2014-2018 dönemi Atatürk Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Atatürk Üniversitesi; bilimsel, kültürel ve düşünsel zenginliğini yarım asrı aşan eğitim deneyimi ile kurumsallaştırarak bölge ve ülke kalkınmasına önemli ölçüde katkı sağlamış; üniversitelerin üstlenmesi gereken sorumluluğun somut bir örneği olmuştur. Özülküsü ile olabileceklerin sınırlarını zorlayan Üniversitemiz hedeflerini dünya standartları doğrultusunda belirlemiş ve bunları gerçekleştirecek stratejileri oluşturmuştur.

  Dünyada ve ülkemizde meydana gelen değişimleri yakından izleyen üniversitemiz, seçkin akademik ve idari personeli, mezun ettiği üstün nitelikli öğrencisi ile bölgemizde, ülkemizde ve dünyada aydınlık geleceğin şekillenmesinde çok önemli bir işlev görmektedir.

  Üniversitemiz, değişen şartlara ve üniversiteler arası artan rekabet ortamına uyum sağlamak, kaynaklan verimli kullanabilmek, gelişimini hızlandırmak, kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla etkili iletişim kurabilmek amacıyla 2014-2018 dönemi stratejik planını hazırlamıştır. Bu Stratejik Planda, üniversitemizin hedefi; kaynakların elde edilmesi ve kullanılmasında hesap verebilirlik, şeffaflık, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde ise öğrenci odaklı, sürdürülebilir politika ve yöntemler geliştirip uygulamaktır.

  Stratejik Plan, Atatürk Üniversitesi'nin özgörev (misyon) ve özülküsü (vizyon) ışığında temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, orta ve uzun vadeli amaçlarını, performans göstergelerini, hedeflere ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içermektedir.

  Büyük Atatürk'ün "Yolda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kâfi değildir, ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır" ilkesi doğrultusunda "Dünya Üniversitesi olma yolunda ilerlemek" özülküsüyle 2014-2018 döneminde uygulanmak üzere hazırlanan stratejik planınımızın tüm paydaşlar tarafından özümsenmesini ümit ediyoruz.

  Üniversitemizin stratejik planının hazırlanmasında katkı sağlayan ve başarıyla uygulanmasında da destek olacaklarını düşündüğümüz tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve Atatürk Üniversitesi paydaşlarına teşekkürlerimi sunarım.

  Prof.Dr. Hikmet KOÇAK
  Atatürk Üniversitesi

 • A1- Üniversitemiz fiziki altyapısını, kapalı mekanları ve sosyal donatıları geliştirmek

  A2- Bilimsel araştırma projeleri altyapısını geliştirmek, ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın sayısını arttırmak

  A3- Üniversitemiz merkez kütüphanesi bilgi kaynakları, hizmetleri teknolojik imkanlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesinin sağlanması

  A4- Eğitim ve öğretim kalitesinin arttırılması

  A5- Öğrenci kalitesinin yükseltilmesi

  A6- Üniversitenin sağlık hizmetleri alanındaki hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin arttırılması

  A7- Üniversitemiz çalışanları ve öğrencilerini sportif faaliyetlere yönlendirmek motivasyonlarını yükseltecek çalışmalar yapmak

 • H1.1- Program dönemi boyunca yemekhane, Turizm Uygulama Otelinin; yeni kurulan fakülte ve yüksekokulların hizmet binaları tamamlanacak makine teçhizat ihtiyaçları giderilecek.

  H2.1- Program dönemi boyunca Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve aktivitelere katılım sayısı arttırılacaktır.

  H3.1- 2018 yılı sonuna kadar Üniversitemiz kütüphanesindeki basılı ve elektronik koleksiyonun güncellenmesi, geliştirilmesi tamamlanacaktır.

  H4.1- Program dönemi boyunca öğrenciler tarafından tercih edilen bir Üniversite olması sağlanacaktır.

  H5.1- Program dönemi boyunca nitelikli öğrencilerin Üniversitemizi seçmeleri için çalışma yapılacaktır.

  H6.1- 2016 yılı sonuna kadar Üniversitemiz Hastanesinin röntgen cihazı ve tıbbi cihaz ihtiyacı karşılanacaktır.

  H7.1- 2015 yılı sonuna kadar Üniversite çalışanları ve öğrencilerin sportif faaliyetlerini arttırmak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]