2017-2021 dönemi Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Hükümetimiz DAP Bölgesinde; istihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması, yüksek katma değerli üretime geçilmesi, üretimde çeşitliliğin sağlanması, ulusal ve uluslararası pazarlara uyum sürecinin kolaylaştırılması, Bölge ürün ve hizmetleri için olumlu bir marka imajının oluşturulması ve Bölgenin potansiyelleri doğrultusunda özellikle tarım ve hayvancılık alanlarına özel bir önem vermektedir. Bu anlayışla, özellikle son 15 yıllık dönemde, bölgesel kalkınmayı sağlamak üzere önemli yapısal dönüşümler gerçekleştirilmiş, hükümetimiz tarafından Bölgede özel programlar ve projeler uygulamaya başlanmıştır. Bu kapsamda, 2014 yılında hazırlanan DAP Eylem Planı söz konusu yeni program ve projelere rehberlik edecek önemli bir çerçeve oluşturmuş, bu sayede Bölge yeni bir ivme ve heyecan yakalamıştır.

  Türkiye, son 15 yılda köklü bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. Bir yandan ekonomisini güçlendirirken diğer yandan da kamu yönetim sistemini yeniden yapılandıracak pek çok önemli reformu uygulamaya koymuştur.

  Bu bağlamda, gerçekleştirilen reformların en önemlisi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile getirilen yeni kamu mali yönetim anlayışının yerleştirilmesi olmuştur. Yeni anlayışla birlikte Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu ve İç Kontrol Sistemi kamu yönetimine dâhil edilmiştir.

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile verimlilik ve etkinliğin temel alındığı bir yönetim anlayışını benimseyerek, kamu hizmetlerinde katılımcılık, hesap verilebilirlik, şeffaflık kavramlarını içeren “Stratejik Yönetim” anlayışı benimsenmiştir.

  Stratejik yönetim anlayışının bir aracı olarak hazırlanan Stratejik Plan’ın başarıyla uygulanacağı inancıyla, stratejik planın hazırlanmasında görev alan personele ve fikirleriyle plan hazırlanmasına destek veren iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür eder; Ülkemize, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına ve Bölge’ye hayırlı olmasını dilerim.

  Lütfi ELVAN

  Kalkınma Bakanı

 • A1. Bölge kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak üzere araştırma ve analiz çalışmalarıyla bölge ihtiyaçları ile sorunlarını en doğru şekilde tespit etmek.

  A2. Kurumsal yetkinlik olarak mükemmeliyete ulaşmak

  A3. Başkanlığımız tarafından yürütülen veya izlenen projelerin başarısını artırmak üzere etkin bir izleme ve değerlendirme sistemi oluşturmak.

  A4. Bölgesel yatırımların daha etkin ve etkili olmasını sağlamak üzere kurumların verimli ve eşgüdümlü çalışmalarını sağlayacak ekosistem oluşturmak.

  A5. Etkin tanıtım faaliyetleriyle kurumun bilinilirliğini bölgesel ve ulusal olarak artırmak.

  A6. Tarımsal altyapıyı iyileştirerek ve modern tarım uygulamalarını yaygınlaştırarak tarımsal üretim ve katma değeri artırmak.

  A7. Bölgenin potansiyelini dikkate alan strateji çerçevesinde çevresel sürdürülebilirlik gözetilerek sanayi ve hizmet sektörlerinin altyapısını güçlendirmek.

  A8. Bölgesel kalkınma dinamiklerini harekete geçirecek nitelikli beşeri ve sosyal sermayeyi oluşturmak.

 • H1.1: 2018 yılı sonuna kadar bölge ihtiyaçlarına yönelik araştırma ve analiz çalışmaları yapılacaktır.

  H1.2: Bölge ihtiyaçlarına yönelik projelerin yerinde tespiti yapılacaktır.

  H1.3: Araştırma ve analiz yapılan sektör sayısı artırılacaktır.

  H2.1: Başkanlığımız personelinin hizmet sunma kapasitesini geliştirmeye yönelik etkin eğitim programları yapılacaktır.

  H2.2: Kurum personelinin sosyal etkileşimi ve aidiyet duygusu artırılacaktır.

  H2.3: Çalışan memnuniyet oranı artırılacaktır.

  H2.4: Personel çalışma ortamı iyileştirilecektir.

  H3.1: Eylem Planı etkin şekilde izlenecektir.

  H3.2: Kurum bütçesindeki nakdi gerçekleştirme artırılacaktır.

  H3.3: Her yıl eylem planı ile ilgili ilerleme raporu hazırlanacaktır.

  H3.4: Etki değerlendirmesi yoluyla projelerin etkinliği artırılacaktır.

  H3.5: İzleme ve değerlendirme yoluyla, uygulamaya konulan projelerin etkinliği artırılacaktır.

  H4.1: Bölge yatırımlarının etkinliğini artırmak üzere işbirlikleri yapılacaktır.

  H4.2: Kurumlar arası koordinasyonu sağlamak için ortak toplantı ve çalıştaylar düzenlenecektir.

  H4.3: DAP Bölge İstatistikleri Sistemi (DAPİS)’nin etkin kullanımı artırılacaktır.

  H5.1: Kurum bilinirliği artırılacaktır.

  H5.2: Kurum tanıtımına yönelik ulusal/bölgesel faaliyetlere katılım sağlanacaktır.

  H5.3: Kurum faaliyetleri hakkında bilgilendirmeye yönelik yayın yapılacaktır.

  H5.4: Kurum web sitesinin bilinirliği artırılacaktır.

  H6.1: Mera hayvancılığında üretkenlik ve verimlilik artırılacaktır.

  H6.2: Bitkisel ürün üretim miktarı ve verimliliği artırılacaktır.

  H6.3: Bölgenin karkas et ticareti artırılacaktır.

  H6.4: Bölgede insancıl tarımsal yayım yaklaşımıyla çiftçilere eğitimler verilecektir.

  H6.5: Bölgede küçükbaş hayvancılık altyapısı iyileştirilecektir.

  H7.1: Eylem Planı dönemi sonuna kadar İŞGEM kurulumu desteklenecektir.

  H7.2: Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere eğitim merkezleri oluşturulacaktır.

  H7.3: Eylem Planı dönemi sonuna kadar bölgedeki yöresel ürünler marka haline getirilerek, ticarileştirilecektir.

  H7.4: Alternatif turizm türleri altyapısı desteklenecektir.

  H7.5: Bölgede yenilenebilir enerji konusunda farkındalık artırılacaktır.

  H8.1: Kültür-sanat ve spor etkinliklerine erişim kolaylaştırılacak, katılım teşvik ettirilecektir.

  H8.2: Bölgedeki Tarihi Kent Bölgelerinin bir bütün halinde korunması sağlanacak, kültür ve sanat hayatının merkezi haline getirilecektir.

  H8.3: Bölgede okuma kültürünün oturtulması ve yaygınlaştırılması için kent ve semt kütüphaneleri kurulumu desteklenecektir.

  H8.4: Yapılacak eğitim ve bilimsel etkinliklerle bilim ve teknoloji altyapısı güçlendirilecektir.

  H8.5: Yerel yönetimlerin sosyal donatı alanları sayısı artırılacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]