2013-2017 dönemi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Stratejik Yönetim ve onun en öncelikli aşama­larından biri olan Stratejik Planlama, kurumların amaçlarına ulaşabilmesi için kurumun tümünü gözeten kararların oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesi bilimidir. Günümüz dünyasında alınan bu kararlardan daha çok karar alma aşaması­na kadar gerçekleştirilen planlama eylemleri önem kazanmaktadır. Çünkü planlama sürecinde takım halinde gerçekleştirilen araştırma, akıl yürütme ve müzakere eylemleri sayesinde kurumun üstünlük­leri ve zayıflıkları ile çevrenin sunduğu fırsatlar ve tehditler algılanabilmektedir. Bu nedenle Stratejik Yönetim, gideceği yönü bilen, oraya nasıl gidece­ğini belirleyen, hedeflerine ulaşmaya gayret eden kurumlar ortaya çıkarmaktadır.

  Stratejik Planlama sürecinde; üniversitemizin sa­hip olduğu beşeri değerleri, imkânları, yetenekleri ve diğer kaynakları değerlendirerek üstünlüklerimi­zi ve eksikliklerimizi belirledik. Faaliyet gösterdiği­miz yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası çevreleri analiz ederek bu çevrelerin üniversitemize sunduğu fırsatları ve tehditleri algılamaya çalıştık. Anket ve görüşme gibi teknikleri uygulayarak bu çalışmalara, tüm üniversite personelimizin katılımını sağlama­ya gayret ettik. Bu çalışmalar neticesinde, üniver­site olarak nerede ve hangi durumda olduğumuzu görmeye çalıştık. Üzerinde fikir birliğine vardığımız misyon tanımlamamız ile mevcut durumumuzu ve ana görevimizi somutlaştırdık. Nereye ulaşmak is­tediğimizin cevabını ise net bir şekilde vizyon ta­nımlamamızla ortaya koyduk. Ulaşmak istediğimiz yer ile bulunduğumuz nokta arasında ki mesafeyi kapatmak için neler yapmamız gerektiği sorusuna cevaplar üretmek için temel amaçlarımızı, bu amaç­larımızı somut olarak ifade eden hedeflerimizi ve bu hedeflerimize gidecek olan stratejilerimizi belirle­dik.

  Üniversitemizin Stratejik Planlaması ile ilgili tüm çalışmalarımızın odak noktası öğrencilerimiz oldu. Çünkü onlar her şeyden önce evlatlarımız, varlığı­mızın ve ülkemizin geleceği ve aynı zamanda da üniversitemizin hizmetlerinin temel alıcılarıdır. Di­ğer taraftan Stratejik Planlama çalışmalarımızda üniversite çalışanlarımıza ve halkımıza öncelik ver­dik ve temel amaçlarımızı bu doğrultuda tespit et­tik. Tüm öğrencilerimizi ve mezunlarımızı, halkımızı, çalışanlarımızı, yakın çevremizdeki kamu ve sivil toplum kuruluşlarını üniversitemizin stratejik planı­nın uygulanması sürecine gönüllü ve aktif katılımına davet ediyorum. Belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşarak daha ileri hedefler belirleyeceğimiz günle­rin geleceği müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum.

  Saygılarımla.

   

  Prof. Dr. Mustafa SAATCI

  Rektör

 • A1- Eğitim-Öğretimin Kalitesini Arttırmak

  A2- Araştırma- Geliştirme Faaliyetlerinin Nicelik ve Niteliklerini Arttırmak

  A3- Toplumla İlişkileri Geliştirmek ve Toplumsal Katkı Sağlamak

 • H1.1- Eğitim-öğretim faaliyetlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.

  H1.2- Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan teknolojik ve fiziksel altyapı geliştirilecektir.

  H1.3- Üniversitemiz öğrenci ve personeline verilen sosyal ve kültürel hizmet memnuniyeti arttırılacaktır.

  H1.4- Verilen hizmetlerde kalite ve verimliliği arttırmak için çalışmalar yapılacaktır.

  H2.1- Bilimsel çalışmaları kolaylaştıracak araştırma altyapısı geliştirilecektir.

  H2.2- Akademik personelin ar-ge ve yayın faaliyetlerini özendirmeye (arttırmaya) yönelik çalışmalar yapılacaktır.

  H3.1-  Topluma yönelik ürün ve hizmet faaliyetleri geliştirilecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]