2013-2017 dönemi Atatürk Araştırma Merkezi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Atatürk Araştırma Merkezi, 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yapılandırılmış olup Yüksek Kurumun kuruluşuna dahil, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurumdur. Amacı, Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türkiye Cumhuriyeti Tarihini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve bu konularda yayınlar yapmaktır.

  Atatürk Araştırma Merkezi, Türkiye’nin tarihi ve kültürel coğrafyasında yer alan kardeş ve komşu ülkelerin bilim kurumları ile ortak çalışmalar gerçekleştirerek bölge tarihinin daha objektif bir şekilde ortaya konmasına katkı sağlamaktadır. Bu çalışmaların bölgemiz ülkeleri araştırma kurumları arasında bilgi kanallarını daima açık tutmaya yardımcı olacağını ümit etmekteyiz.

  Kamu idarelerinin; Kalkınma Planları, Programlar, ilgili Mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını, önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlanması 5018 sayılı Kanun ile hükme bağlanmıştır.

  Değişim ve sürekli gelişimin önemine inanan bir kurum olarak kurulduğu günden bugüne kendine verilen görevler çerçevesinde bilim ve kültür hayatına önemli katkılarda bulunan Atatürk Araştırma Merkezi 2013-2017 Stratejik Plan ile tam katılımı esas alan etkin, toplumun taleplerine duyarlı, dinamik bir yönetim anlayışıyla kaynaklarını önceliklerine göre etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmayı amaçlamaktadır.

  Atatürk Araştırma Merkezi’nin 2013-2017 Stratejik Planı’nın hazırlanmasında emeği geçen Stratejik Plan Hazırlama ekibine teşekkür ederim.

  Bülent ARINÇ

  Başbakan Yardımcısı

 • A1- Atatürk ve eserini bütün yönleriyle ortaya koyacak bilimsel ve stratejik araştırmalar yapmak ve yaptırmak; bu tür çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek, bunların sonuçlarını yayımlamak ve yaymak.

  A2- Atatürk ve eseri hakkında yurt içi ve yurt dışında bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlemek, bu gibi etkinliklere katılmak ve destek vermek.

  A3- Araştırmacı ve vatandaşlarımızın görev alanımızla ilgili konularda doğru bilgiye kolayca erişimini sağlamak, hızlı ve kaliteli hizmet sunmaya yönelik kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve güçlendirmek.

 • H1.1- Atatürk’ün kişiliği, düşüncesi, ilkeleri ve inkılâpları ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihini ilgilendiren konularda bilimsel ve stratejik araştırmalar yapılacaktır.

  H1.2- Atatürk’ün kişiliği, düşüncesi, ilkeleri ve inkılâpları ile Türkiye Cumhuriyeti tarihini ilgilendiren konularda her yıl 5 adet proje desteklenecektir.

  H1.3- Her yıl Atatürk’ün kişiliği, düşüncesi, ilkeleri ve inkılâpları ile Türkiye Cumhuriyeti tarihini ilgilendiren konularda çalışma yapan araştırmacı ve akademisyenlerden 10’una araştırma bursu verilecek, bunun yanında öğrenci ve araştırmacılar ödüllerle teşvik edilecektir.

  H1.4- Basılı ve görsel kurum yayınlarının sayısı artırılarak plan dönemi içinde 125 yayın yapılacak ve bu yayınların daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacaktır.

  H1.5- Atatürk, Atatürkçü Düşünce ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve gelişim sürecinin tüm dünyaya tanıtılması amacıyla mevcut yayınlardan her yıl 4 (dört) adedi yabancı dillerde yayımlanacak, Atatürk’ün “Nutuk”u yaygın kullanılan dillere tercümesi yapılıp basılacaktır.

  H2.1- Yurt içi ve/veya yurt dışında, Atatürk, Atatürkçü düşünce ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve gelişim sürecinin anlaşılmasına, tanıtılmasına yönelik her yıl 30 adet bilimsel ve kültürel etkinlik gerçekleştirilecektir.

  H2.2- Yurt içi ve/veya yurt dışında, Atatürk, Atatürkçü düşünce ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve gelişim sürecinin tanıtılmasına katkı yapacak bilimsel ve kültürel etkinliklere katılım ve destek sağlanacaktır.

  H3.1- Kurum Kütüphanesi ve arşivi, kaynak niteliğindeki bilgi ve belgelerle zenginleştirilecek ve bunlara erişim kolaylaştırılacaktır.

  H3.2- Teknolojik altyapı ve donanım geliştirilecek ve e-devlet kapsamındaki uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.

  H3.3- Merkezin insan kaynakları kapasitesi güçlendirilecek, personel motivasyonu ve verimliliği artırılacaktır.

  H3.4- Kurum Kaynaklarının etkin kullanılması için planlı çalışma düzenine süreklilik kazandırılacaktır.

  H3.5- Atatürk Araştırma Merkezi Arşivi için dünya arşivlerinden toplanan Atatürk ile ilgili belgelerin yayına hazırlanması gerçekleştirilecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]