak bütçe yetersizliğinden kaynaklanan sıkıntıların aşılmasını sağlamak 

  A7- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin tüm paydaşlarıyla ve çevre ile ilişkilerini geliştirmek ve bölge-ülke sorunlarına duyarlı bir üniversite olması sağlamak

  A8- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ni, diğer üniversiteler arasında öne çıkaracak bir kimlik ortaya koymak       

  A9- Üniversitemiz yerleşkesinin fiziki altyapısının geliştirilmesini ve etkin kullanımını sağlamak

 • H1.1- Öğretim elemanlarımızın, 2008 yılında sertifika programlarına katılarak etkili öğrenme ve öğretme sertifikası almaları sağlanacaktır.

  H1.2- Öğretim elemanlarımızın, öğrenciler tarafından değerlendirildiği öğretim elemanı değerlendirme anketlerinin, 2008 yılından itibaren düzenli olarak yapılması sağlanacaktır.

  H1.3- Ulusal yayınların 2008 yılından itibaren her yıl %20, uluslar arası yayınların 2008 yılından itibaren her yıl %10 arttırılması sağlanacaktır.

  H1.4- Proje ile ilgili altyapının oluşturulması ve 2008 yılından itibaren yapılan projesayısının her yıl %10 arttırılması sağlanacaktır.

  H1.5- Yabancı dil sorunu yaşayan öğretim elemanlarımıza kurs imkanı sağlanarak, 2009 yılı itibariyle öğretim elemanlarımızın yabancı dil yeterliliklerini kazanmaları sağlanacaktır.

  H1.6- Görsel ve internet ortamında üye olunan bilimsel yayın sayısı 2009 yılı sonuna kadar %50 artırılacaktır.

  H1.7- 2009 yılından itibaren, öğretim elemanlarının laboratuar ve teknik cihaz imkânları, her yıl %10 oranında artırılacaktır.

  H1.8- Öğretim elemanı değişim programına katılan öğretim elemanı sayısı, 2009 yılından itibaren her yıl %10 arttırılacaktır.

  H2.1- 2012 yılına kadar lisansüstü programları %50 arttırılacaktır.

  H2.2- Üniversitemize bağlı fakültelerimiz ve enstitülerimiz tarafından, 2009 yılı sonunda basılı veya görsel ortamda yayınlanan dergilerin çıkarılması sağlanacaktır.

  H2.3- 2009 yılı sonuna kadar bilimsel çalışmalarda disiplinler arası çalışma ortamı oluşturularak, yapılan yayın sayısının %10 arttırılmasını sağlamak.

  H2.4- Meslek Yüksekokullarında, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının 2012 yılına kadar 50 öğrenci olması sağlanarak, öğretim elemanlarımızın bilimsel yayın yapma imkânları arttırılacaktır.

  H2.5- 2009 yılından itibaren, yerel paydaşlarımızla protokoller düzenlenecek ve sağlanan maddi ve diğer kaynaklar ile öğretim elemanlarımızın paydaşlarımızla birlikte yaptıkları bilimsel yayın ve proje sayısı %10 artırılacaktır.

  H2.6- Üniversite bünyesinde istatistik ve ekonometri ile ilgili birim veya bölümlerin, 2012 yılına kadar kurularak, bilimsel çalışmalarda bu bölümün etkin rol alması sağlanacaktır.

  H3.1- 2009 yılından itibaren öğrencilerimizin eğitimleri için gerekli olan bilgisayar laboratuarları ve diğer laboratuar imkânlarının her yıl %10 oranında geliştirilmesi sağlanacaktır.

  H3.2- Mezun takip sistemi kurulacak ve 2008 yılından itibaren her mezun olan öğrencimizin bu sisteme dahil edilmesi sağlanacaktır.

  H3.3- Staj zorunluluğu olan birimlerde stajların, paydaşlarımızla hazırlanacak protokol çerçevesinde 2008 yılından itibaren daha etkin yapılması sağlanacaktır.

