2012-2016 dönemi Çankırı Karatekin Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Günümüzde hemen her alanda hızlı bir değişim yaşanmakta, küreselleşme, artan rekabet, araştırma-geliştirme, yenilikçilik ve teknoloji gibi unsurlar yeni dünyanın şekillenmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Bilgiye erişim kolaylaştıkça kurum ve kuruluşlar arasındaki farklar da ortadan kalkmaktadır. Merkeziyetçilik ise yerini daha özerk, rekabetçi, değişime açık ve dinamik sistemlere bırakmaktadır.

  Tüm bunlar karşısında üniversiteler başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlar hedef ve önceliklerini yeniden belirlemek, varlıklarını sürdürebilmek için değişimlere ayak uydurmak, ürün ve hizmetlerinde farklılaşmak, iş süreçlerinde verimliliğe odaklanmak, dinamik olmak, kaliteye önem vermek, katma değer yaratarak bunu ürün ve hizmetlerine yansıtmak zorundadırlar. Geleceğe daha iyi hazırlanabilmek için de stratejik düşünmeyi kendilerine model almaları gerekmektedir. Gelecekte başarıya ulaşacak olanlar, geleceği rastlantılara bırakmayarak onu planlayan ve kontrol altına alanlar olacaktır.

  Bütün bunlar dikkate alındığında kurumlar için stratejik plan, karanlık gelecekte yönetimlerin önünü aydınlatan bir ışık kaynağı ve dalgalı denizlerde yol gösteren bir pusula vazifesi görmektedir.

  Stratejik planlama, gerçekleştirilmek istenen hedefler ile bu hedeflerin tanımlanmasına ve nasıl ulaşılacağı hususunda tatbiki planlar ve davranışlar geliştirmeye yönelik bir süreçtir. Bu süreçte yönetimler, “ne olmak istiyoruz?”, “arzu edilen geleceğe ulaşabilmek için ne yapılmalıdır?” sorularına yanıt ararlar. Bunun için bilgi toplar, alternatifler geliştirir, değerlendirir ve gelecekteki muhtemel sonuçları tahmin etmeye çalışırlar.

  Bir üst yönetim faaliyeti olan stratejik planlamada katılımcılığın yeri büyüktür. Üniversite ve diğer kurumların vermiş olduğu hizmetlerden etkilenen veya hizmetleri etkileyen paydaşların görüşleri, dışarıdan bakan bir göz olarak değerlendirildiğinde hizmet sunumunda ve hizmetlere yön vermede önemli bir yere sahiptir. Paydaşlardan elde edilen görüşler birleştirilerek bir bütün haline getirildiğinde, kurumun kuvvetli ve zayıf taraflarının, fırsat ve tehditlerinin tespit edilmesi de kurumun geleceği konusunda önemli bir bilgi kaynağı olarak karşımıza çıkacaktır.

  Stratejik planlarda belirtilen hedeflere ne oranda ulaşıldığı etkin bir performans sistemi oluşturularak ölçülür. Stratejik planlama ve performans sisteminin hayata geçirilmesi ile hesap verilebilirlik gerçekleştirilir. Yetersiz olan kaynakların etkin kullanımı, performansa dayalı bütçelemeyi ve bunun için de stratejik planlamayı zorunlu kılmaktadır. Performansı yüksek organizasyonlarda stratejik planlama sürekli bir süreçtir. Bu tip organizasyonlarda değişimlere uyum için stratejiler yeniden oluşturulur ya da süreçler yeniden gözden geçirilerek mevcut plan uygulanmaya devam eder.

  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Stratejik Planlamayı; “Kamu İdarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” şeklinde tanımlamıştır. Buna göre stratejik planlama; Üniversiteler de dâhil olmak üzere tüm kamu kurumlarında politika oluşturmayı güçlendirecek mali yönetim ve bütçenin temelini oluşturan ögelerden biridir.

  Gelecekte üniversitelerin rolü; geleneksel bilgi üretimi ve yayımının da ötesine geçerek yaptığı çalışmalarla insanlığa hizmet etmek ve liderler yetiştirmek için daha etkin bir şekilde bilgi üretme fonksiyonunu üstlenmek olacaktır. Bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi, ortak bir çaba ile Üniversitenin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkaracak, ne yapmak istediğini ve isteklerine ne ölçüde ulaştığını tanımlayacak bir dizi soruya yanıt vermeyi, orta ve uzun dönemli politika ve strateji geliştirilmesini ve kullanılmasını ihtiva eden stratejik planlama ile mümkün olacaktır.

  Bu kapsamda hazırlanan Çankırı Karatekin Üniversitesi 2012-2016 Dönemi Stratejik Planını ilgili kurumlar ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım.

  Prof. Dr. Ali İbrahim SAVAŞ

  Rektör

 • A1- Eğitim ve Öğretimin Nitelik ve Etkinliğini Artırmak

  A2- Akademik Yapıyı Geliştirmek

  A3- Kurumsal Kapasite ve İnsan Kaynaklarını Geliştirmek

  A4- Paydaşlarla İlişkilerin Geliştirilmesi

  A5- Finansman Kaynaklarını Geliştirmek

 • H1.1- Eğitim Öğretimin Altyapısını Geliştirmek

  H1.2- Eğitim Öğretimin Niteliğini Geliştirmek

  H2.1- Özgün Bilimsel ve Sanatsal Faaliyet, Yayım ve Araştırmaların Nitelik ve Niceliklerini Artırmak

  H2.2- Akademik Personelin Nitelik ve Niceliğini Artırmak

  H3.1- Şeffaf, Adaletli, Katılımcı ve Evrensel Değerlerden Ödün Vermeyen Bir Yönetim Anlayışı Benimsemek

  H3.2- Birimlerin Kurulması ve Yapılanmasını Sağlamak

  H3.3- Yazılım ve Donanım Altyapısını Tamamlamak

  H3.4- Üniversitemiz Kampus Alanını Oluşturmak

  H3.5- Kurum Kültürü ve Kimliğini Oluşturarak Kurumsallaşmayı Sağlamak

  H4.1- Mezunlarla Sürekli İletişimi Sağlamak

  H4.2- Eğitim Programları ve Araştırmalar Vasıtasıyla Toplumla Birlikteliği Sağlamak

  H4.3- Kamu Kurum ve Kuruluşları, İşletmeler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetimler ile İşbirliği İçinde Olmak

  H4.4- Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek

  H4.5- Kentin Sosyo-Kültürel Yapısının Geliştirilmesine, Kaynaklarının Değerlendirilmesine,

  Kültürel Mirasının Korunmasına ve Yaşatılmasına Katkıda Bulunmak

  H4.6- Sağlık Hizmetleri, Tarım Gibi Alanlarda Bölge İhtiyaçlarına Yönelik Çalışmalar Yapmak

  H5.1- Gelir Sağlayıcı Faaliyetler İçerisine Girmek

  H5.2- Mevcut Gelirleri Artırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]