2014-2018 dönemi Bayburt Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 5018 sayılı Kanunun “Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme” başlıklı 9. maddesinde kamu idareleri; kalkınma planları, programlar ve ilgili mevzuatın temel ilkeleri çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaç ve ölçülebilir hedefler saptamak, performansları önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlayacakları belirtilmiştir. Bu amaçla Bayburt Üniversitesi 2014-2018 dönemini kapsayan stratejik planını hazırlamış bulunmaktadır.Üniversitemiz stratejik planı, beş yıllık bir dönem içerisinde gerçekleştirilmesi düşünülen stratejik amaç, hedef, faaliyetler, takip edilecek usuller ve kaynak dağılımını göstermektedir.Planımızın hazırlık çalışmasına katkı sağlayan tüm akademisyenlerimize, idari çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve dış paydaşlarımıza teşekkür eder, planın başarılı bir şekilde uygulanmasında da katkılarını bekler, 2014-2018 dönemini kapsayan Stratejik planımız doğrultusunda üniversitemizin başarılarının devamını dilerim.

  Prof. Dr. Selçuk COŞKUN

  Rektör

 • A1- Fiziki yapılaşmayı, çevre düzenlemesini ve altyapıyı gerçekleştirmek

  A2- Eğitim-öğretimi nicelik ve nitelik yönünden geliştirmek

  A3- Araştırma geliştirme faaliyetlerini arttırmak

  A4- Bölge kalkınmasına katkı sağlamak

  A5- İnsan kaynaklarını etkili ve verimli kullanmak

 • H1.1- Yapımı tamamlanan lojman ve sosyal tesislerin eksikliklerinin giderilerek hizmete açmak

  H1.2- Üniversitemizin gelişim planı doğrultusunda kurulması planlanan fakülte, laboratuvar ve meslek yüksekokul binalarını tamamlamak

  H1.3- Üniversitemizin yeni yerleşkesinde ihtiyaç duyulan altyapı çalışmalarına başlamak

  H2.1- Üniversitemizdeki fakülte sayısını arttırmak ve açılacak programlara öğrenci olmak

  H2.2- Üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek

  H2.3- Üniversitemizin araştırma ve yayın sayısını artırmak

  H2.4- Üniversitemizin uluslararası değişim programlarına katılan akademik personel ve öğrenci sayısını artırmak

  H3.1- Laboratuvarların altyapısını geliştirmek

  H3.2- Her yıl araştırma ve geliştirme projelerinin sayısını artırmak

  H4.1- Toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine destek vermek

  H4.2- Her yıl hayat boyu eğitim faaliyetleri sayılarının arttırılması

  H4.3- Sanayi-üniversite işbirliğinin geliştirilmesi

  H5.1- Akademik personelin niteliğinin artırılması

  H5.2- İdari personelin niteliğinin arttırılması

  H5.3- Akademik-idari personelin işbirliğinin arttırılması

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

   Henüz eklenmemiş
 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
  Henüz eklenmemiş
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]