2013-2017 dönemi Ticaret Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 21.Yüzyıl’da Ülkemizi görmek istediğimiz yere taşımak için Hükümetimiz, yaşanan ekonomik ve sosyal gelişmeler ile bilim ve teknoloji alanındaki değişimler nedeniyle kamu kurumlarında yeni bir yapılanmaya giderek büyük bir reform gerçekleştirmiştir. Bu yeni yapılanma sürecinde mülga Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın görev ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiş ve Hazine Müsteşarlığı’ndan Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü’nün de katılımıyla Ekonomi Bakanlığı ihdas edilmiştir.

  Mal ticaretine ilişkin ihracat ve ithalat politikalarının yan ısıra hizmetler ticareti, yurtdışı yatırımlar, yabancı sermaye ve yatırım teşvikleri gibi ekonominin reel kesimi bakımından önemli alanlar da Ekonomi Bakanlığı’nın görev alanı içinde yer almıştır. Bu suretle, ihracata dayalı büyüme modeli ve ihracat odaklı üretim perspektifi çerçevesinde, “yatırım-üretim-ihracat zinciri”ne ilişkin politika araçları tek çatı altında toplanmıştır. Bu durum, daha önce Dış Ticaret Müsteşarlığı olarak hizmet veren Kurumumuzun, Ekonomi Bakanlığı olarak misyonunu çeşitlendirmiş ve bu haliyle daha güçlü bir kurumsal yapıya sahip hale getirmiştir.

  Ülkemizin dünya ekonomileri arasında lider ülkeler arasında yer alma ve 2023 hedeflerine ulaşma yolunda Ekonomi Bakanlığı öncü bir rol üstlenmiştir. Bu rol çerçevesinde hazırlanan 2013-2017 Stratejik Planı ilgili tüm kamu ve özel sektör kuruluşları için yol gösterici niteliktedir. Bu itibarla, planlama sürecinde ilgili tüm paydaşlarımızla yakın işbirliği içinde olunmuş, onların katkı ve değerlendirmelerine büyük önem atfedilmiştir.

  Uygulama döneminde bu işbirliğinin daha da güçlenerek devam edeceği ve Plan hedeflerine ulaşılacağına inancım tamdır.

  Plan’ın hazırlanması sürecinde katkı ve katımları ile emeği geçen tüm Bakanlık personeli ve paydaşlarımıza teşekkür eder, Plan’ın uygulanmasında başarılar dilerim.

   

  Zafer ÇAĞLAYAN

  Bakan

 • A1-Mal ve hizmet üretimi ve ihracatının geliştirilmesini sağlamak; sürdürülebilir ihracat artışını desteklemek amacıyla katma değeri ve rekabet gücü yüksek ürünlerin ihracatını artırmak

  A2- Ülkemizin yatırım potansiyelini geliştirmek ve yatırım ortamını iyileştirmek

  A3- İthalattan kaynaklanan zarar ve tehditleri önleyecek tedbirleri almak

  A4- Kaliteli ve güvenli ürün arzını sağlamak

  A5- İkili, bölgesel ve çok taraflı ticaret ve yatırım ilişkilerini ülkemizin çıkarları doğrultusunda yürütmek

  A6- Ülke genelinde dış ticaret ve yatırımlar konusunda bilgi ve bilinci artırmak

  A7- Kurumsal gelişimi sürdürmek

 • H1.1-Yenilikçi fikirlere ve Ar-Ge'ye dayalı, katma değeri ve rekabet gücü yüksek, markalı ürün ve hizmetlerin yatırım, üretim ve ihracat içindeki payı arttırılacaktır.

  H1.2-Yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri sektörlerinin uluslararası rekabet gücü arttırılacak ve istikrarlı şekilde büyümesi sağlanacaktır.

  H1.3-İhracatçılarımızın dünya pazarlarında rekabet gücünün ve ihraç ürünlerimizin dünya pazarlarındaki payının arttırılması sağlanacaktır.

  H1.4-Ara malı ithalatı bağımlılığı azaltılacak, sanayinin girdi tedariğinde etkinlik, güvenlik ve süreklilik sağlanacaktır.

