2014-2018 dönemi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ülkemizin bilim ufkunu genişletmeyi, evrensel nitelikte çalışmalar gerçekleştirmeyi insanlığa bilim ve teknoloji alanlarında katkıda bulunmayı, ülkemizin sanat ve kültür hayatındakiyerini arttırmayı ilke edinen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 14.07.2010 tarih ve 6005 sayılı kanun uyarınca 10 fakülte, 3 enstitü ve 1 yüksekokul olarak kurulmuştur.

  Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak amacıyla kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçesinin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolünü düzenleyen 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu stratejik planlama ile performans esaslı bütçelemeyi ve performansa dayalı stratejik yönetimi zorunlu hale getirmiştir. Bu kapsamda kamu idarelerinin stratejik planlarını “kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat, benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu süreci izlemek ve değerlendirmek” amacıyla hazırlayacakları belirtilmiştir. 

  Kalkınma Bakanlığı tarafından 28.07.2011 tarih ve 28008 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ”de Üniversitemizin Stratejik Planının kapsayacağı dönem 2014-2018 olarak belirlenmiştir. Yeni kurulan genç bir üniversite olarak stratejik planımız ilk planımız olma özelliğini taşımaktadır. Bununla birlikte” İzmir'in 4. Devlet üniversitesi” olarak kurulan üniversitemiz; ülkemiz, bölgemiz ve İzmir ilimizin kalkınmasına ve sorunlarını çözmeye yönelik kuruluş misyonuna uygun amaç ve hedefler belirlemiştir. Üniversitemizde Kalite Yönetim Sistemini tüm birimlerde uygulayarak performansa dayalı bir kalite sistemi ve kaynak dağılımı anlayışını yerleştirmek ana hedeflerimizdendir.Adaletli olacak olan bu sistemin aynı zamanda üretimi ve çalışmayı teşvik ederek diğer üniversitelere de örnek teşkil edeceği inancındayız.

  Her alanda yüksek hedefleri olan üniversitemiz; kültürlü, çağdaş, özgüveni yüksek, sosyal yaşamında başarılı ve evrensel değerlere bağlı nesiller yetiştirme gayesindedir.

  Üniversitemizin tüm akademik birimleri, ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli ve azimli, gerek iş hayatında gerekse sosyal yaşamda en az iki dil bilmenin gerekliliğini bilen, globalleşen, dünyamıza uyum sağlarken kendi öz benliği ve kimliğini koruyup bununla gurur duyan öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.Öğrencilerinin her durumda isteklerini karşılamayı amaç edinen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi olarak hedefimiz, Cumhuriyet'in 100. yılına kadar sadece ülkemizin değil Dünya'nın da sayılı üniversiteleri arasına girebilmektir. Diğer üniversitelerden farklı bir üniversite olarak sadece ülkemize değil tüm Dünya'ya hitap ederek farklılığımızı ortaya koymaktır. Zira bizim sloganımız “Farklı Fikirlerin Sesi”dir. Bu hedefe ulaşmak için gereken aşamaları kaydetme hususunda bizler de üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız ve çok çalışmaktayız.

  Planlı, ne yapmak istediğini bilen, hedeflerini belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için stratejisini ortaya koymuş genç ve dinamik bir üniversitenin şekillenmesi için tüm birimlerimizin ve paydaşlarımızın katılımı ile hazırlanan 2014-2018 Dönemi Stratejik Planımızın amaçlarına başarı ile ulaşmasını temenni eder ve tüm üniversitemize hayırlı olmasını dilerim.


  Prof. Dr. Galip AKHAN

  Rektör

 • A1- Üniversitemizin kurumsal alt yapı gelişimini sağlamak.

  A2- Sürdürülebilir uluslararası standartlarda eğitim vermek.

  A3- Bilime katkı sağlayacak bilgiyi üretmek ve ileri teknoloji geliştirmek.

  A4- Üniversitemizin benimsediği temel değerleri bütünüyle yansıtan kurum kültürü ile etkili ve verimli bir yönetim yapısı oluşturmak.

  A5- Paydaşlarımız ve toplum ile sağlıklı ve sürekli ilişkiler ağı oluşturmak.

