2013-2017 dönemi Hazine ve Maliye Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Son 20 yılda küreselleşme ve teknolojik gelişmeler, devletin fonksiyonlarına paralel olarak vatandaşların da taleplerini değiştirmiştir. Bu çerçevede kamunun rolü ve sorumlulukları daha da artarken; mali saydamlık, hesap verilebilirlik, vatandaş odaklı bakış ve hizmet sunumunda kalitenin arttırılması gibi konular da ön plana çıkmıştır.

  Türkiye, söz konusu küresel akım ve etkileri dikkate almak suretiyle, son 10 yılda köklü bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. Bir yandan ekonomisini güçlendirirken diğer yandan da kamu yönetim sistemini yeniden yapılandırarak pek çok önemli reformu hayata geçirmiştir.

  Bu bağlamda gerçekleştirilen reformların en önemlisi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen yeni kamu mali yönetimi anlayışının yerleştirilmesi olmuştur. Yeni anlayışla birlikte stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve iç kontrol sistemi kamu yönetimimize dahil edilmiştir.

  Bu reform kapsamında 2008-2012 dönemini içeren Stratejik Planını yayımlayan Bakanlığım, kamu yönetimi alanında da bir ilki gerçekleştirmiştir. Bu plan Maliye Bakanlığının, uzun vadeli düşünen ve planlayan, kamu kaynaklarını bu bakış açısıyla değerlendiren ve dağıtan bir yapıya dönüşümünde önemli bir adım olmuştur.

  Reformun kamu yönetiminde meydana getirdiği köklü değişimin verdiği heyecanla ve edindiğimiz tecrübeler ışığında hazırlanan 2013-2017 Maliye Bakanlığı Stratejik Planının, ülkemizin 2023 vizyonuna ulaşmasında azami katkıyı sağlamasını ve hayırlar getirmesini temenni ederim.

                                                                                                                     Mehmet ŞİMŞEK

                                                                                                                              Bakan

 • A1- Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek

  A2- Kayıtlı Ekonomiyi Genişletmek ve Mali Suçları Azaltmak

  A3- Etkin, Etkili ve Çözüme Odaklanmış Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmeti Sunmak

  A4- Kurumsal Kapasiteyi Artırmak

 • H1- Vergi tabanını adil ve öngörülebilir bir şekilde genişletmek

  H2- Basit, küresel gelişmelere duyarlı ve rekabet gücünü artıran bir vergi sistemi oluşturmak

  H3- Mali disiplini ve sürdürülebilir büyümeyi gözeterek kaynak tahsis ve kullanım süreçlerini etkinleştirmek

  H4- Kamu kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanmasını sağlamak

  H5- Kamu taşınmazlarını ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak proaktif bir şekilde yönetmek

  H6- Kayıtlı ekonomiyi büyütmek ve genişletmek

  H7- Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele etmek

  H8- Muhakemat ve hukuki danışmanlık hizmetlerinde etkinliği artırmak

  H9- Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]