2010-2014 dönemi Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Yeni kamu mali yönetim sürecinin ana unsurlarından olan stratejik plan ve performans programının gerçekleştirilmesinde öncü kurumlardan biri olmasından dolayı haklı bir gurura sahip olan Bakanlığıma bağlı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, hazırladığı 2010-2014 dönemini kapsayan ikinci stratejik planı ile de bu misyonunu devam ettirmektedir.

  Ülkemiz adına olumlu gelişmelerin istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi elbette tavizsiz uygulanan mali ve siyasi politikaların bir ürünüdür. Bu anlayıştaki Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün tarihine yakışır bir biçimde birinci stratejik planını başarıyla gerçekleştirmiş olması, ardından yapmış olduğu gayretli çalışmalar neticesinde ikinci stratejik planını kamuoyuna sunması, kamu yönetimine yapmış olduğu katkılar açısından oldukça önemlidir.

  Dünya çapında her alanda söz sahibi olma yolunda etkinliğini her geçen gün daha da artıran ülkemiz, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün uluslararası sunmuş olduğu kaliteli hizmeti ile alanında norm belirleyen bir otorite olma vizyonuna ulaşmasına ve kurumsal yönetim anlayışının gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır.

  Fedakâr çalışmalar sonucu ortaya çıkan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı’nın gelecek beş yıllık döneme ışık tutması, diğer kamu kurumlarına rehber olması temennisi ile çalışmalarda emeği geçen tüm birim ve paydaşlarımıza teşekkür eder, uygulamada kolaylıklar ve başarılar dilerim.

  Prof. Dr. Recep AKDAĞ

  Sağlık Bakanı

 • A1- Uluslararası giriş noktalarında sağlık denetimlerini ve kontrol önlemlerini etkin bir şekilde yürüterek uluslararası norm belirlemede söz sahibi olmak.

  A2- Bireylerin yurt dışı seyahatlerinde, bulaşıcı hastalıklar başta olmak üzere karşılaşabilecekleri tüm sağlık sorunları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve korunmalarına yardımcı olmak.

  A3- Değişen mevzuata uygun olarak sağlık denetimlerinin yapılması, gerektiğinde kontrol önlemlerinin alınması, belgelendirilmesi ve sağlık işlemlerinde uygulama birliğini sağlamak.

  A4- Ulusal ve uluslararası işbirliği ve kurumsal tanıtım faaliyetlerinin teşvik edilmesi ile kurum ve kurum faaliyetlerinin tanınırlığını artırmak.

  A5- Kurumsal yönetim anlayışını kurum çalışmalarına ve yönetimine hâkim kılmak.

  A6- Tele sağlık hizmetini geliştirerek hizmeti dünya markası haline getirmek.

 • H1.1- Yurt dışından gelen bütün gemilere uluslararası standartlara uygun olaraksağlık denetimlerinin yapılma oranı 2014 yılı sonuna kadar %100’e çıkarılacak.

  H1.2- Türk Boğazlarını kullanan gemilerde transit pratika yapılma oranını 2014 yılı sonuna kadar %99’a çıkarmak.

  H1.3- Ülke sağlığının korunması için giriş noktalarında, araç ve insanların 2014 yılı sonuna kadar %99’unun sağlık gözlem ve denetimi yapılacak.

  H1.4- Ülkemizin yoğun trafiği olan 15 giriş noktasında Uluslararası Sağlık Tüzüğünde belirlenen çekirdek kapasitelerin oluşturulması sağlanacak.

  H2.1- Yaygın bir hizmet sunabilmek amacıyla, mevcut durumda 27 adet olan Seyahat Sağlığı hizmeti veren Merkezlerimizin sayısı 2014 yılı sonuna kadar 40’a çıkarılacak.

  H2.2- Seyahat sağlığı hizmetinin tanınırlığını artırarak hizmetten yararlanan kişi sayısının 2014 yılı sonuna kadar 30.000’e çıkarılması sağlanacak.

  H3.1- Değişen ulusal ve uluslararası mevzuata uygun sağlık işlemleri, sağlık denetimleri, kontrol önlemleri ve belgelendirmelerde standardizasyonu sağlamak üzere eğitim programları ve dokumanlar hazırlanarak ilgili tüm sağlık personeline 2010 yılı sonuna kadar gerekli eğitimler verilecek.

  H3.2- Belgelendirmeler ile denetim ve kontrol önlemleri ve sağlık işlemlerinde 2014 yılı sonuna kadar uygulama birliği %99’a çıkarılacak.

  H4.1- Etkin ve etkili tanıtım faaliyetleri yürüterek kurumun tanınırlığını 2014 yılı sonuna kadar %50 artırılacak.

  H4.2- Benzer faaliyet misyonuna sahip yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar ile işbirliği sayısını 2014 yılı sonuna kadar 10’a çıkarılacak.

  H4.3- Hizmet mükemmelliği çerçevesinde paydaşımız olan yurtiçi kurum ve kuruluşların katılımını sağlayarak 2014 yılı sonuna kadar 5 “özel tanıtım etkinliği” düzenlenecek.

  H5.1- Kurumsal hizmetlerde etkinlik ve verimliliği artırma çerçevesinde yeni yönetim merkezleri ile karantina hastanesinin projelendirme çalışmaları tamamlanması ile Urla Karantina Adası’nın bir Eğitim Merkezi ve Karantina Müzesi haline dönüştürülmesi 2014 yılı sonuna kadar sağlanacak.

  H5.2- Kurumun Teşkilat Kanunu Tasarı Taslağı hazırlanarak 2011 yılına kadar kanunlaşması sağlanacak.

  H5.3- Kurum kültürü kimliğini oluşturmak amacıyla kurumun tüm faaliyetlerini içeren kurumsal yönetim el kitabı 2014 yılı sonuna kadar hazırlanacak, elektronik ortamda izlenmesi sağlanacak.

  H5.4- Paydaşlarının memnuniyetini en üst seviyede tutan güçlü ve dinamik bir kurum olma gayesiyle, çalışanlarının memnuniyet oranı 2014 yılı sonuna kadar %40’dan %65’e çıkarılacak.

  H6.1- Uluslararası deniz trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde, acil tıbbi yardım hizmetinde kullanılmak üzere 2014 yılı sonuna kadar 7 farklı liman bölgesinde konuşlanacak 7 yeni deniz ambulansının alımı yapılarak hizmete sunulacak.

  H6.2- Tele sağlık hizmetinin tanınırlılığı artırılarak, ulusal ve uluslar arası sularda seyreden gemilerin verilen tele sağlık hizmetleri 2014 yılı sonuna kadar 4 katına çıkarılacak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]