2008-2012 dönemi Atatürk Araştırma Merkezi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Atatürk Araştırma Merkezi, T.C. Anayasasının 134. Maddesi gereğince, 11.08.1983’te 2876 sayılı Kanun ile kurulan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip dört kurumdan biridir.

  Kurulduğundan bu yana kanunla kendine verilen görevler çerçevesinde bilim ve kültür hayatına önemli katkılarda bulunan Atatürk Araştırma Merkezi; 2008-2012 yıllarını kapsayan Stratejik Plan ile tam katılımı esas alan, etkin, dinamik bir yönetim anlayışıyla kaynaklarını önceliklerine göre verimli ve etkin bir şekilde kullanmayı amaçlamaktadır.

  Atatürk Araştırma Merkezinin 2008-2012 Stratejik Planı, uzmanlar ve idarî personelden oluşan bir ekip tarafından hazırlanmıştır. Planın hazırlanmasında, Kurum hizmetlerinden yararlananların talepleri göz önünde bulundurulmuştur. Stratejik Plan, Atatürk Araştırma Merkeziyle ilgili yasal düzenlemelerin tamamlanması, başkanın atanması ve yetkili kurulların oluşturulmasından sonra tekrar ele alınarak, yeni teklifler doğrultusunda geliştirilecektir.

  Stratejik Plan 2008-2012’nin, Atatürk Araştırma Merkezine yararlı olması ümidiyle planın hazırlanmasında büyük emekleri geçen Stratejik Plan Hazırlama Ekibine teşekkür ederiz.

  Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

 • A1- Atatürk, Atatürkçü düşünce, Türk devrimi ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ve gelişim sürecini içeren konularda bilimsel araştırmalar yapmak

  A2- Türk devlet ve toplum hayatına Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını egemen kılmak ve yaşatmak için gerekli bilimsel faaliyetleri yapmak

  A3- Atatürk, millî mücadele, Atatürk ilke ve inkılâpları, Türk modernleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi konularında önder yayıncı olmak

  A4- Atatürk Araştırma Merkezi kütüphanesinin Atatürk, Atatürkçü düşünce, milli mücadele, Türk devrimi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve ilgili alanlarda araştırma faaliyetlerini karşılayacak biçimde öncü rolünün sürdürülmesi ve iyileştirilmesi

  A5- Atatürk ve devrimlerinin web ortamında tanıtılması

  A6- Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılâpları konuları ile Cumhuriyetimizin kuruluşunu hazırlayan ve Cumhuriyet dönemindeki olayların sebepleri ve gelişmeleri konularında yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı, resmî ve özel eğitim, bilim, kültür, sanat kurum ve kuruluşları ile araştırma merkezleri, arşivler ve benzeri yerlerle ve çeşitli dallardaki araştırmacı, yazar ve sanatkârlarla işbirliğinde bulunmak

  A7- Merkezin idari kapasitesinin güçlendirilmesi

  A8- Merkezin tanıtımının yapılması

 • H1.1- Atatürk’ün kişiliğini, ilkelerini, Atatürkçü düşünceyi ve Atatürk inkılâplarını aydınlatacak, değerlendirecek bilimsel araştırmalar yapmak

  H1.2- Milli Mücadele Dönemi ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ve gelişme sürecinin aydınlatılmasına yönelik bilimsel araştırmalar yapmak ve projeler yürütmek ve elde edilen sonuçları yayımlamak

  H1.3- 2009 yılına kadar araştırma politikalarının oluşturulması, kurumsallaşmanın sağlanması

  H2.1- Atatürk, Millî Mücadele ve Atatürk İlke ve İnkılâpları, Türk modernleşmesi konularında ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlenmesi

  H2.2- Üniversiteler, valilikler ile işbirliği yaparak Türkiye genelinde Atatürkçü düşüncenin tanıtılması yolunda aydınlatma konferansları, paneller, sergiler ve geziler düzenlenmesi

  H2.3- Atatürkçülük ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’nin Türk eğitim sistemindeki yeriyle ilgili araştırmalar yapılarak, ulaşılan sonuçlar ve öneriler ilgili kurumlara sunulması

