2008-2012 dönemi GAP Bölge Kalkınma İdaresi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • A1- GAP Bölge Kalkınma Planı doğrultusunda kamu ve özel sektör yatırımlarını yönlendirmek için ilgili tüm tarafların katılımıyla konu ve sektör bazında işlevsel plan ve programları hazırlamak

   

  A2- Sektörlerarası entegrasyonu gerçekleştirmek için kurum ve kuruluşlararası koordinasyonu sağlamak

   

  A3- Güneydoğu Anadolu Projesi'ndeki gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve sonuçları ilgili taraflarla paylaşmak.

   

  A4- Bölgesel kalkınmayı hızlandırmak için yeni finansman modelleri geliştirmek ve olası fonları yönlendirmek

   

  A5- Uluslararası gelişmelerin ve sosyo-ekonomik eğilimlerin izlenerek sürdürülebilir insani kalkınmanın hayata geçirilmesine yönelik olarak Bölge'nin ihtiyaçları doğrultusunda katılımcı ve yenilikçi pilot projeler geliştirmek.

   

  A6- Yerel kurum ve kuruluşların, sürdürülebilir bölgesel kalkınmaya katkısını artırmaya yönelik olarak kurumsal kapasitelerini geliştirmek.

   

  A7- Ulusal ve uluslararası düzeyde Güneydoğu Anadolu Projesi'nin tanıtımını yapmak.

   

  A8- GAP İdaresi'nin görevlerini daha nitelikli, verimli ve etkin şekilde yerine getirebilmesi için eğitim ve teknoloji desteğiyle gelişmeye açık bir kurumsal yapı oluşturmak, kurum çalışanlarının gelişimini ve iş tatminini sağlamak.

 • H1.1-     2009 yılı sonuna kadar, ilgili tarafların katılımı ve işbirliğiyle 9. Ulusal Kalkınma Planı ve AB perspektifi çerçevesinde GAP Bölge Kalkınma Planı ve Uygulama Programı revize edilecektir.

   

  H1.2-     2011 yılı sonuna kadar, ilgili tarafların katılımı ve işbirliğiyle GAP Bölgesi'nde sosyal gelişmenin ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik programlar hazırlanacaktır.

   

  H1.3-     2010 yılı sonuna kadar, ilgili tarafların katılımı ve işbirliğiyle GAP Bölgesi'nde yatırım ortamını iyileştirecek ve geliştirecek strateji belgeleri ve programları hazırlanacaktır.

   

  H1.4-     Plan dönemi boyunca, ilgili tarafların katılımı ve işbirliğiyle GAP Bölgesi'nde çevreye ve kültürel değerlere duyarlı sürdürülebilir tarımsal ve kırsal kalkınmayı gerçekleştirmeye yönelik  plan ve programlar hazırlanacaktır.

   

  H1.5-     2011 yılı sonuna kadar, lgili tarafların katılımı ve işbirliğiyle GAP Bölgesi'nde çevreye ve kültürel değerlere duyarlı sürdürülebilir kentsel gelişme programları hazırlanacaktır.

   

  H1.6-     2010 yılı sonuna kadar, lgili tarafların katılımı ve işbirliğiyle GAP Bölgesi'nde çevrenin korunmasına yönelik bir program hazırlanacaktır.

   

  H2.1-     2008 yılı sonuna kadar, kurum ve kuruluşlar arası koordinasyonu sağlamaya yönelik kurum içi mekanizma etkinleştirilecektir.

   

  H2.2-     Plan dönemi boyunca, GAP kapsamındaki gerçekleşmeleri, çözüm ve koordinasyon gerektiren konuları ele almak üzere yılda iki kez ilgili tarafların katılımı ile GAP Koordinasyonu Kurulu toplantıları düzenlenecektir.

   

  H2.3-     GAP Bölgesi'ndeki yatırım ve faaliyetlerin koordinasyonuna yönelik olarak konu bazlı koordinasyon kuralları oluşturulacak ve plan dönemi boyunca her kurul yılda en az bir kez toplanacaktır.

   

  H3.1-     2008 yılından itibaren altışar aylık periyotlarla Güneydoğu Anadolu Projesi'nin ve sektörlerin performansı ölçülecek ve sonuçlar raporlanarak ilgili taraflarla paylaşıiacaktır.

   

  H4.1-     2008 yılı sonuna kadar, GAP Bölgesi'nde sulama yatırımlarının hızlandırılmasını amaçlayan, kamu kaynakları yanında başka kaynaklarında geliştirilmesi ve kullanılmasına yönelik olarak Bölge'de uygulanabilecek finansman modelleri geliştirilecek ve karar vericilere sunulacaktır.

   

  H4.2-     Plan dönemi boyunca, yıllık bazda GAP İdaresi bütçesinin ortalama %25'i oranında iç ve dış kaynaklardan bölgesel kalkınmaya yönelik faaliyetler için fon bulacaktır.

   

  H5.1-     Plan döneminde, GAP Bölgesi'nde çevrenin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, yoksulluğun önlenmesi ve insani gelişmenin sağlanmasına yönelik olarak en az 6 adet yenilikçi pilot proje geliştirilecektir.

   

  H5.2-     Plan dönemi içinde, GAP İdaresi tarafından halihazırda uygulanmakta olan pilot projeler tamamlanacaktır.

   

  H6.1-     Plan dönemi boyunca, GAP Bölgesi'ndeki yerel kuruluşların insan kaynakları kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik bir program hazırlanacak ve uygulamaya yönelik etkinlikler düzenlenecektir.

   

  H7.1-     2008 yılı sonuna kadar, GAP İdaresi'nin tanıtım ve halkla ilişkiler stratejisi ve politikaları oluşturulacaktır.

   

  H7.2-     Plan dönemi boyunca, belirlenen tanıtım ve halkla ilişkiler stratejisi ve politikalarının uygulanmasına yönelik etkinlikler düzenlenecektir.

   

  H7.3-     Plan dönemi boyunca, GAP'tan elde edilen deneyimlerin ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşılmasına yönelik etkinlikler düzenlenecektir.

   

  H7.4-     2008 yılı sonuna kadar, GAP İdaresi'nin yayın çalışmalarının etkinlik düzeyinin yükseltilmesine yönelik düzenlemeler yapılacaktır.

   

  H8.1-     2012 yılı sonuna kadar, Kalite Yönetim Sistemi kurulacak; ISO 9001 Belgesi alınacaktır.

   

  H8.2-     Plan dönemi sonuna kadar, GAP İdaresi'nin Yönetim Bilgi Sistemi kurulacaktır (e-GAP).

   

  H8.3-     Plan dönemi boyunca, Merkez ve Bölge birimlerinin konumları, çalışma biçimi ve yoğunluklarına göre gözden geçirilerek, gereksinimler doğrultusunda fiziksel düzenlemeler yapılacaktır.

   

  H8.4-     2008 yılı sonuna kadar, GAP İdaresi kurumsal yapısının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

   

  H8.5-     Plan dönemi boyunca, GAP İdaresi'nin personel varlığının niteliği geliştirilecek ve motivasyonu artırılacaktır.

   

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

   Henüz eklenmemiş
 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
  Henüz eklenmemiş
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]