2013-2017 dönemi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 •  

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2011 yılı itibariyle 892 akademik personeli, 722 idari personeli, yaklaşık 19.500 öğrencisi ve kuruluşundan bugüne 28.600 mezunu ile gelişmekte olan 20 yıllık saygın bir üniversitedir.

   

  Üniversitemiz 10 Fakülte, 3 Enstitü, 4 Yüksekokul, 8 Meslek Yüksekokulu, 1 Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 6 Bölüm ve 13 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

   

  Kamu kuruluşlarının 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince, mali yönetim ve kontrol sistemi yeniden yapılandırılmış, böylece mali saydamlığın oluşturulması, kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve hesap verilebilirliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu nedenle kamu kurumlarında “Stratejik Plan” hazırlanması zorunlu hale gelmiştir. Stratejik Plan ile, tüm kamu idarelerinin temel ilkeleri ve değerleri çerçevesinde vizyon ve misyonlarını tespit etmeleri, stratejik amaçlarını ve ölçülebilir hedeflerini oluşturmaları, performans göstergelerini belirlemeleri ve süreci izleyerek performans göstergeleri doğrultusunda değerlemeler yapmaları mümkün olacaktır.

   

  Bu yasal düzenlemelerle birlikte, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kıt kaynakları etkili kullanarak yüksek kalitede hizmet sunabilmek, etkinlik ve verimliliği artırmak için 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı hazırlanmıştır. Bu plan, Stratejik Planlama Ekibi koordinatörlüğünde Rektörlük İdari Teşkilatı, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları ve diğer birimlerle birlikte oluşturulmuş, planda tüm birimlerin ortak görüşleri yansıtılmıştır.

   

  Üniversitemiz her mali yılın sonunda yapacağı izleme toplantılarıyla stratejik planının gerçekleşmesini izleyecek ve gerektiğinde sonraki dönem için revize çalışmalarını başlatacaktır.

   

  Stratejik Planımızın uygulanma sürecinde tüm akademik ve idari birim çalışanlarımıza büyük görevler düşmektedir. Planın hazırlanmasında emeği geçen ve uygulama sürecinde katkı sağlayacak olan herkese teşekkür ederim.

 • A1- Eğitim ve öğretim süreçlerini ve altyapılarını iyileştirmek

   

  A2- Bilimsel faaliyetleri geliştirmek, etkinlik ve verimliliğini artırmak

   

  A3- Kurumsal kültürü, kimliği, imajı geliştirmek ve tanınırlığı artırmak

   

  A4- İnsan kaynakları yönetimini iyileştirmek

   

  A5- Kaynak geliştirme ve kaynak kullanım etkinliğini artırmak

   

  A6- Öğrenci memnuniyetini artırmak

   

  A7- Paydaşlarla işbirliğini güçlendirmek, etkili iletişim kurmak ve topluma sağlanan katkıyı artırmak

   

 • H1.1- Eğitim kalitesini artırmak için eğitim metotlarının sürekli iyileştirilmesi.

   

  H1.2- Yeni akademik birimlerin açılması.

   

  H1.3- Lisans ve lisansüstü düzeyde ulusal ve uluslar arası öğrenci hareketliliğinin (Erasmus, Sokrates, Farabi gibi) her yıl en az %10 oranında artırılması.

   

  H1.4- Öğretim Elemanı/Öğrenci oranının 1/15 olması için gerekli çalışmaların yapılması.

   

  H1.5- Eğitim ve Öğretim için gerekli olan fiziksel altyapının iyileştirilmesi.

   

  H1.6- Eğitim ve Öğretim için gerekli olan teknolojik altyapının iyileştirilmesi.

   

  H1.7- Eğitim ve Öğretim için gerekli olan kütüphane altyapısının iyileştirilmesi.

   

  H1.8- E-Üniversite altyapısının geliştirilmesi.

