2009-2013 dönemi Fırat Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Üniversiteler, eğitim ve öğretim misyonunu yerine getirirken değişen zaman ve çağın gereksinimleri doğrultusunda, bu misyonu sürekli yenilemek ve kuvvetlendirmek sorumluluğunda olan kurumlardır. Bilgi toplumu olma sürecindeki ülkemizde, üniversiteler, sürekli olarak değişim ve gelişimin rotasını belirleyen ve bunu görev edinen bir yapıyla eğitim öğretim hizmetini devam ettirmektedirler. Acımasız rekabet koşulularının her alanda hâkim olduğu günümüz toplumlarında Üniversitemiz de yerini almıştır. Uluslararası rekabet üstünlüğünün bilim ve teknolojiyle ölçüldüğü bir yüzyılda, 21.Yüzyılın çağdaş üniversitesini yaratma gayreti içersindeki Fırat Üniversitesi, bir yandan çağdaş değerleri yaratma hizmetine girerken; diğer taraftan da hedef kitleleri olan öğrencilerinin iyi bir eğitim alması için tüm imkânlarını seferber etmektedir. 1975 yılında eğitim-öğretime başlayan ve ülkemizin köklü üniversitelerinden biri olan Fırat Üniversitesi, her geçen gün değişen ve büyüyen bir yapıyla öğrencilerine kaliteli bir eğitim vererek, onları Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda yetiştirmeyi gaye edinmiştir.

  Tüm çaba ve gayretimiz, geleceğin teminatı olan gençlerimizi, yarının bilgi toplumuna hazırlamaktır. Üniversitelerde verilen hizmetler sadece eğitim ve öğretim ile sınırlı değildir. Fırat Üniversitesi, öğrencilerine bir taraftan eğitim ve öğretim hizmeti verirken; diğer taraftan da onların sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki ihtiyaçlarını karşılama yoluna gitmektedir.

  Fırat Üniversitesi, aklın ve bilimin rehberliğinde ulusal ve evrensel değerleri benimsemiş, aklı hür, vicdanı hür, yarınımızın teminatı gençleri, Atatürk'ün gösterdiği uygarlık çizgisinde yetiştirmeye devam etmektedir. Kuruluşumuzun üzerinden 30 yılı aşkın bir zamanın geçmesine rağmen ilk günkü azim ve şevkle yolumuza devam etmekte ve gençlerimize daha iyi bir eğitim ortamı sağlamanın heyecanını yaşamaktayız.

  Stratejik Plan, Fırat Üniversitesi'nin misyon ve vizyonuna ulaşması yolunda, ilke ve değerlerimiz göz önüne alınarak hazırlanmış bir yol haritasıdır. Üniversitemizin deneyimleri ve birikimleri sonucu ortaya çıkan yeni hedefler ve önümüzdeki dönemlerde yapılacak olan çalışmalar bu planda açık bir şekilde ortaya konulmuştur.

  Stratejik planların özünü, kurumların varlık nedenleri olan misyonları ve onu destekleyen vizyonları ile her ikisini de destekleyen stratejileri oluşturmaktadır. Stratejiler, netlikle belirtilmiş hedeflere yönelik kısa ve uzun vadeli iyileştirme amaçlı faaliyetlerin belirlenmesi ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ile ilgilidir. Söz konusu faaliyetlerin tanımı ile bunların nasıl, ne zaman, kimlerin tarafından ve kimlerle birlikte yürütüleceği ve sonuçta başarılı olunup olunmadığının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda, stratejik faaliyetlerin başarısını ifade eden performans göstergelerinin iyi saptanması gerekmektedir.

  Bu çalışma, Devlet Planlama Teşkilatı'nın üniversiteler ve diğer tüm kurumlar için istemiş olduğu stratejik plan taleplerine uygun olarak 2009–2013 Yılı Stratejik Planı olarak düzenlenmiştir.

