2013-2017 dönemi Avrupa Birliği Başkanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Bilindiği gibi, 61. Hükümet döneminde Bakanlıkların yeniden yapılandırılması konusundaki çalışmamızın bir sonucu olarak Avrupa Birliği Genel Sekreterliği müstakil bir Avrupa Birliği Bakanlığı’na dönüştürülmüş ve böylece Avrupa Birliği’ne üyelik sürecine verdiğimiz önem ve kararlılık bir kez daha teyit edilmiştir.

  Avrupa Birliği Bakanlığı olarak, AB sürecinde Hükümet programımızın öncelikleri çerçevesinde tüm bakanlıklarımızla uyum ve koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

  Burada şu hususun da özellikle altının çizilmesi gerekiyor: AB ile katılım müzakerelerini sadece fasıl açıp kapamaktan ibaret sanmak, ilişkilerin ve asıl hedefimizin ruhunu doğru kavrayamamak olur.

  Biz bu anlayışla yarın AB üyesi olacakmış gibi fasıllar üzerindeki çalışmalarımızı devam ettiriyor, hatta siyasi engeller nedeniyle bloke edilmiş olan 17 fasılda da biz bu blokajlara aldırmadan milletimizin beklentileri doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz. Çünkü biz sonuçtan daha ziyade süreci önemsiyoruz.

  Çünkü biz Türkiye’nin AB’ye üye olmasını önemsediğimiz kadar, milletimizin AB standartlarının da üzerinde bir ülkede yaşamasına odaklanıyor, bunun için süreçte karşılaştığımız siyasi engellere aldırmadan reform sürecinde hızla ilerlemeye devam ediyoruz.

  Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 10 yılda Türkiye’nin reformlar konusunda gösterdiği performans ülkemizin uluslararası imajını ve konumunu güçlendirirken, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefimizde de hızla yol almamızı sağlamıştır.

  Dolayısıyla AB sürecinin olumlu etkisiyle hayata geçirdiğimiz reformlar AB’nin değil, Türk milletinin reformlarıdır.

  Bu reformların ülkemizde benimsenmesinde önemli rolü olan ve Türkiye’nin reform mutfağı olarak çalışan Avrupa Birliği Bakanlığımız da bu anlayışla yeniden yapılandırılarak güçlendirilmiştir.

  Teşkilat Kanunu’nda yaptığımız köklü değişikliklerle hem hizmet birimlerinin sayısı artan, hem de kadrosu güçlendirilen Bakanlık, yeni logosu ve kurumsal kimliğiyle farklı bir vizyon kazanmıştır.

  Kamu yönetimimizde ilklere imza atan Bakanlığımız, AB ile ilişkilerimiz açısından son derece önemli ve gerekli olan “Avrupa Birliği Hukuku Başkanlığı”, “Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı”, “Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı” gibi yeni birimlere kavuşmuştur. Bakanlık, yeni açılan yurt dışı teşkilatı ve İstanbul ofisiyle kurumsal olarak daha da güçlenmiş ve müzakere sürecinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kurum haline gelmiştir.

  Öte yandan, Türkiye Ulusal Ajansı ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) gibi saygın ve önemli kuruluşlarımızın Bakanlığımızın ilgili kuruluşları haline gelmesi de AB sürecinin Türkiye’nin 780 bin kilometrekaresinde hissedilmesi hedefimize yardımcı olmuş, Bakanlığımızı Avrupa Birliği nezdindeki çalışmalarında daha da güçlendirmiştir.

  Türkiye-AB müzakere sürecine yön veren, Türkiye’nin reform sürecinin öncüsü olan Bakanlığımız, genç ve dinamik kadrosuyla Türkiye’nin reform mutfağı olarak çalışmalarına hassasiyetle devam edecektir.

  Bu anlayışla Avrupa Birliği Bakanlığı’nın kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak olan 2013-2017 Stratejik Planı’nı hazırlamış bulunuyoruz. Bu Stratejik Plan esasen Bakanlığımızın önümüzdeki yıllara ilişkin plan ve programını ortaya koyarken Türkiye’nin reform kararlılığının da bir belgesi niteliğindedir.

  Büyük bir özveri göstererek bu Planı hazırlayan ve hazırlanmasında emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Stratejik Plan’ın ülkemiz ve AB sürecimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

  Durmak Yok Reforma Devam

  Egemen BAĞIŞ

  Avrupa Birliği Bakanı ve

  Başmüzakereci

 • A1- Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde gerekli politika ve stratejileri geliştirmek, reformlara öncülük etmek ve koordinasyonu güçlendirmek

   

  A2- Avrupa Birliği mali kaynaklarının kullanımında ulusal öncelikler de dikkate alınarak etkinliği ve verimliliği artırmak

   

  A3- Türk ve AB kamuoyunun Avrupa Birliği’ne üyelik sürecimize olan desteğini artırmak

   

  A4- Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde kurumsal kapasiteyi geliştirmek

 • H1.1- Politika ve stratejilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

   

  H1.2- Mevzuat uyumunun yönlendirilmesi, izlenmesi ve çalışmaların koordinasyonunda etkinlik artırılacaktır.

   

  H1.3- Çeviri faaliyetlerinde etkinlik ve koordinasyon güçlendirilecektir.

   

  H2.1- Katılım öncesi yardım süreci yönlendirilecektir.

   

  H2.2- IPA I ve II bileşenlerinde AB mali yardımlarının programlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmaları daha etkin şekilde yürütülecektir.

   

  H2.3- Avrupa Birliği Bakanlığı’nın yararlanıcısı olduğu proje ve programlar daha etkin şekilde yürütülecektir.

   

  H2.4- Avrupa Birliği ile mali işbirliği sürecine dahil olan kurumların fon kaynaklarını kullanım kapasiteleri geliştirilecektir.

   

  H2.5- Birlik (topluluk) program ve ajanslarına katılımdan sağlanan fayda artırılacaktır.

   

  H3.1- İç ve dış görünürlük ve farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar, gerektiğinde dezenformasyonla mücadele de edilerek yoğunlaştırılacaktır.

   

  H3.2- Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde paydaşlar çeşitlendirilecek ve tüm paydaşlarla iletişim ve diyalog güçlendirilecektir.

   

  H4.1- Kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

   

  H4.2- Bakanlık içi insan kaynakları geliştirilecek, verimlilik artırılacak, iş akışı ve yönetimi iyileştirilecektir.

   

  H4.3- Fiziksel ve teknolojik altyapı iyileştirilecek ve güvenlik tedbirleri geliştirilecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]