2013-2017 dönemi Bartın Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Değerli Akademik ve İdari Personelimiz, Sevgili Öğrencilerimiz,

  Ülkemizin eğitim sisteminde üniversitelerin önemli bir yeri bulunmaktadır. Üniversite; eğitim, araştırma ve bilgi üretiminin kaynağıdır. Bilgi üretimi ise değişme, gelişme ve ilerleme demektir. Bu sürece Bartın Üniversitesi olarak katkıda bulunmak,  nitelikli araştırma ve projelerle yeni bilgiler üretmek, gelecek nesilleri rekabet gücü yüksek, donanımlı bireyler olarak yetiştirmek en önemli amacımızdır. Bartın Üniversitesi, kurulduğu günden itibaren bu amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

  Üniversitemizde, çağdaş bilimin gereklerine uygun olarak huzurlu bir ortamda eğitim etkinliklerini yürütme, araştırma ve yayında dünya standartlarına ulaşma, saygın bir eğitim, bilim ve teknoloji üniversitesi olma çalışmalarına ayrı bir önem verilmektedir. Bu çalışmaları sistemli ve planlı yürütmek için “2013-2017 Dönemi Bartın Üniversitesi Stratejik Planı” hazırlanmıştır. Planda Üniversitemizin önümüzdeki beş yıl boyunca uygulayacağı stratejik amaçlar ve hedefler belirlenmiş, bunların nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin faaliyetler sıralanmıştır. Ayrıca her birime düşen görevler, birimler arası eşgüdüm ve iş birliği yolları ile çalışanlar için önceliklerini belirleyecekleri referans noktaları verilmiştir.

  Stratejik Plan çalışmalarını, yönetişim ilkesi kapsamında katılımcı ve çoğulcu bir yaklaşımla yürütmek,  planın uygulanması ve başarılı olması için önemlidir. Bu nedenle Üniversitemizin misyon ve vizyonunu belirleme, güçlü ve zayıf yönlerini saptama, stratejik amaç ve hedeflerini oluşturma çalışmalarında katılımcılığa büyük önem verilmiştir. Bu çalışmalar sistemli ve bilimsel esaslara uygun olarak yürütülmüş, üniversitemiz akademik ve idari personeli yanında üniversitemizle ilişkili olan kişi ya da kuruluşların görüş ve düşünceleri de alınmıştır. İç ve dış paydaşlarımıza yönelik memnuniyet araştırması sonuçlarına dayalı olarak stratejik planlama süreci oluşturulmuştur.

  Bu çalışmalar sonunda hazırlanan stratejik planda “ülkemizin geleceğine yön veren bireyler yetiştirme” misyonu ile öğrencilerimiz bütün eğitim etkinliklerinin merkezine yerleştirilmiştir. Kişiye saygı, sosyal sorumluluk, yenilik ve dinamizm, zihinsel gelişmişlik, iş birliği yapma, bilimsel üretkenlik, dünyaya açılma ve farklılık gibi temel değerler ön plana alınmıştır. Örgün ve uzaktan eğitim programlarını çağdaş bilim anlayışına göre etkili ve verimli yürütme, personelin mesleki gelişimini sürdürme, Bartın ili ve çevresi başta olmak üzere Türkiye'nin kültürel, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunma, “yeşil kampüs”e sahip saygın bir eğitim, bilim ve teknoloji üniversitesi olma vizyonu benimsenmiştir.

  Stratejik Planlamanın ikinci ve en önemli aşaması, hazırlanan planı,  hedef ve amaçlarına uygun olarak etkili ve verimli bir şekilde uygulamaktır. Bu nedenle akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizden, Planın uygulanma sürecine de aktif olarak katılmaları ve destek vermeleri beklenmektedir. “2013-2017 Bartın Üniversitesi Stratejik Planı”nın uygulama aşamasındaki bu katılımcı desteği, Planın başarısını artıracağı gibi, üniversitemizin daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır.

  Geleceğin güçlü üniversitesi olma çalışmalarımıza rehberlik edecek Planı, kamuoyunun bilgisi ve takdirine sunarken, hazırlanmasında emeği geçen Stratejik Plan Hazırlama Komisyonuna, akademik ve idari personelimize, kamu, özel sektör, meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederim.