  H3.4- Öğrenci danışmanlık sisteminin etkin hale getirilmesi sağlanacak ve 2009 yılından itibaren, danışman öğretim elemanlarından her dönem raporların alınması ve izlenmesi sağlanacaktır.

  H3.5- 2012 yılı sonuna kadar, tüm birimlerimizde yabancı dil hazırlık sınıfı açılması sağlanacaktır.

  H3.6- 2010 yılından itibaren çift anadal ve yandal programları açılacaktır.

  H3.7- 2010 yılına kadar kariyer merkezinin kurulması sağlanacaktır.               

  H4.1- 2009 yılından itibaren öğrencilerimizin çevre bilinci ve ilk yardım gibi konularındaki bilgilerini artırmak amacıyla eğitim programlarının düzenlenmesi

  H4.2- 2009 yılından itibaren bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinlikler %20 artırılacaktır.

  H4.3- 2009 yılından itibaren öğrencilerimizin düzenlediği etkinliklerin %10 artırılması sağlanacaktır.

  H4.4- 2009 yılından itibaren öğrencilerimizin %10’unun tiyatro, halk oyunları, resim, müzik alanlarındaki etkinliklere katılımı sağlanacaktır.

  H4.5- 2009 yılından itibaren yeni öğrencilerimizin uyum programlarına katılımı sağlanacaktıri

  H5.1- Üniversitemiz tarafından düzenlenen etkinliklerin 2009 yılı itibari ile %10 artırılması sağlanacaktır.

  H5.2- 2008 yılından itibaren düzenlenen etkinliklerin bazı ölçme araçları ile değerlendirilmesi yapılarak, kalitelerinin artırılması sağlanacaktır.

  H5.3- 2008 yılından itibaren, her ay öğretim elemanlarının katıldığı ve üniversitemizin geleceği ile ilgili olarak görüşlerin alındığı toplantılar düzenlenecek ve öneriler doğrultusunda nihai alınan kararlar uygulamaya konulacaktır.

  H5.4- 2012 yılına kadar, üniversitenin bulunduğu çevreye, topluma, sahip olduğu tarihe katkıda bulunacak 6 araştırma merkezi kurulması hedeflenmektedir.

  H5.5- 2011 yılı sonunda üniversitemiz içerisinde öğretim elemanlarımızın bir araya gelmesi ile sosyal tesis tamamlanacaktır.

  H5.6- 2008 yılından itibaren her yıl tüm akademik ve idari personelimiz için sosyal ve kültürel faaliyetlere yönelik eğitim seminerleri ve sertifika programları düzenlenecektir.

  H5.7- 2008 yılından itibaren, her ay öğrenci temsilcileri ile birlikte toplantılar düzenlenecek ve öneriler doğrultusunda alınan kararlar uygulamaya konacaktır.

  H5.8- 2008 yılında itibaren ayda en az bir konuda, alanında tanınmış bilim ve sanat adamlarının üniversitemize davet edilerek, toplantı, çalıştay, konferans, seminer, eğitim gibi etkinliklerin düzenlenmesi          

  H6.1- Döner sermaye gelirleri tespit edilerek, 2009 yılından itibaren bu gelirlerin her yıl %10 artması sağlanacaktır.

  H6.2- 2009 yılından itibaren, Sürekli Eğitim Merkezi’nde düzenlenen eğitimler ile elde edilen gelirler her yıl %10 artırılacaktır.

  H6.3- 2012 yılı sonunda, Veteriner Fakültesi’ne bağlı olarak Hayvan Hastanesi kurularak gelir getirici faaliyetlerine başlayacaktır.

  H6.4- 2012 yılı sonunda, Veteriner Fakültesi’ne bağlı olarak çiftlik kurularak gelir getirici faaliyetlerine başlayacaktır..

