2013-2017 dönemi Ticaret Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Yaşadığımız cağda küreselleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan gelişmeler, teknolojik ilerlemeler ve rekabetin artması, kamu kesiminde yeniden yapılanmayı gerekli kılmıştır. Bu bağlamda kamu yönetimimizin toplumun değişen taleplerini zamanında karşılayabilmesi amacıyla uygulanan “Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma” hareketi kapsamlı bir değişimi ve dönüşümü içermektedir.

  21. Yüzyıl yönetim anlayışının eksenini oluşturan “iyi yönetişim”in dayandığı temel değerler üzerine inşa edilen bu yeniden yapılanma; kamu kuruluşlarının hizmet performanslarının arttırılmasını, kamu harcamalarında disiplinin sağlanmasını, bütçe açıklarının giderilmesini, kaynak kullanımında verimlilik ve etkinliğin yükseltilmesini esas almaktadır.

  Yönetimde etkinliği ve verimliliği temel alan, hedef ve önceliklerin belirlendiği, katılımcılığa önem veren, şeffaf bir kamu yapılanmasının gereği olarak da stratejik yönetim anlayışı benimsenmiştir. Bu yönetim anlayışının bir gereği olarak hazırlanan stratejik planlar; kamu kurumlarının mevcut durumlarının gözden geçirilmesini, gelecekteki hedeflerinin ve bu hedeflere ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemlerin belirlenmesini sağlamaktadır.

  Kurumların kaynakları ve hedefleri ile çevresel şartlar arasındaki uyumu sağlayan, güçlü bir vizyon oluşturan, stratejik planlamadır. Stratejik planlama bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişmesine ve güçlendirilmesine destek olmaktadır.

  Stratejik planlama; değişimin planlanmasıdır. Değişimi planlamak ise geleceği öngörrmek değil, geleceğe bicim vermek demektir. Yaptığımız iş ve sorumluluk alanlarımızla ilgili büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Bakanlık olarak; ticaretin her alanda daha kolay ve daha güvenli yapılması için yeni enstrümanlar geliştiriyoruz.

  Bakanlığımızın, 2013-2017 Stratejik Planı ile, sonuçlara odaklanarak gerçekçi hedefler ortaya konulmuştur. Plan, sonuçların nasıl ve ne ölçüde gerçekleştirildiğinin izlenmesine, değerlendirilmesine ve denetlenmesine imkan sağladığı için hesap verme sorumluluğuna da temel oluşturmaktadır.

  Stratejik planlama, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamak acısından oldukça önemlidir. Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak en önemli kurumlardan biri olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın uzun vadeli hedeflerinin ve vizyonunun ifadesi olan Stratejik Plan, 2023’te Türkiye’nin ulaşmasını istediğimiz hedeflere giden yolda bir kılavuzdur.

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak hedefimiz; Türkiyenin, “ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı ülke” olmasını sağlamaktır. Bakanlığımız; iç ticaretin tüm yönlerini, gümrükler aracılığıyla da dış ticaretin tüm akışını düzenlemektedir.

  Stratejik Plan; ilgili tüm tarafların, Bakanlığımızdaki her çalışanın katkısı, ortak cabası ve desteğiyle başarıya ulaşacaktır. Bu ortak cabanın oluşturacağı sinerji; Bakanlığımızın görev alanında yer alan gümrükler ve ticaret unsurlarının ülkemizin rekabet gücünü arttırmasında ve 2023 hedeflerine ulaşmasında önemli bir katkı sağlayacaktır.

  Stratejik Planın hazırlanma surecinde görüş ve önerilerini bizimle paylaşan tüm paydaşlarımıza ve Planın hazırlanma aşamasında emeği gecen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2013-2017 Stratejik Planı’nın hayırlı olmasını ve başarılı bir şekilde hayata geçirilmesini temenni ediyorum.

   

  Hayati YAZICI

  Bakan

 • A1-Gümrük ve ticarete ilişkin yönlendirici politikaları ilgili kurum ve kuruluşlarla İşbirliği ve eşgüdüm halinde belirlemek

  A2-Tüketicinin korunması ve tüketiciye yönelik ürünlerin güvenliğini sağlayıcı yasal ve yönetsel tedbirleri almak

  A3-Eşya, taşıt ve yolcu hareketlerinin hızlı, etkili, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak

  A4-Bakanlığımızın görev alanındaki kurum ve kuruluşlara yönelik politikalar belirlemeye yardımcı olmak ve belirlenen politikaları işbirliği içerisinde hayata geçirmek

  A5-Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, öğrenerek ilerlemek ve değer üretiminde yetkinlik kazanmak

 • H1.1-Genel ve konuya özel yönlendirici politikalar belirlemek ve gerçekleştirmek

  H1.2-Gumruk ve ticaret politikalarının geliştirilmesinde tüm paydaşların katkı sunacağı katılımcı bir yapı oluşturmak

  H1.3-Politika geliştirme ile hızlı ve nitelikli karar almaya yardımcı olacak veri, enformasyon ve bilgi yönetimini geliştirmek ve kurumsallaştırmak

  H2.1-Tüketicinin korunmasını sağlayıcı tedbirleri almak, eğitim ve araştırmaları teşvik etmek

  H2.2-Tüketiciye yönelik ürünlerin muhtemel risklerine ve zararlarına karşı tüketici güvenliğini esas alan bir piyasa denetim sistemini kurmak

  H3.1-Eşyanın muayene ve kontrolünü daha etkin, kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirmek

  H3.2-Gumruk kontrollerini, risk analizini esas alarak gerçekleştirmek

  H3.3-Kacakcılıkla etkin mücadele etmek için gerekli yönetsel ve yapısal tedbirler almak

  H3.4-Tasfiyelik hale gelen eşyaları hızlı ve güvenli bir şekilde tasfiye etmek

  H3.5-AB müktesebatına uyum çalışmalarını yürütmek, uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülkelerle çok taraflı ve ikili işbirliğini artırmak ve uluslararası anlaşmalara taraf olmak

  H4.1-Şirketler, kooperatifler, esnaf ve sanatkarlar ile bunların üst kuruluşlarına yönelik stratejiler geliştirmek, düzenlemeler yapmak ve yürütmek

  H5.1-Kurum konumunu güçlendirmek ve kurum kültürünü geliştirmek

  H5.2-Kurumsal altyapı kapasitesini geliştirmek

  H5.3-Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]