  Prof. Dr. Ramazan KAPLAN

  Rektör

 • A1- Katılımcı yönetim anlayışı ile altyapı ve kaynakları geliştirmek

  A2- Örgün ve uzaktan eğitim programlarını etkili yürütmek

  A3- Öğrenci merkezli eğitimle öğrenci başarısını artırmak

  A4- Akademik ve idari personel gelişimini sürdürmek

  A5- Bilimsel araştırma, yayın ve üretkenliği geliştirmek

  A6- Bartın ili ile ülkemizin eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak

 • H1.1- Üniversitemizde 2017 yılına kadar kurum kültürü ve kimliğini geliştirmeye yönelik çalışmalara ağırlık verilecektir.

  H1.2- Bartın Üniversitesinin tanıtım etkinlikleri geliştirilecektir.

  H1.3- Katılımcı yönetim anlayışı bütün birimlere yayılacaktır.

  H1.4- Eğitim destek hizmetlerinin kapasitesi iki katına çıkarılacaktır.

  H1.5- Sağlık, sosyal ve yapım hizmetlerinin kapasitesi ile niteliği artırılacaktır.

  H2.1- Üniversitemizde 2017 yılına kadar çağdaş bir öğrenme ve bilim ortamı oluşturulacaktır.

  H2.2- Ders programları, Bologna sürecine uygun geliştirilerek güncellenecek, eğitim uygulamalarının niteliği artırılacaktır.

  H2.3- Uzaktan eğitim programlarının nicelik ve niteliği artırılacaktır.

  H2.4- Eğitim sürecinde yeni ders materyalleri ile bilişim teknolojilerinin kullanımı artırılacaktır.

  H3.1- Öğrencilerin kişisel gelişimini sağlayacak etkinlikler artırılacaktır.

  H3.2- Öğrencilerin dil, zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirmeye ağırlık verilecektir.

  H3.3- Öğrenci merkezli eğitim uygulaması Üniversite geneline yaygınlaştırılacaktır.

  H3.4- Öğrencilerde öğrenmeyi öğrenmek amaç haline getirilecek ve başarı kültürü canlandırılacaktır.

  H3.5- Öğrenci başarısı için yardımseverlik ve Üniversiteye ait olma duygusu geliştirilecektir.

  H3.6- itelikli lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Üniversitemize gelmeleri teşvik edilecektir.

  H3.7- Öğrenci profilinin uluslararası nitelik kazanmasına çalışılacaktır.

  H3.8- Üniversitemiz mezunları ile ilişkiler sürekli geliştirilecektir.

  H4.1- Akademik personelin sayısı ve niteliği artırılacaktır.

  H4.2- İdari personelin sayısı ve niteliği artırılacaktır.

  H4.3- Eğiticilerin eğitimine ağırlık verilecektir.

  H4.4- Teşvik etme ve ödüllendirme sistemi oluşturulacaktır.

  H5.1- Üniversitemizde araştırma ve geliştirme faaliyetleri artırılacaktır.

  H5.2- Üniversitemizde araştırma/ proje sayısı ile niteliği artırılacaktır.

  H5.3- Üniversitemizde yapılan bilimsel toplantı sayısı ve niteliği artırılacaktır.

  H5.4- Lisansüstü eğitim programları, niteliği ve öğrenci sayısı artırılacaktır.

  H5.5-  Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın sayısı artırılacaktır.

  H6.1- Bartın Üniversitesinin Batı Karadeniz’de bölgesel güç olması sağlanacaktır.

  H6.2- Toplumsal ve ekonomik kalkınmayı destekleyecek eğitim çalışmaları artırılacaktır.

  H6.3- Akademik ve idari personel ile öğrencilerde çevre bilinci geliştirilecektir.

  H6.4- Sürekli eğitim programlarının sayısı ve niteliği artırılacaktır.

  H6.5- Danışmanlık hizmetleri yaygınlaştırılacaktır.

  H6.6- Üniversitemizin diğer ulusal ve uluslararası üniversitelerle iş birliği geliştirilecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]