2013-2017 dönemi İçişleri Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Dünyadaki gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli yenilemektedir. Ülkemizin kamu yönetiminin gelişen dünyaya uygun olarak yeniden yapılandırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda kamu mali yönetimi ve kontrol sistemini uluslararası uygulamalara ve Avrupa Birliğine uyumlu olarak yeniden yapılandırmak üzere 5018 sayılı Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu hazırlanarak 2003 yılında çıkarılmıştır. Anılan Kanun, kamu idarelerinin stratejik plan hazırlamalarını ve bu planlarla bağlantılı olarak performans esaslı bütçelemeye geçmelerini amaçlamıştır.

  Kanunda, kamu idarelerinin stratejik planlarındaki vizyon ve misyon ışığında uzun vadeli amaç ve hedeflerini ve bunlara ilişkin gösterge ve stratejilerini katılımcı yöntemlerle belirlemesi ve kamuoyuna açıklaması öngörülmüştür.

  Kurumların stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerinin yıllık uygulaması olan performans programı hazırlamaları ve kamu kaynaklarının nasıl harcanacağı hususunda parlamentoyu ve kamuoyunu bilgilendirmeleri zorunlu hale getirilmiştir.

  Kamu yönetimini yeniden düzenlemeyi amaçlayan 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulan Müsteşarlığımız, Kalkınma Bakanlığınca tebliğ edilen takvim çerçevesinde 2013-2017 yıllarına ilişkin stratejik plan hazırlamakla sorumlu tutulmuştur.

  Katılımcı bir anlayışla hazırlanan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı 2013-2017 Stratejik Planı için emeği geçen Müsteşarlık personeline teşekkür ediyor ve Planın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

  Beşir ATALAY

  Başbakan Yardımcısı

 • A1- Çok boyutlu ve çözüm odaklı politika ve stratejiler geliştirerek terörle mücadelede etkinlik sağlamak.

  A2- Terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejilerin uygulanmasında ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayarak işbirliğini artırmak.

  A3- Terörle mücadele politikaları kapsamında etkin bir iletişim ortamı oluşturmak.

  A4- Kurum amaçlarının başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için idari ve kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

 • H1.1- Terörle Mücadele alanında araştırma, analiz, değerlendirme ve toplantılar yapılacaktır.

  H1.2- Terörle mücadeleye ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat ile insan hakları alanındaki gelişmeler takip edilecek, ulusal mevzuatta ihtiyaç duyulan değişiklik önerileri geliştirilerek gerekli çalışmalar yapılacaktır.

  H1.3- Terörle mücadele alanında uluslararası gelişmeler ilgili kurumlarla işbirliği içinde izlenecek ve değerlendirilecektir.

  H1.4- Terörle mücadele alanında politika ve stratejilerin geliştirilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalar yapılacaktır.

  H2.1- Belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasına yönelik eylem planları hazırlanacak ve bu planların uygulanmasına ilişkin koordinasyon sağlanacaktır.

  H2.2- Belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasına yönelik olarak güvenlik kuruluşları ve valilikler arasında bilgi paylaşımı ve koordinasyon sağlanacaktır.

  H2.3- Belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasına yönelik ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacaktır.

  H2.4- Politika ve stratejilerin uygulanması izlenecek ve karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi yönünde çözüm önerileri geliştirilecektir.

  H3.1- Toplum desteğinin sağlanmasına ve artırılmasına yönelik olarak ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde faaliyetler yürütülecektir.

  H3.2- Uluslararası kamuoyu desteğinin sağlanması ve artırılmasına yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde faaliyetler yürütülecektir.

  H3.3-Terörle mücadele politikaları kapsamında kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik iletişim süreçleri geliştirilecektir.

  H4.1- Mevzuatla verilen görevlerin daha etkin olarak yerine getirilebilmesi için idari ve teknik kapasiteyi artırıcı çalışmalar yapılacaktır.

  H4.2- Kurum mevzuatının değişen ihtiyaçlara göre geliştirilmesi için öneri ve teklif çalışmaları yapılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]