2013-2017 dönemi Türkiye Büyük Millet Meclisi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • İçinden geçtiğimiz dönemde üç gelişme, siyasi karar alıcıları, yasama organlarını ve yasama organlarının idari teşkilatlarını etkilemektedir. Birincisi, küreselleşme sürecinin ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkileri artırmasının yasama çalışmalarının da çok boyutlu ve disiplinlerarası bir bakış açısıyla yürütülmesine ve bunlara ilişkin çalışmaların niteliğinin önem kazanmasına neden olmasıdır. İkincisi, parlamenter diplomasi faaliyetlerinin uluslararası ilişkilerdeki öneminin ve ağırlığının artmasıdır. Üçüncüsü ise vatandaşların yasama sürecine olan ilgisinin ve karar alma süreçlerine katılım talebinin artmasıdır.

  Bu süreçte Türkiye de bir değişim sürecinden geçmektedir. Değişim sürecinde sorumluluk alan en önemli kurumların basında yaptığı yasal ve anayasal değişikliklerle Türkiye Büyük Millet Meclisi gelmektedir. Toplumsal, siyasal ve ekonomik yapıların yeniden düzenlendiği bu dönemde, AB uyum süreci ile ilişkili kanunlar, anayasa değişiklikleri ve ekonomik ve sosyal açıdan ülkenin tümünü etkileyecek düzenlemeler kabul edilmiştir. Bu gelişmeler, parlamento idari teşkilatlarına yasama sürecindeki organların ve aktörlerin ihtiyaç duyacağı hizmetlerin her geçen gün daha nitelikli olarak verilmesi sorumluluğunu yüklemektedir. Bu hizmetler, yasama sürecinde ihtiyaç duyulan bilgi ve belge desteğinin sunulmasından uygun çalışma ortamlarının sağlanmasına, parlamenter diplomasi faaliyetlerine ilişkin çalışmalardan etkili idari kararların alınmasına kadar çok geniş bir alana yayılmaktadır.

  TBMM İdari Teşkilatı, 1.12.2012 tarihinde kabul edilen 6253 sayılı Kanun ile yeniden yapılandırılmıştır. Yeniden yapılanmanın temel araçlarından biri de stratejik planlar olmaktadır. Son yıllarda stratejik planlama yaklaşımı kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasının araçlarından biri olmanın yanı sıra kamu idarelerinde yeniden yapılanmanın, kamu hizmetlerinin geliştirilmesinin ve kalitesinin artırılmasının en önemli unsuru olmuştur. Stratejik planlarla hem sunulan hizmetler için orta vadeli bir perspektif çizilmekte hem de bütçesel bağlantıları ortaya konularak kaynak kullanımına ilişkin etkinliğin ve şeffaflığın sağlanmasına özen gösterilmektedir. Bir önceki Stratejik Planda tespit edilerek çözüm önerileri ortaya konulan yapısal sorunlar 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu ile büyük oranda çözülmüş, İdari Teşkilatın etkin, hızlı, verimli, dinamik bir yapı haline gelmesi için önemli bir adım atılmıştır. Bu stratejik planda ise hizmet kalitesinin artırılmasına ve toplumsal ihtiyaçlardan kaynaklanan yeni hizmetlerin sunulmasına ağırlık verilmektedir.

  Bu çerçevede önümüzdeki dönemde İdari Teşkilatımız TBMM’nin yasama ve denetim tecrübesinin ortaya çıkarılmasını ve yasama çalışmalarında kullanılmasını, ülkemizin yürüttüğü aktif dış politika paralelinde etkinlikleri artan TBMM Başkanlığına, uluslararası komisyonlara ve dostluk gruplarına katkı sağlayacak bir potansiyelin ortaya konulmasını, sivil toplumun karar alma süreçlerinin her aşamasında bilgi sahibi olabilmesini ve görüşlerinin milletvekillerine ve siyasi parti gruplarına aktarılmasını sağlayacak mekanizmalar geliştirilmesini ve başta komisyon aşaması olmak üzere yasama sürecine daha etkin ve kapsamlı bilgi desteği verilmesini amaçlamaktadır.

