2013-2017 dönemi Türk Tarih Kurumu Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Kamu idarelerinde yeni bir yönetim anlayışının oluşturulması, kamu harcama yönetiminin iyileştirilmesi ve bütçe sürecinin etkinliğinin artırılmasına yönelik reform çalışmaları başlatıldığı bilinmektedir. Bu kapsamda; makro düzeyde bütçe hazırlama ve uygulama süreçlerinde mali disiplinin sağlanması, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesi temel öncelikler olarak belirlenmiştir.

  Kamunun içinde bulunduğu mali ve idari sorunlar dikkate alındığında planlı hizmet sunma, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme, değerlendirme ve denetlenmesini sağlamaya yönelik olarak “stratejik planlama” temel bir araç olarak benimsenmiştir. Stratejik planlama; bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olacaktır.

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda, kamu idarelerinin stratejik planlarını katılımcı yöntemlerle hazırlamaları ve gelecek dönemlerde idareler bütçelerini bu planda öngörülen geleceğe ilişkin misyon, vizyon, amaç ve hedefleri ile uyumlu olacak biçimde performans programlarına dayalı olarak oluşturması yükümlülüğü getirilmiştir. Bu sayede, kamu kaynaklarının kullanılmasının genel esasları belirlenmiş, kamu mali yönetim sistemine dinamizm kazandırılmıştır.

  Bakanlığıma bağlı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Türk Tarih Kurumu 2013-2017 dönemini kapsayan stratejik planın Kurumun bundan sonraki faaliyetlerine yön vereceği ve doğru kararların alınmasına ve zamanında uygulanmasına katkıda bulunacağı inancıyla Kamuoyumuzun ilgi ve bilgisine saygıyla sunarken Kurum çalışanlarına da teşekkür ederim.

  Bülent ARINÇ

  Başbakan Yardımcısı

 • A1- Türk ve Türkiye tarihi üzerinde, özgün ve evrensel yetkinlikte bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasını sağlamak; bu araştırmaların sonuçlarını yayımlamak ve yaymak.

  A2- Bilimsel tarih araştırmaları temelinde, bilimde ve eğitimde mükemmelliği özendirmek, toplumda tarih bilincini ve kültürünü geliştirmek.

  A3- Türk ve Türk tarihçiliğini uluslararası platformlarda etkin bir konuma getirmek.

  A4- Türk Tarih Kurumunun kurumsal kapasitesini geliştirmek ve güçlendirmek.

 • H1.1- Kazı ve yüzey araştırmalarına sağlanan destek her yıl %5 artırılacaktır.

  H1.2- Kurumun öncelikli alanlarında kurum bünyesinde kapsamlı projeler yürütülecek ve kurum dışında hazırlanan projelere destek verilecektir.

  H1.3- Her yıl kurumun desteklediği projelerin ve kurum dışında yapılan nitelikli araştırmaların sonuçlarını içeren 50 eser yayımlanacaktır.

  H1.4- Türk ve Türkiye tarihi üzerine kongre, sempozyum, çalıştay vb. bilimsel toplantılar düzenlenecek ve sonuçları yayımlanacaktır.

  H1.5- Belleten, Belgeler ve Höyük dergileri ile Tarih Yıllığı yayımlanacak, nitelikleri yükseltilecektir.

  H2.1- Kurum kütüphanesi ve arşivindeki belge ve yayınların geniş kitlelere ulaştırılması sağlanacaktır.

  H2.2- Her yıl 10 lisans öğrencisi ile kurum projeleri öncelikli olmak üzere tespit edilen konularda araştırma yapacak 20 yüksek lisans ve 30 doktora öğrencisine burs, 5 adet yurt içi, 5 adet yurt dışı doktora sonrası araştırma bursu verilecektir.

  H2.3- Kurum yayınlarının daha geniş kitlelere ulaştırılması sağlanacaktır.

  H2.4- Toplumda tarih bilincini ve kültürünü geliştirmeye ve teşvik etmeye yönelik etkinlikler düzenlenecek, bir popüler tarih dergisi yayımlanacaktır.

  H3.1- Uluslararası akademik ve bilimsel kuruluşların toplantı ve faaliyetlerine etkin katılım sağlanacaktır.

  H3.2- Her yıl, kurum tarafından yapılan/yaptırılan araştırmalardan uygun bulunanlarla ilgili 5 kitap yaygın yabancı dillerde yayımlanacaktır.

  H3.3- Uluslararası kitap fuarları ile sempozyum ve kongrelerde kurum kitapları sergilenecektir.

  H3.4- Her yıl 20 araştırmacıya belirlenen kıstaslar doğrultusunda uluslararası toplantılara katılım desteği sağlanacaktır.

  H3.5- Diğer ülkelerdeki benzer oluşumlarla işbirlikleri kurulacak, ortak çalışmalar yapılacaktır.

  H4.1- Kurumun teknolojik altyapısı geliştirilecektir.

  H4.2- Kurumun insan kaynakları nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir.

  H4.3- Bilimsel altyapının geliştirilmesi için uzman istihdamı sağlanacak, bu bağlamda üniversitelerle daha sıkı işbirlikleri kurulacaktır.

  H4.4- Kurumun fiziki altyapısı ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilecektir.

  H4.5- Kurum içi iletişim, işbirliği ve koordinasyon güçlendirilecektir.

  H4.6- Kurum kaynaklarının etkin kullanılması için planlı çalışma düzenine süreklilik kazandırılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]