2009-2013 dönemi Avrupa Birliği Başkanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Günümüz dünyasında sürekli ve hızlı bir değişim çok farklı sahalarda kendini hissettirmekte, ekonomi, siyaset, bilim ve teknoloji gibi alanlarda toplumsal yapı ve ilişkileri etkileyen çok önemli dönüşümler yaşanmaktadır.

  Türkiye de bu değişime ayak uydurmuş, köklü reformlarla hem ekonomik ve siyasi bir entegrasyon projesi hem de ülkemizin yaşam standartlarını yükselten bir yeniden yapılanma süreci olarak değerlendirilmesi gereken Avrupa Birliği (AB) katılım sürecine hız vermiştir. Cumhuriyetimizin ilanından sonraki en önemli çağdaşlaşma projesi olarak gördüğümüz AB’ye tam üyelik süreci çerçevesinde ülkemizde halkımızın yaşam standartlarını AB standartlarına yükseltecek reform faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmeye devam edilmektedir. Günlük hayatın her alanına evrensel norm ve uygulamaları getirecek büyük bir reform ve toplumsal dönüşüm süreci olarak karşımıza çıkan Avrupa Birliğine katılım, beraberinde birçok alanda zihniyet değişimini de zorunlu kılmaktadır. Tüm bu gelişmeler, klasik kamu yönetimi anlayışının yerine yeni bir yönetim felsefesinin ikame edilmesini ve bu çerçevede kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Hükümetimiz bu gereklilikler karşısında aktif tutum alarak, kamu yönetiminde daha demokratik, katılımcı, şeffaf, sorumlu ve kaliteli bir hizmet sunumu hedefiyle bir dizi reforma imza atmıştır.

  Türk Kamu Yönetimine yeni anlayış ve açılımlar getiren ve aynı zamanda Avrupa Birliği katılım müzakereleri çerçevesinde yapılan reformların ortaya koyduğu yeniliklerden biri olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Stratejik Planlama uygulaması getirilmiştir. Kamu yönetimimizde yeni bir anlayışı yerleştirmesi beklenen Stratejik Planlama, bir kurumda gelecekte elde edilmesi hedeflenen sonuçların neler olacağı, bu sonuçlara nasıl ulaşılacağı ve başarı derecesinin nasıl ölçülüp değerlendirileceği hakkında kararların alınması amacıyla başvurulan kesintisiz ve sistemli bir süreçtir.

  Bu sürecin tetikleyicisi olan Stratejik Planların hazırlanması ve uygulanması sonucunda kuruluşlar varlık nedenlerini ulusal plan ve stratejiler çerçevesinde netleştirecek politika ve önceliklerini ortaya koyabilecek, performans göstergeleri geliştirmek suretiyle de başarılarını ölçebileceklerdir. Kuruluşlar aynı zamanda etkin, verimli ve kaliteli bir yönetimin ancak uzun vadeli stratejik planlarla mümkün olduğunu da müşahede edeceklerdir.

  Türkiye’nin AB ile girmiş olduğu yolda büyük önemi olan Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, sahip olduğu kaynakları, yasalarla kendisine verilmiş olan görevleri etkin bir biçimde yerine getirmek üzere, dengeli bir şekilde kullanmak ve sunduğu hizmetin kalitesini artırmak maksadıyla 2009–2013 dönemini kapsayan Stratejik Planını hazırlamıştır.

  Kurumun bütününü kavrayan bir stratejik planlamanın tüm süreçlerinin tamamlanması yolunda atılmış önemli bir adım olarak gördüğüm bu kıymetli çalışmada emeği geçen herkesi tebrik eder, hayırlı olmasını dilerim.

  Egemen BAĞIŞ
  Devlet Bakanı
  Başmüzakereci

 • A1- AB’ye katılım sürecinin koordinasyonunu daha etkin yürütmek.

  A2- Merkezi olmayan yapılanma sistemi çerçevesinde AB mali kaynaklarından daha etkin yararlanılabilmesi için kapasiteyi artırmak.

  A3- Ulusal kamuoyunun, AB ve müzakere süreci konusunda, AB üye ülkeleri kamuoylarının da Türkiye ve Türkiye’nin AB üyeliğinin önemi konusunda bilgilendirilmesine yönelik çalışmaları arttırmak.

  A4- ABGS’nin kurumsal kapasitesini geliştirmek.

 • H1.1- Plan dönemi boyunca, AB müktesebatına uyum çalışmalarına daha etkin ve hızlı katkıda bulunulacaktır.

  H1.2- Plan dönemi boyunca, paydaşlarla bilgi paylaşımı artırılacak ve hızlandırılacaktır.

  H2.1- Plan dönemi boyunca, proje programlama, hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme kapasitesi artırılacaktır.

  H3.1- Plan dönemi boyunca, ulusal kamuoyunun AB ve müzakere süreci, AB üye ülkeleri kamuoylarınında Türkiye ve Türkiye’nin AB üyeliğinin önemi konusunda sağlıklı bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

  H3.2- Plan dönemi boyunca, bilgiye erişim kaynakları geliştirilecektir.

  H4.1- Plan dönemi boyunca, etkin ve güvenilir bilgi ve iş akışı artırılacaktır.

  H4.2- Plan dönemi boyunca, insan kaynağı kapasitesi geliştirilecektir.

  H4.3- Plan dönemi boyunca, ABGS’nin fiziksel, teknik ve teknolojik alt yapısı donanımlı hale getirilecektir.

  H4.4- Plan dönemi boyunca, ABGS’nin ihtiyaç duyacağı alanlardaki hukuki değerlendirme ve görüşler daha etkin sağlanacaktır.

  H4.5- Plan dönemi boyunca, AB müktesebatının çevirisinin koordinasyonu ve çevirinin hukuki ve terimsel açıdan revizyonu daha etkin yapılacaktır.

  H4.6- ABGS’de meslek memurluğu kavramı geliştirilecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]