2013-2017 dönemi GAP Bölge Kalkınma İdaresi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • GAP Bölge Kalkınma İdaresi yirmi yılı aşkın bir süreden beri, GAP Bölgesi'nin ekonomik ve toplumsal gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Yerel kaynakların etkin ve verimli kullanılarak bölgesel kalkınmanın hızlandırılması amacıyla önder, örnek ve yenilikçi projelerin, planların uygulanması, uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanarak beklenen sonuçlara ulaşılması yönünde ki çalışmalarını sürdürmektedir. İdaremiz 2008-2012 dönemini kapsayan ilk stratejik planını uygulamış ve bu planın çıktılarını içeren 2013-2017 yıllarını kapsayan ikinci Stratejik Planını da hazırlamıştır.
  2012 yılı Mayıs ayında hazırlıkları başlatılan ikinci Stratejik Plan çalışmalarına, İdaremiz mensuplarının yanında, merkezî kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler (valilikler ve il özel idareleri ile belediyeler), sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden azami ölçüde katılım ve katkı sağlanmıştır.
  Dünyada yaşanan hızlı değişim, artan belirsizlik ve rekabet ortamı içinde güçlü yanlarını ön plana çıkaran, hedefe odaklı bir anlayış içerisinde asli işlevlerini güçlendiren kurumlar daha başarılı olmaktadır. Bu çerçevede GAP İdaresi Başkanlığı 2013-2017 Stratejik Plam'nda dünyada ve ülkemizde değişen koşullar incelenmiş; fırsat ve tehditler, güçlü ve zayıf yanlar
  belirlenerek İdarenin misyonu, vizyonu ve amaçlan ortaya konulmuştur.GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın misyonu; "insan odaklı sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı sağlamak için katılımcılık ilkesi doğrultusunda, bölgesel kalkınma planı ve programlarının yapılmasını, uygulanmasını koordine eden, izleyen ve değerlendiren, uygulamalar için fon yaratan, model olabilecek yenilikçi projeler geliştiren, yerel kapasiteyi güçlendiren, bilgi birikimini ulusal ve uluslararası alanda aktaran bir bölgesel kalkınma kuruluşu" olmak şeklinde belirlenmiştir.
  Bu misyon doğrultusunda, önümüzdeki dönemde İdaremiz, yeni, yenilikçi ve model projelerle toplumun tüm kesimleri ile iletişim ve işbirliği içinde, uygulamaları yerinde izleyerek, sahip olduğu kaynakları en etkili biçimde kullanarak çalışmaya devam edecektir. Bu süreçte, en önemli kaynağımız olan çalışanların katkısı, dinamizmi ve çalışma heyecanı önemli rol oynayacaktır.
  Bu inancımızla, öncelikle stratejik planlama çalışmalarımızın "durum analizi" çalışmaları kapsamında görüş ve düşüncelerini bizlerle paylaşan paydaşlarımıza ve özverili çalışmaları ile projenin başarıyla tamamlanmasını sağlayan GAP İdaresi Stratejik Planlama Ekibi'ne, Stratejik Planlama Yürütme Kurulu'na ve katkıda bulunan tüm GAP İdaresi çalışanlarına teşekkür ederim.
  Sadrettin KARAHOCAGİL
  GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı 

   

 • A1- GAP Bölgesi'nin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesine ivme kazandırmak amacıyla Bölge'nin "marka" değerini artırmak.

  A2- Uluslararası gelişmelerin ve sosyo-ekonomik eğilimlerin izlenerek Bölge'nin rekabet gücünü artıracak katılımcı veya "yenilikçi" pilot projeler geliştirmek.

  A3- Bölgesel kalkınma alanında kazanılan bilgi ve deneyimin ulusal ve uluslararası platformda paylaşılmasını sağlamak.

 • H1.1- Plan döneminde GAP Bölgesi'nde beş ilin turizm değerini artıracak en az bir proje gerçekleştirilecektir.
  H1.2- GAP Bölgesi'nde markalaşma gücüne sahip ürünlerin desteklenmesine yönelik en az üç proje uygulanacaktır.

  H2.1- Plan döneminde GAP Bölgesi'nde çevrenin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, yoksulluğun önlenmesi ve insani gelişmenin sağlanmasına yönelik olarak yedi adet yenilikçi pilot proje geliştirilecektir.
  H2.2- Bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılarak dengeli bir kalkınma sağlamak amacıyla doğal, ekonomik ve beşeri kaynakların geliştirilmesine yönelik projeler etkinleştirilecektir.

  H3.1- Plan dönemi sonunda kurulacak olan "Eğitim Platformu"nun kurumsal altyapısı oluşturacaktır.
  H3.2- Plan dönemi boyunca GAP'tan elde edilen bilgi ve deneyimlerin ulusal ve uluslar arası platformlarda paylaşılmasına yönelik etkinlikler düzenlenecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]