   

  H2.1- Ulusal ve uluslar arası proje, patent, yayın sayısını sürekli artırılması ve niteliğinin ulusal ve uluslar arası ölçütlere göre geliştirilmesinin teşvik edilmesi.

   

  H2.2- Akademik personellerin bilimsel toplantılara katılımlarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi.

   

  H2.3- Ulusal/Uluslar arası düzeyde bilimsel toplantılar (konferans, kongre, seminer vb etkinlikler) düzenlenmesi.

   

  H2.4- Bilimsel faaliyetlerin artırılmasına yönelik akademik gelişimin desteklenmesi.

   

  H2.5- Lisansüstü çalışmalarından ve bilimsel araştırma projelerinden ulusal ve uluslararası yayın çıkarılmasının sağlanması ve teşvik edilmesi.

   

  H3.1- Üniversitenin, bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınırlığının artırılması.

   

  H3.2- Kurumsal kültürün ve kimliğin güçlendirilmesi.

   

  H3.3- Bölgesel, ulusal ve uluslar arası konularda düzenlenen aktiviteler aracılığı ile kurumsal imajın geliştirilmesi ve sonuçlarının kamuoyuna aktarılması.

   

  H3.4- Üniversitenin toplumla kaynaşması artırılarak, kurumsal kültürün benimsetilmesinin sağlanması.

   

  H4.1- Akademik ve idari personel için personel alımı sisteminin günün şartlarına göre sürekli iyileştirilmesi.

   

  H4.2- İş analizi ve tanımının yapılması.

   

  H4.3- Akademik ve idari personel yönetim sistemlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi.

   

  H4.4- Akademik ve idari personel motivasyonunun artırılması.

   

  H4.5- Akademik ve idari personelin çalışma şartlarının iyileştirilmesi.

   

  H4.6- Personele verilen hizmet içi eğitimin ihtiyaç duyulan konuları kapsayacak şekilde artırılması.

   

  H5.1- Kaynakların daha etkin, verimli kullanımının sağlanması ve adil dağılımının gerçekleştirilmesi.

   

  H5.2- Alternatif maddi desteklerin araştırılması.

   

  H5.3- Döner Sermaye gelirlerini arttırıcı yönde çalışmaların yapılması.

   

  H5.4- Üniversitemizde sosyal ve kültürel tesislerin kurulup işletilmesi.

   

  H5.5- TÜBİTAK, SANTEZ, KB, KOSGEB, BAP, AB vb. proje sayılarının arttırılması.

   

  H6.1- Öğrenci gelişiminin desteklenmesi.

   

  H6.2- Sosyal, kültürel ve sportif alanların artırılması.

   

  H6.3- Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin artırılması.

   

  H6.4- Öğrencilere verilen hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesi.

   

  H6.5- Öğrenci motivasyonunu artırıcı faaliyetlerde bulunulması.

   

  H6.6- Üniversite sınavında başarılı öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesinin sağlanması.

   

  H7.1- 2017 yılı sonuna kadar üniversite paydaş etkileşiminin artırılarak sürdürülmesi.

   

  H7.2- Sanayi ve kamu kuruluşlarıyla işbirliğinin artırılarak güçlü yönlerimizin çeşitli faaliyetlerle aktarılması.

   

  H7.3- Etkili iletişim kanalları yoluyla üniversitenin sosyo-kültürel hayatın içinde yer alması.

   

  H7.4- Hasta ve hasta refakatçileri için rahat edebilecekleri sosyal mekanların artırılması.

   

  H7.5- Mezunlar derneğinin etkin bir şekilde işletilmesi ve mezun öğrenci sisteminin kurulması.

   

  H7.6- ÜSKİM’in geliştirilmesi ve sanayi, kamu kuruluşları ve diğer üniversitelerle ile işbirliğinin artırılması ve tanınırlığının sağlanması.

   

  H7.7- Araştırma Hastanesinin, Avşar Yerleşkesine taşınması sebebiyle gereksinim duyulan yeni araştırma ve tedavi merkezlerinin faaliyete geçirilmesi.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]