  A6- Ülkemizin, bölgemizin gelişimi ve refahına katkı sağlamak.

  A7- Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını sağlamak.

 • H1.1- Çiğli Balatçık Yerleşkesinin master uygulama projesinin 371.300 m²'lik kapalı alanın % 51'ini (191.000 m²) tamamlamak.

  H1.2- Çiğli Balatçık Yerleşkesinin alt yapı ve peyzajının %50'sini tamamlamak. (350.000 m²)

  H1.3- 2013-2014 Bayraklı Sağlık Yerleşkesi master proje ve imar planının %100'ünü tamamlamak.
  (Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan alınan ön izin alanı 1.468.470 m²)

  H1.4- Bayraklı Sağlık Yerleşkesinin master uygulama projesinin 100.000 m²'lik kapalı alanını tamamlamak.

  H1.5- 2015 yılı sonuna kadar Mithatpaşa Eski Askeri Hastanesini “Rektörlük İdari Birimler ve/veya Sürekli Eğitim Merkezi” olarak 800 m²''sini restore etmek.

  H1.6- 2015 yılı sonuna kadar üniversitemiz öğrencileri için Kredi Yurtlar Kurumu ile işbirliği yaparak Çiğli Ana Yerleşkesine yakın konumda yurt yapılmasını ve üniversitemiz personeli için TOKİ ile anlaşma yaparak toplu konut yapılmasını sağlamak.

  H.2.1- Üniversitemizin derslik, laboratuvar ve donanım ihtiyacını karşılamak.

  H2.2- Üniversitemizin akademik ve idari kadrosunu oluşturmak.

  H.2.3- Eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili ve verimli yapılabilmesi için bilgi erişim faaliyetlerini ve kaynaklarını geliştirmek.

  H.2.4- Üniversitemiz öğrenci sayısını artırmak.

  H.2.5- Uluslararası öğrenci sayısını arttırmak. (Toplam öğrenci sayısının %10'nu oranında sağlamak)

  H.2.6- Ulusal ve Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci sayısını toplam öğrenci sayısının %2'si oranında, Ulusal ve Uluslararası değişim programlarından yararlanan akademik personel sayısını %10 oranında sağlamak.

  H.2.7- Eğitim kalitesini arttırmak.

  H.2.8- Stratejik Plan Dönemi (2014-2018) sonuna kadar eğitimde akreditasyonu sağlamak.

  H.3.1- Bilimsel yayın sayısını ve kalitesini arttırmak.

  H.3.2- Bilimsel projeleri ve üniversite-sanayi işbirliği kapsamında AR-GE projelerini arttırmak.

  H.3.3- Bilimsel çalışmaların sunulacağı ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetleri arttırmak.

  H.4.1- Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde Kalite Yönetim Sistemi süreçlerini tamamlayarak, ISO 9001:2008 belgesini almak ve sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak.

  H.4.2- Üniversitemizde “Akademik ve İdari Performans Sistemi”ni oluşturmak.

  H.4.3- 2014 yılı sonuna kadar Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerinde üniversite bilgi yönetim sistemini oluşturmak.

  H.4.4- Üniversitemizde İç Kontrol Standartlarını oluşturmak ve tüm birimlerde uygulamak.

  H.4.5- Kurum kimliğini ve kurum kültürünü geliştirmek.

  H.5.1- İç ve dış paydaşlarımızın memnuniyetini arttırmak.

  H.5.2- Öğrencilerimize sunulan fiziki, sosyal, sportif, kültürel ve kariyer gelişimleri için destek faaliyetlerini gerçekleştirmek.

  H.5.3- Mezun olan öğrencilerimizin istihdamlarına yardımcı olmak ve mezunlarla işbirliğini geliştirmek.

  H.6.1- Toplum yararına sunulan hizmetleri geliştirmek.

  H.6.2- Ülkenin ihtiyacı olan alanlarda ara eleman yetiştirmek.

  H.7.1- Ulusal ve uluslararası üniversiteler ve kurumlarla işbirliği yapmak.

  H.7.2- Üniversitemizin ulusal ve uluslararası medyada tanınırlığını artırmak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]