  H1.5-İhracatçılarımızın karşılaştıkları pazara giriş engelleri çözüme kavuşturulacak ve muhatabımız ülkelerin DTÖ mal ve hizmet ticaretine ilişkin düzenlemelere uyumu izlenecektir.

  H2.1-Yatırımların teşvikine ve uluslararası doğrudan yatırımların arttırılmasına yönelik destek mekanizmaları geliştirilecek; uygulamaya ilişkin kapasite ve koordinasyon güçlendirilecek; uluslararası doğrudan yatırımların ülkemiz ihtiyacının en belirgin olduğu alanlara yönlendirilmesi sağlanacaktır.

  H2.2-Yeni nesil serbest bölge anlayışı ile serbest bölgelerdeki altyapı ve faaliyet alanlarının geliştirilmesi dahil, gelişmiş altyapıya sahip yatırım alanları ile stratejik öneme ve gelişmiş altyapıya sahip lojistik imkanları oluşturulacaktır.

  H2.3-Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik faaliyetler, öngörülen program çerçevesinde yürütülecektir.

  H3.1-İthalattan kaynaklanan zarar ve tehditlere karşı ülkenin üretim dallarının, uluslararası yükümlülüklerimiz çerçevesinde etkin bir şekilde korunması sağlanacaktır.

  H4.1-Piyasaya güvenli ürün arzının sağlanmasına yönelik yatay teknik mevzuat, uluslararası yükümlülüklerimiz gözönünde bulundurularak geliştirilecek ve uygulanacaktır.

  H4.2-Piyasa gözetimi ve denetiminde (PGD) etkin koordinasyon sağlanacaktır.

  H4.3-İthal edilen ürünlerin teknik mevzuatına uygunluğu ve güvenliği ile ihracat ve ithalata konu ürünlerin ticari kalite yönünden uygunluğunun tespitine yönelik hukuki, teknik ve idari altyapı geliştirilecektir.

  H4.4-Güvenli ve kaliteli ürün arzına yönelik ikili ve çoklu platformlarda uluslararası gelişmeler ve ülkemiz hakları takip edilecek; ülkemiz uygulamalarının tanıtılması ve kabulü sağlanacaktır.

  H5.1-İkili, bölgesel ve çok taraflı stratejilerimizin oluşturulmasında nicel ve nitel analiz yöntemlerinin etkin kullanımı sağlanacaktır.

  H5.2-İkili ve çok taraflı platformlarda mal ve hizmet ticaretine ilişkin konularda ülkemiz çıkarları etkin şekilde takip edilecektir.

  H5.3-Avrupa Birliği ile ticari ve ekonomik ilişkilerde ülkemizin çıkarları etkin bir şekilde savunulacaktır.

  H5.4-Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği'ne katılım müzakereleri kapsamında mevzuat uyumunun koordinasyonu etkin bir şekilde sürdürülecektir.

  H5.5-Gelişmekte olan ülkelerin çok taraflı ticaret sistemine entegrasyonu desteklenecektir.

  H5.6-Türkiye ile diğer ülkeler arasında ekonomik ve ticari konularda üst düzey ikili mekanizmalar oluşturulacaktır.

  H5.7-Türkiye'nin yatırımlar alanındaki ikili ve çok taraflı ilişkileri geliştirilecektir.

  H6.1-Dış ticaret ve yatırımlara ilişkin paydaşlar nezdinde bilgi ve bilincin arttırılması sağlanacaktır.

  H6.2-Dış pazarlardaki ticari ve ekonomik gelişmeler ve fırsatlar takip edilerek, ihracatçılarımızın dış pazarlar hakkında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.

  H7.1-Genel kabul gören standartlarda bilgi güvenliği uygulamaları hayata geçirilecektir.

  H7.2-E-devlet uygulamaları geliştirilecektir.

  H7.3-İnsan kaynakları yönetimi süreçleri ile personelin bilgi ve becerileri geliştirilecektir.

  H7.4-Fiziksel çalışma ortamı iyileştirilecektir.

  H7.5-Bakanlık’ta iç kontrol uygulamaları geliştirilecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]