2024-2028 dönemi Gençlik ve Spor Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Teknoloji alanındaki hızlı değişim, küreselleşme ve bunun sonucu olarak rekabetin yoğunlaşması, özel sektörde olduğu kadar kamu sektöründe de stratejik yönetimin her geçen gün daha fazla önem kazanmasına neden olmaktadır.

  Ayrıca tüm dünyada yaşanan hızlı değişimler kurum ve kuruluşları uzun dönemli planlar yapmaya ve önlemler almaya zorlamaktadır. Bugüne hazır olmayanların, yarına hazır olmaları çok daha güç olacaktır. Bu değişime ayak uydurabilmek için stratejik yönetim anlayışına her zamankinden fazla ihtiyacımız olduğu açıktır. Tüm dünya; özellikle de gelişmiş ülkeler, bugüne hazırlanmanın ötesinde geleceğe hazırlanmak için büyük çaba içerisindedir. Ülkemiz bu anlamda Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle birlikte önemli bir ivme yakalamış ve önemli başarılar elde etmiştir. Bakanlığımız da yakalanan bu ivmenin bir parçası olmuştur. Gençlik ve Spor Bakanlığı özelinde gençlik merkezlerimizle, genç ofislerimizle, gençlik kamplarımızla, gençliğe yönelik proje ve faaliyetlerimizle bugün gençlerimize gelişmiş ülkeler seviyesinde bir hizmet sunmaktayız. Bunun yanı sıra kredi, burs ve yurt hizmetlerimizdeki gelişim pek çok Avrupa ülkesinin ilerisinde bir seviyeye ulaşmıştır.

  Spor alanında ise gerçekleştirdiğimiz büyük tesisleşme ve sporcu yetiştirme hamlemizin sonuçlarını almaya başladığımız ve aldığımız sonuçların katlanarak artacağı çok başarılı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Biliyoruz ki Bakanlığımız amaç ve hedeflerine ulaşmak için stratejik yönetim anlayışı bize büyük katkı sağlamaktadır. İlk aşamada stratejilerin planlamasının yapılması, daha sonra bu planlanan stratejilerin uygulanması ve son olarak ise uygulama sonuçlarının gözden geçirilerek izlenmesi ve denetlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla stratejik yönetim anlayışının hayata geçirilebilmesi için stratejik planlama büyük önem arz etmektedir.

  Bu çerçevede stratejik yönetim anlayışının etkili bir şekilde hayata geçirilmesi amacıyla Bakanlığımız 2024-2028 Stratejik Planı hazırlanırken katılımcılığa büyük önem verilmiştir. Hem iç paydaşlarımızın hem de dış paydaşlarımızın görüş, öneri ve değerlendirmelerinin plana yansıtılmasına çalışılmıştır. 2024-2028 Stratejik Planının hazırlanmasında görev alan personelimize özverili çalışmaları için ve Bakanlığımızın tüm personeline de görüş, öneri ve değerlendirmeleriyle sağladıkları katkı nedeniyle teşekkür ederken, stratejik planımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dilerim.

 • A1. Gençlerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda karar alma süreçleri ile proje ve faaliyetlerimize katılımlarını artırarak, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak.

  A2. Yükseköğrenim öğrencilerinin yaşam kalitesini yükseltecek şekilde güvenli, sağlıklı ortamlarda barınmalarına, dengeli ve sağlıklı beslenmelerine, sosyal, kültürel, sportif ve eğitim ihtiyaçlarına katkı sağlamak ve burs/kredi desteği vererek ekonomik yönden desteklemek.

  A3. Toplumun her kesiminin spora ilgisini artırmak, spor yoluyla obezite ve her türlü bağımlılığın önlenmesini sağlamak ve farkındalık oluşturmak, spor kültürünü yaygınlaştırmak ve spor hizmet ve faaliyetlerine daha kolay erişebilmelerini sağlamak amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği yaparak yeni projeler ve etkinlikler geliştirmek ile uluslararası alanda sportif başarıların artırılmasına katkı sağlamak.

  A4. Gençlik ve spor alanında ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda gönüllülük çalışmaları, eğitim faaliyetleri, sosyalkültürel faaliyetler, proje destekleri ve uygulamaları ile özellikle bağımlılıkla mücadele ve bağımlılığın önlenmesi kapsamında önleyici ve koruyucu faaliyetler başta olmak üzere gençlerin gelişimini desteklemek ve hayatın her alanına etkin katılımını artırmak.

  A5. Ülkemiz kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak kaliteli, çevreci, güvenli ve konforlu yurt, gençlik ve spor tesisleri yapmak, kamulaştırmak-kiralamak ve modernize etmek, yenilikçi projeler üretmek, yeni işletme modelleri geliştirerek mevcut tesislerin verimlilik düzeylerini artırmak.

  A6. Bakanlığın uluslararası kurumlar ve diğer ülkelerle ilişkilerini ve iletişimini güçlendirmek; Spor diplomasisini etkin kullanarak dünya spor turizmi pazarından alacağımız payı artırmak ve gençlik ve spor alanlarında uluslararası proje fonlarının ülkemize getirilmesini sağlamak.

  A7. Stratejik insan kaynakları yönetimi anlayışı ile kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde nitelikli insan kaynağının temini, geliştirilmesi ve verimliliğinin artırılmasını sağlamak

 • H1.1 Gençlere yönelik faaliyetleri gençlerin ilgi ve istekleri çerçevesinde çeşitlendirerek gençlik merkezleri ve genç ofislerin niteliğini artırmak.

