2010-2014 dönemi Silivri Belediyesi (İstanbul) Stratejik planı

Planlama çalışmaları ülkemizde ulusal ölçekte bir yönetim aracı olarak 5 yıllık kalkınma planlarıyla 1930’lardan itibaren uygulanmaktaydı. 5393 sayılı kanun ve 5018 sayılı kanunla birlikte kamu kurumlarında “stratejik planlama” anlayışıyla uygulamaya konuldu.


5393 sayılı yasaya göre nüfusu 50.000’i aşan belediyeler için Stratejik Plan hazırlamak zorunludur. Stratejik Planlama iç çevre, dış çevre ve paydaş analizini kapsayan mevcut durum analiziyle başlayan, GZFT Analizi, Misyon-Vizyon ve Temel Değerlerin Geliştirilmesiyle devam eden ve Geleceğin tasarlanması anlamına gelen Stratejik Amaçlar, Stratejik Hedeflerin tespit edilmesi ve bu stratejik hedeflere ulaşma derecelerini gösteren Performans Göstergelerinin tespit edilmesiyle tamamlanan bir süreçtir.


Stratejik Planlar ilgili mevzuat gereği 5 yıllık olarak hazırlanırlar ve deprem, afet vb. bir durum olmadığı takdirde revize edilemezler. Stratejik Planların 5 yıllık hazırlanmasıyla, seçim dönemlerinin 5 yıllık olması arasında hemen dikkat edilebileceği gibi bir paralellik vardır. Biz stratejik plan hazırlık çalışmalarında Silivri Belediyesi Stratejik Planının sadece belediyenin 5 yıllık stratejik planı olmadığı Silivri’nin planı olduğu gerçeğinden hareketle katılımcılığı esas aldık. Paydaş Analizi çerçevesinde gerek web sitesinde yayınladığımız anketle gerek yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirdiğimiz anketlerle halkımızın, resmi yazıyla tüm STK ve ilgili kamu kurumlarının, paydaş toplantıları, odak grup toplantıları ve mülakatlarla siyasi parti temsilcilerimiz, meclis üyelerimiz ve etkin STK ve kamu kurumlarının görüşlerini, beklentilerini aldık. Paydaşlarımızdan aldığımız bu bilgiler doğrultusunda Stratejik Planımızı şekillendirdik. Seçim öncesinde halkımıza vaat ettiğimiz Silivri’mizin ihtiyacı olan projeleri de pek tabii olarak Stratejik Plana yansıttık.


Silivri’nin em önemli sorunu kimlik sorunudur. Silivri kimliği belirsizdir. Silivri hangi yöne gideceğini bilmeyen bir şehir durumundadır. Biz 1/100.000’lik planları da dikkate alarak Silivri’nin kimlik problemini çözmeyi amaçladık.


Silivri; tarihi, kültürel değerleri, maviyi ve yeşili barındıran doğal güzellikleriyle oluşturduğu turizm potansiyeliyle, turizm, tarım ve sanayisiyle oluşturduğu ekonomik potansiyeliyle çok dinamik bir ilçedir. Tüm bu unsurlar kendi başına geliştikleri takdirde birbirlerinin gelişmesini engelleyen unsurlara dönüşebilirler ve bu takdirde övündüğümüz bu potansiyelin hiçbirinden faydalanamama riskiyle karşılaşabiliriz. Bugün içerisinde bulunduğumuz durum böyledir. Sektörlerin birbirlerini olumsuz etkilemelerinin önüne geçmek, bunun yerine birbirlerini destekleyen sektörler haline getirebilmekte mümkündür.


Silivri’yi vizyonumuzda da ortaya koyduğumuz arzu edilen geleceğe taşımada en önemli araç olan 2010-2014 Stratejik Planının Silivri’ye ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.


Özcan IŞIKLAR
Belediye Başkanı

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]