  Başta milletvekillerimiz olmak üzere Stratejik Planın hazırlanma sürecinde görüş ve önerilerini bizimle paylaşan tüm paydaşlarımıza ve Planın hazırlanma aşamasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, önümüzdeki beş yılda İdari Teşkilatımıza yol haritası olacak Planın başarılı bir şekilde hayata geçirilmesini ve yasama çalışmalarına azami ölçüde katkı sağlamasını temenni ederim.


  Cemil ÇİÇEK

  TBMM Başkanı

 • A1- Yasama sürecinde ihtiyaç duyulan bilginin; üretilmesi, derlenmesi ve aktarılması için araştırma kapasitesini geliştirmek ve yetkinleştirmek

  A2- Yasama sürecinin işleyişi ve kanun yapım tekniği konularında sunulan hizmetleri mükemmelleştirmek

  A3- Milletvekillerine zaman, mekân ve imkân sağlayarak uygun ve destekleyici bir çalışma ortamı sunmada yetkinleşmek

  A4- TBMM’yi ve İdari Teşkilatı ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak, kurumsal imaj ve itibarını korumak ve geliştirmek

  A5- Sivil toplumun görüş ve önerilerinin yasama sürecine aktarılmasını sağlamak üzere TBMM ile resmi ve sivil çevreler arasında etkileşimin gerçekleşmesine zemin oluşturmak

  A6- İdari Teşkilatın kurumsal kapasitesini geliştirmek, hizmetlerini yüksek kalitede sunmada yetkinlik kazanmak ve sürekli gelişim içinde olmak

 • H1.1- Komisyon odaklı ve yasama gündemine paralel bilgi sunumuna geçmek

  H1.2- Uluslararası alanda ülkemizin dış politikasına katkı sağlamak üzere parlamenter diplomasi faaliyetlerinin etkin yürütülmesine bilgi desteği vermek

  H1.3- Yasamaya ilişkin üretilen bilgi, belge ve materyallerin toplandığı kurumsal bir “Yasama Bilgi Havuzu” oluşturmak

  H2.1- Yasama ve denetim sürecindeki uygulamaları kolaylaştırmaya ve standartlaştırmaya yönelik öneriler geliştirmek

  H2.2- Yasama süreci ve tekniğine ilişkin mesleki uzmanlaşmayı artırmak

  H2.3- Yasama ve denetim süreci ile kanun yapım tekniğine ilişkin bilgilendirme faaliyetlerini yaygınlaştırmak

  H2.4- Yasama ve denetim belgelerinde Türkçenin doğru kullanılmasını sağlamak

  H3.1- Güvenlik ve ziyaretçi yönetiminde “Teknoloji Yoğun Güvenlik Modeline” geçmek

  H3.2- Hizmet sunumunda bilişim teknolojisi imkânlarını azami derecede kullanmak

  H3.3- Destek hizmetlerinde standartlar ve kurallar belirleyerek yüksek kalitede hizmet sunmak

  H3.4- TBMM’nin çalışmalarında ihtiyaç duyulan fiziki altyapıyı ve çalışma ortamlarını sağlamak ve iyileştirmek

  H3.5- Faaliyet ve projelerin gerçekleştirilmesinde çevreye duyarlı olmak

  H4.1- TBMM’nin yurt dışında tanıtımını yapmak, imaj ve itibarını güçlendirmek

  H4.2- TBMM’nin yurt içinde tanıtımını yapmak, imaj ve itibarını güçlendirmek

  H4.3- TBMM’yi ve faaliyetlerini tanıtıcı bilimsel ve sanatsal çalışmaları teşvik etmek amacıyla yarışma vb. etkinlikler düzenlemek

  H4.4- Kurum Stratejik Planına paralel olarak Milli Saraylar bünyesindeki tarihi ve kültürel varlıklara özel stratejiler geliştirmek

  H5.1- Sivil toplumun bilgi, deneyim ve görüşlerinin yasama sürecine aktarılmasını sağlamak

  H5.2- Kamu kurum ve kuruluşlarının yasama sürecine katkısını artırmak

  H6.1- İnsan kaynakları yönetiminin gerektirdiği sistem ve yaklaşımları hayata geçirmek ve geliştirmek

  H6.2- Kurumsal yönetim kalitesini artıracak yönetsel yaklaşımlar ile sistemleri geliştirmek ve uygulamak

  H6.3- İdari Teşkilatın stratejisine destek olacak ve kurum içi uzmanlaşma düzeyini artıracak bir eğitim politikası belirlemek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]