  H1.2. Sunulan etkinlikler ve programlarla daha fazla gence ulaşarak Gençlik Kamplarının niteliğini artırmak.

  H1.3. Gençlerin teknolojik gelişmelere uyum sağlamalarını desteklemek, bağımlılıktan korunma ve obezite ile mücadele programlarıyla gençlerin sağlıklı yaşam biçimini benimsemelerine yardımcı olmak ve istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla programlar geliştirmek.

  H1.4. Gençlerin yurt içi ve yurt dışında düzenlenen uluslararası programlara katılımlarını artırarak gelişimlerine katkı sağlamak.

  H1.5. Kutlamalar, anma programları ve yarışmalar düzenleyerek gençlerin milli ve manevi değerlerimiz hakkındaki farkındalığını artırmak, sanatsal yeteneklerini ortaya koymak ve bilgiyi kullanmalarına imkan sağlamak.

  H2.1. Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler ile iş birliği içerisinde, öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını tespit ederek talepleri karşılamak.

  H2.2. Öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmelerine katkı sağlamak.

  H2.3. Burs verilen öğrenci sayısını artırmak ve isteyen her öğrenciye kredi vermek.

  H2.4. Özel barınma hizmeti veren kurumların kalite standartlarını belirlemek, vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere beslenme ve barınma yardımı yapmak.

  H2.5. Yurtlarda sunulan eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin niteliğini artırmak ve öğrencilerin milli- manevi gelişimlerine katkı sağlamak.

  H3.1. Bakanlığımız tarafından istihdam edilen antrenör ve spor destek elemanlarının kapasitelerinin geliştirilmesini sağlamak.

  H3.2. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerin okul spor faaliyetleri yoluyla sportif beceri ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak.

  H3.3. Spora yatkın bulunan çocukları tespit ederek temel spor eğitimi almalarını ve ilgili spor branşına yönlendirilmelerini sağlamak.

  H3.4. Spor kulüplerini destekleyerek yapısını güçlendirmek.

  H3.5. Toplumda obezite ve bağımlılığın önüne geçilmesi ile sporun yaygınlaştırılması amacıyla spor etkinliklerinin ve spor yatırımlarının başta dezavantajlı vatandaşlarımız olmak üzere toplumun tüm kesimlerine hizmet edecek şekilde planlanmasını sağlamak.

  H4.1. Gençlik ve spor alanına ilişkin paydaşlar tarafından sunulan projeleri desteklemek ve projelerin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürütmek.

  H4.2 Gençlik ve spor alanında özellikle bağımlılıkla mücadele ve bağımlılığın önlenmesi kapsamında önleyici ve koruyucu faaliyetler başta olmak üzere çalışanlara ve gençlere yönelik eğitim, kurs, uzmanlık programları, seminer, sempozyum, konferans vb. etkinlikler gerçekleştirmek.

  H4.3. Gençlik ve spor alanında yapılan ve desteklenen araştırma ve yayınların niteliğini ve niceliğini artırmak.

  H4.4. Gençlik ve spor alanına ilişkin uygulanan gönüllülük, sosyal uyum, inovasyon ve girişimcilik projeleri, program sayısı ve faydalanan genç sayısını artırmak, gençlerin gönüllülük faaliyetlerine katılımlarını teşvik etmek.

  H4.5. Gençliğe yönelik yürütülen ve desteklenen tarihi ve kültürel mirasımızı tanıtıcı hareketlilik çalışmaları ile bilim, kültür ve sanat faaliyetlerini artırmak.

  H5.1. Yeni gençlik merkezleri ve spor tesisleri yapmak ve mevcut tesislerin modernizasyonunu sağlamak.

  H5.2. Yükseköğrenim gençliğinin güvenli, konforlu ve erişilebilir ortamlarda barınmasını sağlamak amacıyla yeni yurtlar yapmak ve mevcut yurtların modernizasyonunu sağlamak.

  H5.3. Gençlik, spor ve yurt hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşınmazları tahsis, devir, kiralama, kamulaştırma vb. yollarla edinmek.

  H5.4. Yurt, gençlik ve spor tesisleri için yenilikçi ve çevreci projeler üretmek, işletme modelleri geliştirerek tesislerin kullanım ve verimliliklerini artırmak.

  H6.1. Bakanlığımızın uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek, ülkemizi uluslararası kamuoyunda görünürlüğünü artırmak amacıyla uluslararası kuruluşların toplantı ve etkinliklerine katılım sağlamak ve nitelikli uluslararası toplantı ve etkinliklerin ülkemizde yapılması için çalışmalar yürütmek.

  H6.2. Ülkemizin dış politikası çerçevesinde, coğrafi bölgelere göre stratejik öneme sahip ülkelerle gençlik ve spor alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmalar yürütmek.

  H6.3. Gençlik ve spor yatırımlarında dış finansman kaynaklı uluslararası proje desteklerinin kullanılmasını ve yeni dış finansman kaynaklarının ülkemize kazandırılmasını sağlamak.

  H6.4. Ülkemizin spor turizmi potansiyelinin uluslararası arenada tanıtılmasını ve Türkiye’nin dünya spor turizmi pazarından alacağı payın artırılmasını sağlamak ve Türkiye Spor Turizmi Stratejisini hazırlamak.

  H7.1. Bakanlığın ihtiyaç duyduğu insan kaynağı ihtiyacını temin etmek

  H7.2. Çalışanların kişisel ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak üzere eğitimler düzenlemek.

  H7.3. Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde çalışanların görevde yükselmesini ve ünvan değişikliğini sağlamak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

   Henüz eklenmemiş
 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
  Henüz eklenmemiş
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]