2012-2016 dönemi Karayolları Genel Müdürlüğü Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Kamuda stratejik planlamanın gündeme gelmesi daha geniş anlamda kamu yönetiminde reform arayışlarının bir sonucudur. Uluslararası alanda 1980’li yıllardan itibaren küreselleşme eğilimleri ile bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler pek çok ülkenin kamu yönetiminde reform sürecini başlatmıştır. “Kamu işletmeciliği” ya da “yeni kamu yönetimi”ne geçiş olarak ifade edilen bu reform sürecinin ana unsurları olarak daha esnek ve etkin bir kamu yönetiminin oluşturulması anlayışı öne çıkmaktadır.

  Diğer yandan, kamu sektöründeki büyüme ve yaşanan ekonomik krizler kamunun kısıtlı kaynaklarınıdoğru kullanıp kullanamadığı sorusunu gündeme getirmiş ve çözüme götüren yolun stratejik planlamadan geçtiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu çerçevede, Ülkemizde 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu” ile stratejik planlamanın, kamu yönetiminin temel araçlarından biri olması yolunda yasal düzenlemelere gidilmiştir. Bu yasal düzenlemelerin gereği olarak kamu kuruluşları tarafından stratejik planlar hazırlanmaktadır.

  Stratejik Planlama, bugünü analiz ederek geleceği tasarlamaya ve şekillendirmeye temel oluşturan birdüşünme ve karar verme yöntemidir. Hazırlanacak stratejik planlar, kamuda stratejik yönetim anlayışının yerleşmesine, kaynakların amaç ve hedefler doğrultusunda kullanılabilmesine, fırsat ve tehditlerin tam ve zamanında belirlenerek etkili bir yönetimin oluşturulmasına katkıda bulunacaktır.

  Bu çerçevede, karayolu ulaşımında Yüce Milletimize layık olduğu en iyi hizmeti verebilme amacı ile hazırlanan Karayolları Genel Müdürlüğü 2012- 2016 Dönemi Stratejik Planı’nın başarılı bir şekilde uygulanmasını ve Ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamasını dilerim.

                                                                                                        Binali YILDIRIM

                                                                          Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 • A1- Yolcu ve yük taşımacılığında konforu artırmak, zaman kayıplarını ve ekonomik kayıpları en aza indirmek

  A2- Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini sürekli olarak artırmak

  A3- Eğitim, AR-GE ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak, kurum çalışanlarının gelişimini ve iş tatminini sağlamak

  A4- Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği, konforu artırıcı iyileştirmeleri ve gelişmeleri sağlamak ve sürdürmek

  A5- Karayolu ulaşım sisteminden kaynaklanan, doğal çevreye ve insana zarar veren çevresel etkiler azaltılarak ve enerji tasarrufu sağlanarak yaşam kalitesini artırmak, tarihi ve kültürel varlıkları korumak

 • H1.1- Ulaşım politikaları doğrultusunda karayolu ağının geçiş ücretli olarak alternatif finans kaynakları kullanılarak geliştirilmesi sağlanacaktır.

  H1.2- Ulaşım politikaları doğrultusunda otoyol ve bağlantı yollarından kamu kaynaklarıyla yapılabilirliği tespit edilen projelerin %60’ının yapımı gerçekleştirilecektir.

  H1.3- Akıllı ulaşım sistemlerinin ana arterler üzerinde kurulması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

  H1.4- Ulaşım politikaları doğrultusunda önemli koridorlar üzerinde coğrafi engelleri aşacak tüneller ve büyük sanat yapıları gibi özellik arz eden önemli projeler hayata geçirilecektir.

  H2.1- Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak, sürekliliği sağlanarak geliştirilecek ve karayolu ağında 100 Milyon taşıtkm’ye düşen ölü sayısı 3 veya 3’ün altına düşürülecektir.

  H2.2- Kurumumuz sorumluluğunda bulunan 2008/96/EC “Karayolu Altyapısı Trafik Güvenliği Yönetimi” direktifi ile ilgili eğitim çalışmaları yapılacaktır.

  H2.3- Karayolu ağı üzerinde yürütülen kar ve buzla mücadele çalışmalarında, uygun malzeme ve çağdaş ekipman kullanılmasını sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınacaktır.

  H3.1- Karar destek ve yönetim sistemi altyapısı kurularak kullanıcıların hizmetine sunulacaktır.

  H3.2- Karayolu ağı, geometrisi, altyapısı, elemanları, durum bilgileri, trafik bilgileri, kaza bilgileri, karayolu yönetim sistemleri (insan kaynakları, bütçe, ihaleler v.b.) ile ilgili bilgilerin zamanında, güvenilir ve sürekli tutulmasına ilişkin her türlü çalışmalar yapılacak ve gerekli sistemler kurulacaktır.

  H3.3- Kurum çalışanlarının kurumsal memnuniyeti 5 yıl içerisinde %10 artırılacaktır.

  H3.4- Kuruluşun araştırma, geliştirme konusundaki uluslararası kabul edilebilir ve güvenirlik seviyesinde olan faaliyetleri geliştirilerek sürdürülecektir.

  H3.5- Kurumda uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilecektir.

  H4.1- Ulaşım politikaları doğrultusunda karayolu fiziki ve geometrik standartları iyileştirilecek ve geliştirilecektir.

  H4.2- Geometrik standardı düşük köprülerin yenilenmesi ve sismik onarım gerektiren köprülerin güçlendirilmesi önceliklendirilerek gerçekleştirilecektir.

  H4.3- Yol bakım , onarım ve büyük onarım hizmetlerinin standartları her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilerek 5 yıl içerisinde yol kullanıcı memnuniyeti %10 artırılacaktır.

  H4.4- Ulusal güvenlik açısından stratejik önemi haiz güzergahlarda iyileştirme yapılacak ve alternatif güzergahlar geliştirilecektir.

  H5.1- Yol boyu gelişim ve erozyon kontrolü çalışmaları hızlandırılacak, uygulama aşamasında mevcut ve yeni projelendirilecek yollarda insan ve çevreyi gözeten peyzaj çalışmaları yapılacaktır.

  H5.2- Yol, malzeme ocakları ve tesislerin çevresel etkilerinin ve alınabilecek çevre koruyucu önlemlerin belirlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması sağlanacaktır.

  H5.3- Mevcut tüm tesislerde enerji tasarrufuna ilişkin tedbirler alınacak, güçlendirme, bakım ve onarım hizmetleri tamamlanacaktır.

  H5.4- İnsana ve çevreye duyarlı Ar-Ge çalışmaları yürütülecektir.

  H5.5- Tarihi köprülerin yakın çevresi ile birlikte restore edilerek korunması ve cazibe merkezi haline getirilmesi sağlanarak, koruma bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunulacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]