  Üniversitemiz çalışanlarının, stratejik planın uygulanması aşamasında da etkin ve önemli görevler üstleneceklerine olan inancım tamdır. Bu yolla, Fırat Üniversitesi "BİR DÜNYA ÜNİVERSİTESİ" olma hedefine her geçen yıl güçlenerek yaklaşacak ve Türkiye'nin aydınlık yarınlarını yaratma mücadelesinde ışık olmaya devam edecektir.

  Prof. Dr. A. Feyzi BİNGÖL

  Rektör

 • A1- Eğitim ve Öğretimle İlgili Stratejiler 

  A2- Bilimsel Araştırma Stratejileri

  A3- Öğrencilere Yönelik Stratejiler 

  A4- Topluma Yönelik Stratejiler

  A5- Paydaşlara Yönelik Stratejiler 

  A6- İnsan Kaynakları Yönetim Stratejileri

  A7- Fiziki mekân, Altyapı ve Çevre ile İlgili Stratejiler

 • H1.1- Lisans Eğitim Programlarının Beklentilere Yanıt Vermesini Sağlamak

  H1.2- Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programlarının etkinliğini sağlamak

  H1.3- Fırat Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim ve Öğretim Elemanı Yetiştirme Programlarının (ÖYP) etkinliğini sağlamak

  H1.4- Yurtiçi ve yurtdışı öğrenci ve öğretim elemanı değişimini artıracak tedbirler almak

  H1.5- Öğretim elemanları için eğiticilerin eğitimi programlarını sürekli olarak düzenlemek

  H1.6- Doktora sonrası eğitimi teşvik etmek

  H1.7-  Sanal ön lisans, lisans ve lisansüstü programları ve dersleri açmak

  H1.8- Yeni enstitü ve yüksek lisans/doktora programları açmak

  H1.9- Yeni Fakülte, Birim/Bölüm, Program/Anabilim Dalı açmak

  H2.1-  Bilimsel faaliyet ve yayın sayısını arttırmak

  H2.2-  Araştırma projelerine verilen maddi destek miktarını ve proje sayısını artırmak

  H2.3- Teknoloji gelişimi ve bilime katkı sağlayacak düzeyde araştırma projeleri hazırlanmasını sağlamak

  H2.4- Modern laboratuvar olanaklarını nitelik ve nicelik olarak artırmak ve Üniversitemizin araştırma altyapısını güçlendirmek

  H2.5- Araştırma ve uygulama merkezlerini aktif hale getirmek ve yenilerini açmak

  H3.1- Öğrencilerin barınma olanaklarını artırmak

  H3.2- Öğrenciye yönelik sosyal, sportif ve mesleki faaliyetleri artırmak

  H4.1- Toplum ve Üniversite bütünleşmesini sağlamak

  H4.2- Toplumun Gelişimine Katkı Sağlamak

  H5.1- Öğrencilere üniversiteye paydaşlık şuuru kazandırmak;

  H5.2- Mezunlarla ilişkileri geliştirmek;

  H5.3- Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek

  H5.4- Medya ile ilişkileri geliştirmek

  H6.1- Personeli nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek

  H7.1- Fiziki mekân ihtiyaçlarına yönelik yatırımlar yapmak

  H7.2- Yerleşkeler ve diğer birimlerin çevre düzenlemesini yapmak ve ayrıca engellilerin kullanımına elverişli hale getirmek

  H7.3-  Güvenlik alt yapısını modernize etmek

  H7.4-  Fırat Üniversitesini bilişim teknolojilerinden etkin yararlanır hale getirmek

  H7.5-  Sağlık hizmetlerini geliştirmek amacıyla modern tanı ve tedavi üniteleri kurmak

  H7.6-  Hayvan hastanesini modernize etmek;

  H7.7-  Fırat TV ve Radyo’nun alt yapısını modernize etmek

  H7.8- Eğitim teknolojilerinden etkin yararlanmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

   Henüz eklenmemiş
 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
  Henüz eklenmemiş
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]