  H6.5- 2012 yılına kadar, meslek yüksekokullarımızın kurulduğu bölgenin imkanları ve fırsatları ile ilgili programlar açılacak ve üretilen hizmet ve ürünlerin ekonomik olarak bölgeye ve üniversitemiz bütçesine katkı yapması sağlanacaktır

  H6.6- 2012 yılına kadar, bölge ve yöre halkının ihtiyaçlarını karşılamaya dönük hizmetler sağlanarak, elde edilen gelirlerin %10 artırılması sağlanacaktır.

  H6.7- 2008 yılından itibaren, ilçelerde kurulan meslek yüksekokullarımızın ihtiyaçlarının ilçe işadamları ve belediyeler tarafından karşılanması için her yıl düzenli olarak toplantılar yapılacak ve sağlanan kaynaklar her yıl %10 artırılacaktır.

  H6.8- 2008 yılından itibaren, ilçelerde kurulacak meslek yüksekokullarının tüm ihtiyaçları ilçe tarafından karşılandıktan sonra kurulmasına izin verilecektir          

  H7.1- Üniversite ve sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla, 2009 yılından itibaren kurulacak bir birim aracılığıyla sanayi ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği sağlanacaktır.

  H7.2- 2009 yılından itibaren, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi aracılığı ile toplum ve sanayi kesimi arasında işbirliği çerçevesinde, her yıl en az bir anlaşma imzalanacaktır.

  H7.3- Yöre sorunlarına yönelik olarak, 2010 yılından itibaren bir veri bankası kurulacaktır.

  H7.4- 2009 yılından itibaren, lisansüstü düzeyde ve diğer bilimsel çalışmalara destek verilerek, bunların en az %10’unun yöre sorunları ile ilgili olması sağlanacaktır.

  H7.5- Yapılacak olan yayın, proje ve diğer bilimsel çalışmaların, 2009 yılından itibaren en az %10’unun bölge ihtiyaçları ile ilgili olması sağlanacaktır.

  H7.6- Paydaşlarımız ile birlikte düzenlenen etkinliklerin sayısının, 2008 yılından itibaren %10 artması sağlanacaktır.

  H7.7- 2008 yılından itibaren, düzenlenen her etkinliğe en az iki paydaşımızın katılımı sağlanacaktır.

  H7.8- 2009 yılından itibaren öğrencilerimizin en az %1’inin sosyal etkinliklerde görev alması sağlanacaktır.

  H7.9- 2009 yılından itibaren, her mezun öğrencimizin en az bir ağaç dikerek mezun olması sağlanacak ve 2012 yılına kadar toplam 25.000 ağaç dikimi gerçekleştirilecektir.

  H7.10- 2009 yılından itibaren, her mezun öğrencimizin en az bir ağaç dikerek mezun olması sağlanacak ve 2012 yılına kadar toplam 25.000 ağaç dikimi gerçekleştirilecektir.

  H8.1- 2012 yılına kadar, uluslar arası denetim (EUA) için başvurulacaktır.

  H8.2- 2012 yılına kadar, Veteriner Fakültesi EAEVE denetiminden geçirilecek ve Türkiye’de Kurulu bulunan Veteriner Fakülteleri içerisinde öne çıkması sağlanacaktır.

  H8.3- 2009 yılı itibariyle, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir araştırma merkezi kurulacaktır.

  H8.4- 2010 yılı itibariyle, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir müze kurulacaktır         

  H9.1- 2012 yılında, Veteriner Fakültesi İnşaatının A, B, C, D, E blokları tamamlanacaktır.

  H9.2- 2012 yılında, Eğitim Fakültesi inşaatının % 40’ı tamamlanacaktır.

  H9.3- 2012 yılında Fen Edebiyat Fakültesi inşaatının %50’ si tamamlanacaktır.

  H9.4- 2012 yılında Hayvan Hastanesi İnşaatının %100’ü, çiftlik inşaatının %50’si tamamlanacaktır.

  H9.5- 2012 yılında altyapı inşaatlarımızın %10’u tamamlanacaktır.

  H9.6- 2012 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin A, B, C, D blokları tamamlanacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]