2014-2018 dönemi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağı uluslararası rekabeti her geçen gün artırmaktadır. Bu durum eğitim‐öğretim, araştırma‐geliştirme ve topluma hizmet faaliyetleri ile ülkenin insan kaynaklarının geliştirilmesinde ve sürdürülebilir kalkınmada etkin rol oynayan üniversiteleri de daha önce hiç olmadıkları bir yarış içerisine çekmektedir. Söz konusu yarış, üniversiteleri ülkelerinin rekabetçi koşullarını geliştirirken uluslararası alanda da kendi aralarında rekabete zorlamaktadır. Bu yarışta var olmak için üniversiteler kaynaklarını daha etkin kullanmalı, daha verimli çalışmalı ve inovasyona yönelik nitelikli çıktılara odaklanmalıdırlar. Üniversitelerde yürütülen tüm faaliyetlerin bu hedefler çerçevesinde koordine edilmesi stratejik düşünceyi ve kurumsal yönetim kapasitesinin geliştirilmesini gerektirmektedir.

  5018 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik ile 2006 yılından itibaren yürürlüğe giren Kamuda Stratejik Planlama Yaklaşımı, işte bu düşünceye paralel olarak kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını belirlemelerini ve kurumların bu çerçevede yönetilmelerini gerektirmektedir. Kamuda Stratejik Planlama sadece kaynakların etkin kullanımını ya da hesap verilebilirliğin geliştirilmesini içeren bürokratik bir mali disiplin yaklaşımı olarak algılanmamalıdır. Özelikle, öngörülmesi güç bir geleceğin, yarının dünyasının insan kaynaklarını yetiştiren üniversiteler için stratejik görüş yeteneği ve bunun geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir.

  Bu kapsamda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak 2014‐2018 dönemi Stratejik Planını hazırlamış bulunuyoruz. Stratejik Planımız, yükseköğretimde ulusal ve uluslararası yönelimler, Türkiye Yükseköğretim Strateji Belgesi, yükseköğretimde yeni yasa çalışmaları çerçevesinde ön plana çıkan konular, Ülke Kalkınma Plan ve Programları göz önünde bulundurularak katılımcı bir yaklaşım ile geliştirilmiştir.

  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2014‐2018 Stratejik Planı 6 temel amaç etrafında biçimlenmiştir. Bunlar, Kurumsal yönetim altyapısını, öz kaynakları, uluslararası alandaki varlığı, çağdaş kampüs altyapısını geliştirme ve eğitimde modernizasyon ile çeşitliliği sağlama ve bölgesel bir AR‐GE merkezi olma ekseninde şekillenmiştir. Bu stratejik plan raporu üniversitemizin öncelikli amaç ve hedeflerini kamu kaynaklarını en etkin şekilde kullanarak, öğrencilerimiz, personelimiz ve diğer tüm paydaşlarımız için daha iyi bir üniversite oluşturmak adına koyduğumuz iradenin göstergesidir.

  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2014‐2018 Dönemi Stratejik Planını tüm ilgili kurumlar ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunar, hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

  Prof.Dr. Mansur HARMANDAR
  Rektör

 • A1-  Kurumsal Yönetim Altyapısını Geliştirmek

  A2- Sürdürülebilir Üniversite İçin Öz Kaynakların Geliştirilmesi

  A3- Uluslararası Perspektifin Geliştirilmesi

  A4- Eğitim‐Öğretim Süreçlerinin Modernizasyonu Ve Çeşitlendirilmesi

  A5- Belirli Tematik Alanlarda Bölgesel Ar‐Ge Merkezi Olmak

  A6- Çağdaş Kampüs Gelişimini Sürdürmek

 • H1.1- Kalite Geliştirme ve Kurumsallaşma Çalışmalarının İlerletilmesi

  H1.2- Bilgi Sistem ve Teknolojileri Alt Yapısının Güçlendirilmesi

  H1.3- Kurumsal İletişim/Tanıtım ve İlişkiler Sisteminin Kurulması

  H2.1- Mali Kaynakları Yönetim ve Geliştirme Sisteminin Oluşturulması

  H2.2- Öz Kaynakların Geliştirilmesine Yönelik Altyapının Ve Teşvik Sistemlerinin Geliştirilmesi

  H2.3- Gelir Sağlayıcı Faaliyetlerin Artırılması

  H3.1-  Uluslararası Öğrenci/Personel Hareketliliğin Geliştirilmesi

  H3.2-  Akademik Faaliyetlerin Uluslararasılaşması

  H3.3- Uluslararası Tanıtım Faaliyetlerinin Geliştirilmesi

  H4.1- Yükseköğretim Programlarının Etkinliğinin ve Niteliğinin Artırılması

  H4.2- Eğitim‐Öğretim Yöntemlerinin ve Müfredat Etkinliğinin Artırılması

  H4.3- Akademik Personelin Nitelik Ve Nicelik Olarak Geliştirilmesi

  H4.4- Öğrenci Niteliğinin Artırılması

  H4.5- Kütüphane Sisteminin Geliştirilmesi Ve Kaynakların Zenginleştirilmesi

  H5.1- Bilimsel Araştırma‐Yayın Teşvik Sisteminin ve Olanakların Geliştirilmesi

  H5.2- AR‐GE Konusunda Stratejik İşbirliklerinin Geliştirilmesi

  H5.3- Üniversitenin Yenilikçilik ve Girişimcilik Ekseninde Geliştirilmesi

  H5.4- Araştırma ve Projelerin Toplumsal Hizmet Boyutunun Geliştirilmesi

  H6.1- Sağlık Kampüsünün Hayata Geçirilmesi

  H6.2- Gelişim İçin İhtiyaç Duyulan Fiziki Mekânların Planlanıp İnşa Edilmesi

  H6.3- Kampüste Yaşamın İyileştirilmesi

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]