2009-2013 dönemi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversiteler yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte eğitim-öğretimin yanında,  bilime ve teknolojiye katkıda bulunma ve toplumsal hizmet alanlarında sorumluluk yüklenmiş yükseköğretim kurumlarıdır. Üniversiteler evrensel değerler, küresel koşullar ve gereksinmeleri göz önünde bulundurarak, ulusal ve yerel değerlere, koşullara ve gereksinmelere cevap verecek biçimde yasalarla belirlenmiş ölçekler içinde birbirinden farklılaşmalıdır.

  Türkiye’nin doğa, tarih ve kültürel zenginlikleri ile övünç duyduğu bölgesi olan Muğla’da 1992 yılında kurulan Muğla Üniversitesi gelişim süreci içinde, sorumluluk alanlarının tamamına sunulan seçeneklerdeki değişimi görme, olabilecek değişimleri öngörme ve bu değişimi kurumsal olarak yaşama ile birlikte bütün paydaşlara yaşatmayı sağlayarak başarıyı yakalamıştır. Üniversitemizde; altyapımızda ulaştığımız düzey, eğitim öğretim felsefesindeki değişim, bilime ve teknolojiye katkıda bulunma yönündeki gayretlerimiz, topluma hizmet ve yönetim alanlarındaki stratejilerimiz, bütün Üniversite çalışanlarını ve öğrencilerimizi önemli ölçüde yüreklendirmiş olup, en önemli çıktılarımız olan araştırma ve geliştirme etkinliklerimizin ve öğrencilerimize kazandırdığımız, bilgi, beceri ve yetkinliklerin ulusal ve uluslararası ölçekte tanınmasında önemli kazanımları bize sağlamıştır.

  Kuruluşundan bu yana gerçekleşen yıllık bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları, “Muğla Üniversitesi Kalite Sistemi”nin bir bölümü ve üniversitemizin stratejik gelişmesinin envanteridir. Üniversitemizin geleceği belirlenirken birimlerimizin temsilcileri uzun ve öz verili bir çalışma sonucu “Yüksek Öğretim Kurulu Strateji Belgesi”nin ana çerçevesini göz önünde bulundurarak, YÖDEK ve DPT tarafından hazırlanan kılavuzlar ışığında. “2009–2013 Muğla Üniversitesi Stratejik Plan” taslağını hazırlamışlardır.  Senatomuzun onayladığı bu taslakta emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma Üniversitem adına teşekkür ederim.

  Stratejik planlar paydaşların hak ve sorumluluklarını tanımlayan ve değişiminin yönünü ve takvimi belirleyen ve tüm paydaşlar tarafından sahiplenilmesi gerekli olan dokümanlardır.  “2009–2013 Muğla Üniversitesi Stratejik Planı”nın,  akademik, idari bütün çalışanlarımız,  bütün öğrencilerimiz, yerel, bölgesel ulusal ve uluslararası bütün paydaşlarımız tarafından benimsenip uygulanacağına olan inancımla, bütün paydaşlarımıza sevgi saygı ve başarı dileklerimi iletirim.

  Prof. Dr. Şener OKTİK

                                                                                                                          Rektör

   

 • A1-       Yönetim sistemlerinin yeniden yapılandırılması

  A2-       Eğitim-Öğretimi Sürekli İyileştirme Sisteminin Kurulması

  A3-       Araştırmayı Sürekli İyileştirme Sisteminin Kurulması

  A4-       Toplumla İlişkileri Sürekli İyileştirme Sisteminin Kurulması

 • H1.1-     Kalite Yönetim Sisteminin (KYS) kurulması

  H1.2-     Kaynak Yönetiminin kurulması

  H1.3-     Eğitim Yönetiminin kurulması

  H1.4-     Araştırma Yönetiminin kurulması

  H1.5-     Üniversitenin bilişim alt yapısının iyileştirilmesi ve bütünleşik bilişim sisteminin (BBS) kurulması

  H1.6-     Personel Daire Başkanlığı’nın yeniden yapılandırılması

  H1.7-     Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın yeniden yapılandırılması

  H1.8-     Kurum Dışı İlişkiler Yönetiminin (KDİY) kurulması

  H1.9-     Kurum kültürünün geliştirilmesi

  H1.10- Akademik ve idari personelin çalışma ortamlarının, donanımlarının ve mali kaynaklarının iyileştirilmesi

  H2.1-     Öğrencilerin/mezunların sorunlarının belirlendiği bir raporun hazırlanması ve memnuniyet artırıcı tedbirlerin öngörüldüğü Öğrenci Memnuniyetini Geliştirme Planının (MGP) hazırlanıp uygulamaya alınması

  H2.2-     Akademik birimlerde izlenmekte olan eğitim programlarının iyileştirilmesi

  H2.3-     Muğla Üniversitesi’ni seçen öğrenci niteliklerinin her yıl artırılması

  H2.4-     Mezunların Üniversite ile iletişiminin ve ilişkisinin güçlendirilmesi

  H2.5-     Öğretim elemanlarının eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi ve sürekli karşılanmasının sağlanması

  H3.1-     Araştırmaya yönelik teşvik sisteminin etkinleştirilmesi

  H3.2-     Öğretim elemanlarına araştırma yapacak ortamların sağlanması

  H3.3-     Uygulamalı çalışmaların sayıca ve nitelikçe arttırılması

  H3.4-     Yetenekli Ar-Ge uzmanlarının Muğla Üniversitesine cezbedilmesi; Muğla Üniversitesinin doktora sonrası ve sabatikal (7. yıl izni) çalışmaları için cazibe merkezi olması

  H3.5-     Inovasyon (yenilikçilik) kültürünün oluşturulması

  H3.6-     Akademik personelin verdiği danışmanlık hizmetlerinin arttırılması

  H4.1-     Üniversitenin Muğla ili ve diğer dış paydaşlarına yönelik tanıtım çalışmalarının geliştirilmesi

  H4.2-     Muğla ili paydaşları (mülki idare, yerel idare, meslek kuruluşları ve sektör işletmeleri v.b.) ile gerçekleştirilen çalışma ve iş birliği envanterinin çıkartılması

  H4.3-     Muğla ili ve ilçelerinin öncelikli alanlarının tespiti, bu alanlardaki ortak çalışmaların çoğaltılması

  H4.4-     Muğla iline yönelik GİRİŞİMCİLİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ kurulması

  H4.5-     Üniversitenin Eğitim-Öğretim Programlarının güncellenmesi ve sürekli eğitim konularında Muğla paydaşları ile iş birliğinin arttırılması

  H4.6-     Bölgenin öncelikli konularında paydaşlarla ortak projelerin gerçekleştirilmesi

  H4.7-     Yükseköğrenim stratejilerine uyum sağlamak

  H4.8-     Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliğinin Geliştirilmesi

  H4.9-     Medya ile ilişkilerin geliştirilmesi

  H4.10- Akademik Birimlerin ihtiyaç duyduğu kaynakların temini

  H4.11- Sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikleri düzenleme organizasyonlarının iyileştirilmesi ve daha geniş bir kitleye yayılmasının sağlanması

  H4.12- Sanatsal, kültürel ve sportif alanda daha başarılı olmak

   

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]