2014-2018 dönemi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ülkemiz, “Barış İçin Atom Programı” çerçevesinde nükleer teknoloji alanında çalışmaları başlatan ilk ülkelerden biridir. 1955 yılında Cenevre Konferansını takiben ABD ile Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanılmasına Dair İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. 1956 yılında Atom Enerjisi Komisyonu kurulmuş ve 1957 yılında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na üye olunmuştur. Atom Enerjisi Komisyonu, 1982 yılında 2690 sayılı Kanun ile barışçıl amaçlarla Türkiye'de atom enerjisinin kalkınma planlarına uygun olarak ülke yararına kullanılmasını sağlamak, temel ilke ve politikaları belirleyip önermek, bilimsel, teknik ve idari çalışmaları yapmak, düzenlemek, desteklemek, koordine etmek ve denetlemek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu adı ile yeniden yapılandırılmıştır.

  Ülkemiz son yıllarda küresel kaynaklı etkiler haricinde oldukça hızlı bir ekonomik gelişme göstermektedir. Bu gelişmenin küresel gelişmelerin olumsuz etkileri azaldığında daha hızlı olacağı ve buna paralel olarak enerji talebinde çok hızlı bir artışın olacağı beklenmektedir. Ülkemizin hızla artan elektrik enerjisi talebinin karşılanmasında diğer enerji kaynaklarının yanında nükleer enerjinin de yer alması planlanmış ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından nükleer enerji programının başlatılması yönünde adımlar atılmıştır. Bu bağlamda TAEK, ülkemizin nükleer güvenlik ve radyasyon güvenliği alanındaki düzenleyici ve denetleyici kurumu olarak, ülkemizde kurulacak nükleer santrallerin güvenli ve emniyetli bir şekilde ve uluslararası standartlara uygun olarak kurulması ve işletilmesinin sağlanması için özenli çalışmalarını devam ettirecektir.

  TAEK, bir yandan düzenleyici ve denetleyici rolü ile nükleer teknolojinin ve nükleer tekniklerin ülkemizde yaygın olarak kullanılabilmesi için gereken güven ortamını oluştururken, diğer yandan en gelişmiş cihazlarla donatılmış araştırma‐geliştirme altyapısı ve birikimli insan kaynağı ile hem bu teknolojinin edinilmesi ve ülkemizde geliştirilmesi için gereken faaliyetleri yürütmekte, hem de diğer kurum ve kuruluşlara öncülük etmekte ve yol göstermektedir.

  Bununla birlikte, hem düzenleme alanındaki hem de araştırma‐geliştirme alanındaki etkinliğinin artırılması için uluslararası gelişmelere de paralel olarak bu iki ana görevin ayrılması ve nükleer düzenleyici kurum kurulmasını da içeren kanun tasarısı taslağı hazırlama çalışmaları sürdürülmektedir.
                                                                                               

  Zafer ALPER
                                                                           Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı

 • A1- Nükleer maddelerle yürütülen uygulama ve faaliyetlerde ve nükleer tesislerde nükleer güvenlik, güvence ve emniyetin sağlandığını tespit ve teyit etmek

  A2- Radyasyon kaynaklarıyla yürütülen uygulama ve faaliyetler ile radyasyon tesislerinde radyasyon güvenliğinin ve radyoaktif kaynakların emniyetinin sağlandığını tespit ve teyit etmek.

  A3- Çalışanların, halkın ve çevrenin radyasyondan korunması amacıyla gerekli belgelendirme, ölçüm ve analiz hizmetlerini vermek ve radyasyon ölçüm sistemlerini geliştirmek.

  A4- Nükleer alanda uygulama ve araştırmalar yapmak ve teknoloji geliştirmek.

  A5- Kurumsal ve ulusal kapasiteyi geliştirmek

 • H1.1- Ülkemizdeki nükleer tesis ve faaliyetlerin nükleer güvenlik kapsamında yeterli ve etkin bir sistem dâhilinde düzenleyici kontrol altında tutulması

  H1.2- Ülkemizdeki nükleer maddelerin, tesislerin ve faaliyetlerin nükleer güvence ve nükleer emniyet kapsamında yeterli ve etkin bir sistem dâhilinde düzenleyici kontrol altında tutulması.

  H2.1- Radyasyon kaynaklarıyla yürütülen uygulama ve faaliyetler ile radyasyon tesislerinde güvenlik değerlendirmesinin yapılması ve kuruluşların lisanslanmasının sağlanması

  H2.2- Radyasyon kaynaklarıyla uygulama ve faaliyet yürüten kuruluşlar ile radyasyon tesislerinin denetlenmesinin sağlanması

  H2.3- Radyoaktif kaynakların yeterli ve etkin bir sistem dahilinde düzenleyici kontrol altında tutulmasının sağlanması

  H3.1- Radyasyondan korunmaya ilişkin hizmet verecek kuruluş ve sistemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi.

  H3.2- Radyasyonla çalışanların, halkın ve çevrenin radyasyondan korunmasına yönelik hizmetlerin geliştirilmesi.

  H3.3- Verilen ölçüm ve analiz hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve laboratuvarların ölçüm yeteneklerinin geliştirilmesi.

  H3.4- Radyasyon ölçme ve izleme cihazlarının ve sistemlerinin geliştirilmesi, üretilmesi, idamesinin sağlanması.

  H3.5- Radyasyon metrolojisi altyapısının geliştirilmesi ve uygulanması.

  H3.6- Acil durumlara hazırlık ve koordinasyonun sağlanması.

  H4.1- TR‐2 Araştırma reaktörünün işletmeye alınması ve araştırmalar yapılması.

  H4.2- Reaktör malzemeleri teknolojisi alanında araştırmalar yapılması.

  H4.3- Radyoaktif atık tesisinin işletilmesi ve atık yönetim teknolojilerinin geliştirilmesi.

  H4.4- Hızlandırıcı teknolojisi geliştirilmesi ve araştırmalar yapılması.

  H4.5- Nükleer tekniklerle araştırma ve uygulamalar yapılması.

  H4.6- TAEK Proton Hızlandırıcısı Tesisi’nde (PHT) radyoizotop ve radyofarmasötik üretimi ile Ar‐Ge faaliyetleri yapılması.

  H5.1- Kurumun insan kaynakları altyapısının geliştirilmesi.

  H5.2- Kurum dışına verilen eğitim kapasitesinin geliştirilmesi.

  H5.3- Hizmet binalarının ve tesislerin inşası, bakım onarımı ve modernize edilmesi.

  H5.4- Bilgi işlem sistemleri kurulması ve geliştirilmesi.

  H5.5- Kurumun ulusal ve uluslararası platformda tanınırlığın artırılması

  H5.6- Nükleer alanda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla araştırma koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi

  H5.7- Bütünleşik yönetim sisteminin kurulması, yürütülmesi ve sürekliliğinin sağlanması.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]