2008-2012 dönemi Ticaret Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • A1- Başta KOBİ’ler olmak üzere firmaların küresel rekabet gücünün yükseltilerek yeni pazarlara açılması ve mevcut pazar paylarının artırılmasına yönelik çalışmalar yaparak bu çalışmaları hızlı ve etkin bir şekilde iş çevrelerinin hizmetine sunmak.

  A2- İGEME’nin dış ticaret eğitimi hizmetlerini nicelik ve nitelik olarak geliştirmek, bu alandaki rolünü güçlendirmek.

  A3- Türk ihraç ürünlerinin ve firmalarımızın uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik faaliyetlerimizi çeşitlendirmek ve geliştirmek.

  A4- Ulusal Bilgi Toplumu Stratejisi çerçevesinde, firmalarımızın, İGEME’nin sunduğu ticari bilgi hizmetlerine kolay, hızlı ve bulunduğu yerden erişimini sağlayacak kurumsal teknik altyapıyı geliştirmek ve kurumsal e-dönüşüm sürecini gerçekleştirmek.

  A5- İGEME’nin yeniden yapılanmasını sağlamak, bu kapsamda insan kaynaklarını geliştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet ve hizmetlerinin tanınırlığını artırmak.

 • H1.1-2012 yılı sonuna kadar hedef pazarlar ve sektörler ihracat açısından düzenli olarak izlenecek, öncelikli görülen konularda en az 65 adet dış pazar araştırması yapılacak ve yerinde pazar araştırmalarına ve sektör bazında çalışmalara giderek ağırlık verilecektir.

  H1.2-Firmalarımızın ihracat pazarlama becerilerinin artırılması için dış ticaretteki temel konular ile ulusal ve uluslararası düzeyde dış ticarete ilişkin mevzuat ve uygulamaların düzenli olarak takip edilecek, 2012 yılı sonuna kadar en az 45 adet yayın hazırlanarak bu konularda seminerlerde sunuşlar yapılacaktır.

  H1.3- “Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği”, ihracat danışmanlığı ve rehberlik hizmetleri almak üzere İGEME’ye başvuran firma sayısı arttırılması sağlanacak ve 2012 yılı sonuna kadar küme geliştirme projesi gerçekleştirilecektir.

  H1.4-İhracatçı firmalarımızdan Merkezimize ulaşan ticari bilgi taleplerinin karşılanmasına devam edilerek, plan dönemi boyunca hizmetten faydalanan firma sayısı artırılacaktır.

  H1.5-Plan dönemi boyunca, eticaretin ihracatçı firmalarımızın pazarlama faaliyetlerine katkısını artıracak yayınlar hazırlanacak, sunuşlar gerçekleştirilecek, duyurular yapılacak, eticaret sitelerine üye firma sayısı artırılacaktır.

  H1.6-Plan dönemi boyunca ihracatçı firmaların 7 gün 24 saat ticari bilgi ve dış taleplere doğrudan ulaşmalarını sağlayan İGEME web sitesi üzerinden sunulan ehizmetler zenginleştirilecek ve faydalanan firma sayısı artırılacaktır.

  H1.7-Plan dönemi boyunca ihracatçı firmalarımızın ticari bilgi ihtiyacının kütüphane ve elektronik yayın koleksiyonu ile karşılanmasına devam edilecek, elektronik veri tabanlarına daha az maliyetle erişimi hedefleyen çalışmalara devam edilecektir.

  H2.1-Eğitim hizmeti getirilmeyen yörelere öncelik verilerek, 2012 yılına kadar eğitim programlarının sayısı % 20 oranında artırılacaktır.

  H2.2- Plan döneminde dış ticaret eğitimi konusunda ulusal düzeyde geçerliliği olan bir sertifikasyon sistemi çalışması yapılacaktır.

  H2.3-Plan döneminde Eğitim programları hedef kitleye göre farklılaştırılacak ve çeşitlendirilecektir.

  H2.4-Plan döneminde uzun süreli ve uygulamalı eğitim programları için altyapı oluşturulacaktır.

  H2.5-Plan döneminde her yıl bir sanayi bölgesi pilot olarak seçilerek hiç ihracat yapmamış ve ihracata yönelmek isteyen KOBİ’lerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik araştırma yapılacak ve sonuçları doğrultusunda bir eğitim programı gerçekleştirilecektir.

  H2.6-Eğiticilerin eğitimi konusuna önem verilecektir.

  H3.1-Türkiye'nin dış ticaretinin ve Türk ihraç ürünleri ile firmalarımızın yabancı iş çevrelerine tanıtılması amacıyla ürünsektör bazında ve genel kapsamlı yurtdışına yönelik olarak yabancı dilde hazırlanan elektronik yayın, basılı broşür ve kitapların sayısı artırılarak, 2012 yılı sonuna kadar en az 160 adet tanıtım materyali hazırlanacaktır.

