2014-2018 dönemi Necmettin Erbakan Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Stratejik planlama; tüm kurumlarda olduğu gibi üniversitelerin de gelecekte kendilerini görmek istedikleri noktayı tanımlayan ve hedefe ulaşmayı sağlayan dönüşüm ve gelişim planlarıdır.

  Üniversitemiz, Ülkemizin temel değerlerine duyarlı, özgüven sahibi, sürekli gelişimi hedefleyen liderlik ruhuna sahip “nitelikli insan” kaynağı yetiştirmeyi görev edinerek, akademik ve idari personelin memnuniyet düzeyini artırarak, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık hizmetleri ile bulunduğu şehrin ve bölgenin değer yaratma gücünü artırmayı amaç edinmiştir.

  Stratejik planlama, bir yönüyle hedefli yönetim işlevinin gelecekteki olası ortamı ve koşullarını öngörmeye çalışır. Karar verme ve uygulama ise, kurumsal başarıya ulaşmak için içinde bulunulan zamanda stratejik düşünme ve yaratıcılık gerektiren sonuç alıcı süreçlerdir. Bu nedenle, Üniversitemizin misyonu ve onu destekleyen vizyonu doğrultusunda tüm akademik ve idari birimlerin katılımı ile belirlenen stratejik hedefler odaklı faaliyetlerimiz ve projelerimizin koşullara uygun esneklik ve bütünlük içinde yürütülmesi önem taşımaktadır. Bu vesile ile, bu emek yoğun planlamaya emeği geçenlere teşekkürü bir borç bilerek üniversitemizi en iyiye ulaştırma yolunda koşar adımlarla yürüyeceğimize inanıyorum.

  Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER

  Rektör

 • A1- Fiziksel alt yapının iyileştirilmesi.

  A2- Araştırma – geliştirme süreçlerinin yönetilmesi.

  A3- Eğitim ve öğretimde sürdürülebilir başarının sağlanması.

  A4- İnsan kaynaklarının geliştirilmesi.

  A5- Kurumsallaşma ve destek süreçlerinin iyileştirilmesi.

  A6- Uygulama ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi.

 • H1.1- Ana kampüs alanında faaliyette bulunacak akademik ve idari hizmet binalarının inşa edilmesi.

  H1.2- Sağlık ve Meram Kampüslerinin iyileştirilmesi ve yenilenmesi

  H1.3- Bilişim teknolojisi altyapısının oluşturulması ve güçlendirilmesi.

  H1.4- Öğrenci barınma imkanlarının tamamlanması.

  H2.1- Öğretim elemanlarının araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin artırılması.

  H2.2- Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için fiziki alt yapı çalışmalarının tamamlanması ve geliştirilmesi.

  H2.3- Üniversite - Sanayi işbirliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması.

  H2.4- Bilimsel araştırma projeleri için ayrılan kaynakların etkin kullanımının sağlanması.

  H2.5- Ulusal ve uluslararası yayın ve atıf sayısının artırılması.

  H3.1- Öğrencilere verilen eğitim kalitesinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması.

  H3.2- Ulusal ve uluslararası alanda nitelikli eğitim veren üniversite özelliğinin sürdürülmesi.

  H3.3- Lisans ve lisansüstü düzeyde yeni eğitim-öğretim programlarının açılması.

  H3.4- Yeni fakültelerin, enstitülerin, araştırma ve uygulama merkezlerinin kurulması.

  H4.1- Akademik kadronun niteliğinin artırılması ve uluslararası birikimin sağlanması.

  H4.2- Öğrencinin eğitim dışı alanlarda ve üniversite ile bütünleĢmesinde kişisel gelişimlerine katkıda bulunulması.

  H4.3- İdari personel eksikliklerinin giderilmesi ve niteliklerinin artırılması.

  H5.1- Üniversite çalışanlarının kurumsal bilince kavuşturulması ve kurumsal kültürün sağlanması.

  H5.2- Üniversite çalışanları ile öğrencilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması.

  H5.3- Üniversitede engelsiz yaşam ortamının oluşturulması ve öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanması.

  H5.4- Üniversite mezunları ve öğrencileri arasındaki iliĢkinin desteklenmesi ve iş yaşamına katkı sağlanması.

  H6.1- Planlama, performans değerlendirme, denetlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ilke ve yöntemlerinin oluşturulması.

  H6.2- İyileştirici destek hizmetlerinde niteliğin artırılması.

  H6.3- Topluma hizmet veren sağlık birimlerinin hizmet kalitesinin artırılması.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]