2014-2018 dönemi Harran Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • 21. Yüzyılda kurumlar; küreselleşme, hızlı teknolojik gelişme, yeni oluşan pazarlar, toplumsal ihtiyaç ve beklentilerin değişmesi sonucunda ortaya çıkan değişim ve sürekli olarak artan rekabet ortamı karşısında, eskisinden daha stratejik düşünmekte ve stratejik planlama yapma, stratejik kararlar alma faaliyetlerine daha fazla önem vermek zorunda kalmaktadırlar. Bu durumun Türkiye'deki yansımasını 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu oluşturmuş ve adı geçen kanun kamu idarelerine stratejik plan hazırlama zorunluluğu getirmiştir. Bu bağlamda, gelişen ve değişen çağın gerisinde kalmamak adına, çağın gerekleri ile uyumlu bir eğitim öğretim anlayışını benimseyen üniversitemizin katılımcı bir anlayış ile oluşturduğu 2014- 2018 dönemlerini kapsayan stratejik planı geleceğimizi belirleyecek ve bilinçli adımlar atmamızı sağlayacaktır. Bu stratejik planın üniversitemizin tüm sorunlarını çözmesini beklemekten ziyade, kurum kaynaklarını ve enerjisini harekete geçirerek yönlendiren bir yol haritası olarak benimsenmesi amaçlanmalıdır.

  1992 Yılında kurulan ve 20. Yılını doldurmanın gurur ve mutluluğunu bir arada yaşayan Harran Üniversitesi her geçen gün büyüyerek gelişmekte ve buna paralel olarak öğrenci sayısı da artmaktadır. Ancak hızla büyümekte olan Üniversitemiz kaliteden ödün vermeden, kurulduğu günden bugüne kadar sadece yükseköğretim sunmakla kalmayıp, aynı zamanda kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde projeler geliştirerek bölgenin gelişimine katkı sunma gayretini devam ettiren bir yapı içerisindedir. Nitekim, eğitim ve öğretimin yanısıra şehirle bütünleşmek ve Üniversite Sanayi işbirliğini geliştirmek üzere hayata geçirilmesi planlanan Şanlıurfa Teknokentimizin temelinin 2012 yılı başında atılmış olması bu durumun anlamlı bir göstergesidir.

  Kuşkusuz, hazırlanan planın başarıya ulaşmasında, Üniversitemizin tüm akademik ve idari personelinin büyük sorumluluğu bulunmaktadır. Plan, akademik ve idari personel tarafından benimsendikçe ve içselleştirildikçe başarıya ulaşacaktır. Zira, planın hazırlanması sürecinde, farkındalık, açıklık ve katılımcılık ilkelerinden hareket edilmesi de bu nedenden kaynaklanmıştır.

  Yoğun çalışmalar sonucunda ortaya çıkan Üniversitemiz stratejik planı, kurumumuzun sahip olduğu beşeri, mali ve fiziki kaynakları tespit etmede ve bu kaynakların verimli ve etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamada üniversite yönetimine ve çalışanlarına bir kılavuz olacaktır. Harran Üniversitesi’nin gelecek yıllardaki açılımlarını, bugünden belirleyebilmek amacıyla tüm paydaşların aktif katılımlarıyla hazırlanan stratejik planda emeği geçen herkese teşekkür eder, Stratejik planın amaçlarına başarı ile ulaşmasını içtenlikle temenni ederim.

  Prof. Dr. İbrahim Halil MUTLU

  Rektör

 • A1- Alanında Uzmanlaşmış İnsan Kaynakları İle Teknolojik Gelişmelerden de Yararlanarak İleri Düzeyde Eğitim Ve Araştırma Yapılmasını Sağlamak

  A2- Finansal Kaynakları Geliştirmek ve Etkin Kullanılmasını Sağlamak

  A3- Fiziki Altyapıyı Tamamlayarak, Sosyal ve Kültürel Yaşam Kalitesini Arttırmak

 • H1.1- Personel Politikasının Gerek Nitelik Gerekse Nicelik İtibariyle Geliştirilmesini Sağlamak

  H1.2-. Personelin Çalışma Verimliliğini Arttıracak Politikaların Benimsenmesi

  H1.3- Eğitim Kalitesinin Arttırılmasının Sağlanması

  H1.4- Eğitim Sonrası Geri Dönüşümün Alınması Aşamasında Gerekli Politikaların Düzenlenmesi

  H1.5- Yayın Politikasının Nitelik ve Nicelik İtibariyle Gelişiminin Sağlanması

  H1.6- Başarılı, Etkili ve Rekabetçi Bir Öğrenci Politikasının İzlenmesi

  H1.7- Araştırma Geliştirme Projelerinin Etkinliğini Sağlamak ve Her Yıl Proje Sayılarını Arttırmak

  H2.1- Sağlam Bir Finansal Altyapının Oluşturulması Ve Hizmet Sunumunda Etkinliği Sağlamak Amacıyla Öz Kaynakların Arttırılmasının Sağlanması

  H2.2- Araştırma Projeleri İçin Ayrılan Kaynakların Her Yıl Arttırılmasının Sağlanması

  H3.1- Fiziki altyapının geliştirilmesi

  H3.2- Üniversite İçinde Sosyo-Kültürel Yapının Geliştirilmesi

  H3.3- Üniversite Dışında Sosyo-Kültürel Yapının Geliştirilmesi

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]