2012-2016 dönemi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Eğitim, öğretim ve bilimsel araştırmalar alanlarında tercih edilen bir üniversite olmayı hedefleyen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, öğrencilerine yüksek kaliteli eğitim ve öğretim hizmetleri vermek için çalışmalar yapmaktadır.

  Kamu idarelerinde, planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelerine dayandırma ile uygulamayı etkin bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik olarak, stratejik planlama temel bir araç olarak benimsenmiştir.

  Bu kapsamda; üniversitemizde, 2012-2016 dönemine ilişkin Stratejik Planlama çalışmalarına 2009 yılında başlanılmış olup konuyla ilgili çalışmaları yürütmek üzere Stratejik Planlama Hazırlama Ekibi ile Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Daire Başkanlıkları düzeyinde Stratejik Planlama Hazırlama Komisyonları oluşturulmuştur.

  Yapılan çalışmalar sonrasında, üniversitemizin, durum analizi yapılmış, misyonu, vizyonu ve temel ilkeleri tespit edilmiş, orta vadede ulaşılacak amaçları ile hedefleri belirlenmiş, bu amaç ve hedefleri gerçekleştirecek kaynak dağılımları yapılmış, izleme ve değerlendirme kriterleri belirlenmiştir.

  Söz konusu çalışmada, tüm akademik ve idari birimlerdeki yöneticiler ve çalışanlarının katkı vermiş olması stratejik planın sahiplenilmesi ve hayata geçirilebilmesi bakımından büyük önem taşımakta olup emeği geçen yöneticilerimize ve katkı sağlayan tüm birimlere teşekkür eder, saygılar sunarım.

  Prof. Dr. Azmi ÖZCAN

  Rektör

 • A1- Üniversitemizin fiziki, teknik altyapı ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması.

  A2- Akademik ve idari personel yeterliliğinin ve niteliğinin artırılması.

  A3- Yapılacak bilimsel çalışmalar doğrultusunda ulusal ve uluslararası bilim ve teknolojiye katkı sağlanması.

  A4- Etik değerler ile çevre sorunlarına duyarlı, özgün düşünce ve çalışmaları ile kendi sahasında önder bireyler yetiştirilmesi.

  A5- Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığın ve tercih edilebilirliğin artırılması.

  A6- Kurumsal kültürün yerleştirilmesi.

  A7- Öğrencilerimizin kendilerini çok yönlü geliştirmeleri için sosyal, kültürel ve sportif imkanların artırılması.

  A8- İlimizin eğitim, sosyal, kültürel ve teknoloji alanlarında geliştirilmesine katkıda bulunmak ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinin sağlanması.

 • H1.1- Projelendirilen yapım işlerine başlamak ve tamamlamak.

  H1.2- Yapılması planlanan inşaatlara ait projelendirme çalışmalarını bitirmek.

  H1.3- Mevcut ve yeni oluşturulacak birimlerin, mal/malzeme ve hizmet ihtiyaçları ile onarım ihtiyaçlarının sağlanması.

  H1.4- Bilişim teknolojileriyle ilgili sistem ve donanımlarının güçlendirilerek yeni teknolojilerin ilave edilmesi.

  H2.1- Kişisel ve mesleki gelişim ile yapılan işteki verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

  H2.2- İnsan kaynakları planlaması yapılarak personel ihtiyacının giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

  H3.1- Bilimsel projelerin hazırlanması ile ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, eğitim ve etkinliklere katılımın sağlanması.

  H3.2- Ulusal ve uluslararası yayın sayısını artırmak.

  H4.1- Öğrencilerimize yönelik teknik, kültürel ve sosyal amaçlı faaliyetlerin düzenlenmesinin sağlanması.

  H5.1- Ulusal ve Uluslararası düzeyde yapılacak sempozyum, kongre, panel gibi etkinliklerin artırımının sağlanması.

  H5.2- Tanınırlığı artırmak amacıyla basın ve yayın araçlarının daha etkin kullanımının sağlanması.

  H6.1- Üniversitemiz iç kontrol sisteminin kurulması konusunda çalışmalar yapılmasının sağlanması.

  H6.2- Yöneticilerin kurum kültürünün gelişiminin takip edilmesinin sağlanması.

  H7.1- Üniversitemiz yatırımları içerisinde spor sektöründe yer alan ve projelendirilen yapım işlerinin inşaatlarını tamamlamak.

  H7.2- Öğrencilerimize sunulan hizmet kalitesinin artırılması.

  H8.1- İlimizdeki Kamu Sektörü ve Özel Sektör ile bilimsel, kültürel, sosyal amaçlı ortak projelerin geliştirilmesi, konferans, seminer gibi etkinlikler düzenlenmesinin sağlanması.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]