  H2.4- Üniversitelerin araştırma enstitüleri tarafından Atatürkçülük konulu yaptırılan yüksek lisans ve doktora tezleri ile ilgili her türlü bilimsel araştırma sonuçları Merkezimizde toplanarak uygun bulunanların yayımlanması

  H2.5- Atatürk, Millî Mücadele ve Atatürk İlke ve İnkılâpları konularında ilköğretim okulları, lise ve üniversiteler arasında şiir, kompozisyon, tiyatro oyunu ve resim yarışmaları düzenlenmesi

  H2.6- Atatürk ve Atatürkçü düşünce sistemine karşı olanlarla yapılacak fikrî alanda mücadele edilmesi

  H3.1- Yayımlanmak üzere Merkeze başvurulan özgün araştırma/inceleme eserlerinden 2012 yılına kadar her yıl 10 adedinin yayınlanması

  H3.2- Mevcudu tükenen ve kamuoyunda çok aranan önemli yayınların yeniden basımının yapılması

  H3.3- Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılâpları konuları ile Cumhuriyetimizin kuruluşunu hazırlayan ve Cumhuriyet dönemindeki olayların sebepleri ve gelişmeleri konularında yurtiçi ve yurt dışındaki yayınların izlenmesi, incelenmesi ve değerlendirilmesi

  H3.4- Hâlen yılda 3 sayı olarak yayımlanan Atatürk Araştırma Merkezi Dergisini 2012 yılı sonuna kadar, düzenli olarak yayımlanması

  H3.5- Merkez yayınlarının tanıtım ve pazarlama yöntemlerinin çeşitlendirilmesi

  H4.1- Atatürk, milli mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi ile ilgili Türkçe ve yabancı dillerde yazılmış her türlü kaynak ve belgelerin toplanması, bunların düzenlenerek araştırmacıların hizmetine sunulması

  H4.2- 2008 yılından itibaren kütüphanenin geliştirilmesi

  H4.3- Hedef kitlelere kütüphanenin tanıtılması

  H5.1- Atatürkçü düşüncenin tanıtımı için web ortamında Türkçe ve İngilizce olarak ve ilerde tüm dünya dillerini kapsayacak şekilde bir Atatürk portalı (elekronik bilgi bankası)’nın oluşturulması

  H6.1- Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda örnek çalışmalarda bulunan Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin çalışmalarının desteklenmesi

  H6.2- Yurt içi ve yurt dışında, Atatürkçü Düşünce Dernekleri vb. adlarda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle ilişkiye geçilerek onların teşvik edilip desteklenmesi

  H6.3- Yurt dışında kurulan Atatürk Araştırma Merkezleri ve işbirliği protokolü imzalanan merkezlerle ortak çalışmalar yürütülmesi, ayrıca yeni merkezlerin kurulmasına dönük girişimlere devam edilmesi

  H6.4- Merkezimiz, Türk Cumhuriyetleri ve Türk topluluklarında kurulan ve kurulma aşamasında olan Atatürk Araştırma Merkezleri ya da Vakıflarına; kuruluş mevzuatı, bilgi aktarımı, yayın yardımı, karşılıklı bilim adamı ve uzman personel değişimi ve bilimsel toplantılar düzenlenmesinde, karşılıklı işbirliği yapılarak destek sağlanması

  H6.5- Atatürkçü düşünce sisteminin Orta Asya Türk Devletlerinde öncelikli olmak üzere bütün dünya devletlerinin saygın üniversitelerinde ders olarak okutulmasını sağlayacak girişimlerde bulunulması

  H7.1- İdari kadroların nitelik ve nicelik açısından güçlendirilerek işgücü planlamasının yapılması

  H7.2- 2008 yılı içinde boş kadrolardan ihtiyaç duyulanlar için görevde yükselme sınavının yapılması

  H7.3- Bütün personel için performansa dayalı ödül mekanizmalarının canlandırılması

  H7.4- Uzman personel kadrolarının nitelik ve nicelik açısından güçlendirilmesi

  H7.5- Uzman personelin yasal statülerindeki eksikliği giderilerek emsalleriyle aynı haklardan yararlanmalarını sağlayacak yasal girişimlere önem verilmesi

  H8.1- Kamuoyunda bilinirliğini artırmak için düzenli olarak tanıtım faaliyetinde bulunulması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

   Henüz eklenmemiş
 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
  Henüz eklenmemiş
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]