2011-2015 dönemi Iğdır Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 1. Araştırma-geliştirme faaliyetlerini arttırmak.

  2. Eğitim öğretimin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak.

  3. Üniversitenin tanınırlığını artırmak.

  4. Sosyal ve akademik faaliyetleri destekleyecek ortamları geliştirmek.

  5. Üniversite-sektör işbirliğini geliştirmek.

  6. Üniversite-toplum ilişkilerini geliştirmek.

  7. Iğdır Üniversitesinin kurum kültürünü ve kimliğini geliştirmek.

  8. Teknolojik ve fiziksel altyapıyı geliştirmek.

  9. Ulusal ve uluslararası işbirliklerini arttırmak.

 • Amaç1

  • Bilimsel yayınların sayısını arttırmak
  • Bilimsel toplantıların sayısını arttırmak ve bilimsel toplantılara katılımı teşvik etmek
  • Proje sayısını arttırmak
  • Öğretim elemanlarının akademik gelişimini desteklemek
  • Lisansüstü eğitim-öğretimin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak
  • Eğitim-öğretim faaliyetlerindeki başarıları      ödüllendirmek
  • Öğrenci ve öğretim elemanlarının bilgi ve iletişim      teknolojilerine erişimini kolaylaştırmak
  • Öğretim elemanlarının araştırma potansiyelini      geliştirmek
  • Öğretim elemanlarının yabancı dil yeterliliklerini artırmak
  • Araştırma için gerekli altyapıyı geliştirmek
  • Patent ve tasarım sayısını artırmak
  • Yayım faaliyetlerini artırmak

  Amaç2

  • Mesleki eğitimin sayısını ve kalitesini artırmak
  • Lisans eğitiminin sayısını ve kalitesini artırmak
  • Lisansüstü program sayısını ve eğitim kalitesini artırmak
  • Eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek
  • Öğretim elemanlarının iş yükünü dengeli hale getirmek
  • Eğitim-öğretim faaliyetlerindeki başarıları ödüllendirmek
  • Öğretim elemanlarının öğretim yeterliliklerini geliştirmek
  • Öğrencilerin yabancı dil bilgisini geliştirmek
  • Öğrencilerle iletişim ve etkileşimi artırmak
  • Uzaktan Öğretim İçin Altyapı Çalışmalarına Başlamak

  Amaç3

  • Mezunlar ile iletişim kurmak
  • Basın yayın araçlarını daha etkin halde kullanmak.
  • Etkinliklere katılan izleyici sayısını artırmak üzere tanıtım yapmak
  • Sivil toplum örgütlerine panel, konferans ve seminerler düzenlemek
  • Lisansüstü eğitime özendirmek
  • Üniversitenin medya faaliyetlerini artırmak

  Amaç4

  • Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin sayısını artırmak
  • Öğrenci ve çalışanların sosyal, kültürel ve sportif faaliyet olanaklarını iyileştirmek

  Amaç5

  • Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler ile işbirliğini geliştirmek
  • Üniversite’nin ilişkide olduğu kamu kurumlarıyla güven arttırıcı bağlantılar sağlamak, bilgi akışı ve işbirliğini sağlayacak şekilde toplantılar düzenlemek ve ortak projeler oluşturmak
  • Belirli aralıklarla Iğdır’da bulunan uluslararası, ulusal medya temsilcilikleri ve yerel medya kuruluşlarıyla görüş alışverişinde bulunmak
  • Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirmek
  • Iğdır ilinin sahip olduğu mikro-klima özelliğinden faydalanarak uygun tarımsal ürün çeşitliğini araştırmak, geliştirmek, sektörle işbirliği kurmak.
  • Staj ve işyeri uygulamalarını geliştirmek

  Amaç6

  • Halka yönelik ürün ve hizmetler geliştirmek.
  • Bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak proje ve araştırmaları teşvik etmek.
  • Toplumun sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak
  • Araştırma merkezlerinin etkinliğini artırmak
  • Üniversitenin düzenlediği kültürel,      sanatsal, sosyal ve bilimsel faaliyetlere toplumun etkin katılımını sağlamak

  Amaç7

  • Etkin bir idari yapı kurmak, birimleri mal ve hizmet alımı yönünden iyileştirmek
  • Personelin niteliklerini ve sayılarını arttırmak
  • İhtiyaç duyulan ve mevcut olmayan hizmet birimlerini kurmak
  • Çalışanların Üniversite’ye ve birimlerine olan bağlılıklarını artırmak
  • İnsanı temel alan etkili ve verimli bir yönetim sistemi uygulamak
  • Öğrenci merkezli ve yeterliliklere dayalı eğitime yönelik kurum kültürü oluşturmak

  Amaç8

  • Mevcut altyapıyı ve fiziki alanları geliştirmek ve etkin kullanımını sağlamak
  • Yeni yerleşkedeki yapı faaliyetlerini gerçekleştirmek
  • Üniversitemiz öğrencilerinin yararlandığı eğitim amaçlı mevcut altyapı ve fiziksel ortamı iyileştirmek.
  • Akademik ve idari personel çalışma mekânlarını çağdaş fiziksel standartlara ulaştırmak.
  • Üniversitenin bilişim altyapısını iyileştirilmek ve yaygınlaştırmak.
  • Uzaktan öğretim için altyapı çalışmalarına başlamak

  Amaç9

  • Komşu ve bölge ülkelerinin üniversiteleri ile diyaloga girerek yabancı öğrenci tercihini sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak
  • Uluslararası eğitim ve araştırma faaliyetleri kapsamında öğrenci ve çalışanların uluslararası hareketliliğini artırmak
  • Bölümlerin ulusal/uluslararası akreditasyonunu sağlamak
  • Yurtiçi ve yurt dışı üniversiteler ve araştırma kurumları ile işbirliğini geliştirmek
  • Yurtdışı bilim insanları ile ilişkileri geliştirmek
 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]