  H3.2-2012 yılı sonuna kadar milli düzeyde katılım sağlanan uluslararası ticaret fuarlarına hedef ülke ve sektörler itibariyle en az 2 yeni fuar eklenecektir.

  H3.3-Gerek yurt içi gerekse yurt dışında düzenlenen uluslararası ticaret fuarlarında sunulan hizmetler geliştirilerek, infostand düzeyinde katılımlar her yıl en az % 10 oranında artırılacaktır.

  H4.1-Yapılan tüm araştırmaların web sitemizde pdf formatında yayınlanmasına devam edilecektir.

  H4.2-İGEME faaliyetlerine katılım için internet sitemizden online başvuru olanağı sağlanacaktır.

  H4.3-2010 yılından itibaren kütüphanemizdeki ticari bilgi kaynağı niteliğindeki kitapların özetleri web sitemizde online kullanıma açılacaktır.

  H4.4-Kurumsal internet sitemizde kayıtlı kullanıcı/üyelik sistemine geçilerek sistemin çalışacağı ilk yıl olan 2008 yılında elde edilecek verilere göre, plan döneminde, kayıtlı kullanıcı sayısı en az %10 oranında artırılacaktır.

  H4.5- 2008 yılında üyelere kişiselleştirilmiş bilgi hizmetleri sunulmasına başlanacak ve plan dönemi sonunda verilen hizmet sayısı en az beş olacaktır.

  H4.6-İnsan kaynaklarımızın iş yapma alışkanlıklarının bilgi teknolojilerini etkin ve yoğun kullanacak şekilde geliştirilmesinin sağlanması için plan döneminde en az iki hizmet içi eğitim programı düzenlenecektir.

  H4.7-Yönetimin karar alma süreçlerinin etkinleştirilmesi için, İGEME Bilgi Sisteminde faaliyetler bazındaki online raporlama programları 2008 yılın sonuna kadar tamamlanacaktır.

  H4.8- Kurum içine ve kurum dışına sunulan elektronik hizmetler ve altyapının 7/24 çalışır vaziyette tutulması, yeni araçlar ve hizmetler geliştirilmesi, teknolojik gelişmelerin yakından izlenmesi ve uyarlanması doğrultusunda her yıl yurtdışındaki bir ihtisas fuarı ziyaret edilecek, uzmanlaşmış en az iki periyodik yayın izlenecek ve yeni teknolojilerin kurumumuza yansımalarının neler olabileceği konusunda bir değerlendirme raporu hazırlanacak ve kullanılması uygun görülecek teknolojiler ve süreçler konusunda en az bir teknik personelin yurtiçi veya yurtdışında eğitimi sağlanacaktır.

  H5.1-İGEME'nin hedef kitlesinin taleplerine cevap verebilecek daha esnek ve etkin bir kurum olabilmesi ve bu etkinliği sağlayacak personelinin özlük haklarını iyileştirecek bir yapıya kavuşturulması amacıyla hazırlanacak olan yeni teşkilat yasasının, 2009 yılı sonuna kadar Bakanlar Kurulu Tasarısı olarak T.B.M.M 'ye sevki sağlanacaktır.

  H5.2-İnsan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik olarak plan dönemi boyunca en az 10 adet hizmet içi eğitim programı organize edilecektir.

  H5.3-Hedef kitle ile doğrudan iletişimi sağlayan araçların geliştirilerek plan dönemi sonuna kadar üniversite öğrencilerine yönelik etkinlikler gerçekleştirilecektir.

  H5.4-Plan döneminde BCTP’nin dünyadaki ve bölgedeki tanınırlığını arttırıcı faaliyetlerde bulunulacaktır.

  H5.5-Plan döneminde uluslararası toplantılara katılıma ve uluslararası toplantılarda temsil edilmeye önem verilecektir.

  H5.6-Dış Ticaret alanında faaliyet gösteren uluslararası, bölgesel ve İGEME benzeri kuruluşlarla ilişkiler geliştirilecek, işbirliği/koordinasyon içinde çeşitli faaliyetler yürütülecektir.

  H5.7-Plan döneminde İGEME İl Temsilciliklerine önem verilecek, İGEME’nin gerçekleştireceği projelerde işbirliği sağlanması ve İl Temsilciliklerimizden daha etkin yararlanma yoluna gidilecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

   Henüz eklenmemiş
 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

   Henüz eklenmemiş

Performans Programları
  Henüz eklenmemiş
Faaliyet Raporları
  Henüz eklenmemiş

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]