2014-2018 dönemi Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • İşyurtları Kurumu; hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarının korunup geliştirilmesi veya bir meslek ve sanat öğrenmeleri amacına yönelik olarak çalışmalarını sağlamak üzere işyurtları açmak, bu suretle üretilen ekonomik değerleri pazarlamak amacıyla kurulmuş özel bütçeli, bağlı bir kuruluştur. Bu amaca yönelik çalışmalar dışında, Kurumumuza sağlanan özel gelir kaynakları ile yargı teşkilatının ihtiyaçları da karşılanmaktadır.
  Bu bağlamda;
  İşyurtlarının kapasitesi arttırılarak daha fazla hükümlü ve tutuklunun çalıştırılmasının yanı sıra; üretimde modernizasyon, branşlaşma, kalite, araştırma-geliştirme ile tanıtım ve pazarlama alanlarına yönelik yoğun çalışmalar sürdürülmektedir.
  Atölye faaliyetlerinden elde edilen gelirler hükümlü ve tutukluların iyileştirilmesi ile eğitim
  faaliyetlerinde kullanılmaktadır.
  Diğer taraftan, merkezdeki özel bütçe ile adalet hizmetlerinin sağlıklı işlemesine yönelik olarak bina, araç-gereç, eğitim, diğer yatırım ve cari giderlere finans sağlanmaktadır.
  Çağdaş infaz anlayışı çerçevesinde hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumlarında kendilerini geliştirmeleri, mesleklerini korumaları, yeni meslek öğrenmeleri konusunda önemli yere sahip olan işyurtlarında; verilen mesleki eğitim ve boş zamanları değerlendirme faaliyetleri sayesinde, ceza infaz kurumlarında asayiş ve güvenliğin sağlanmasına da yardımcı olunmakta ve ceza infaz kurumlarımız eğitim ve üretim merkezleri haline gelmektedir.
  Hükümlü ve tutuklulara mesleki eğitim verildikten sonra, işyurtlarında sigortalı olarak ücret karşılığı çalışmaları sağlanmakta, tahliye sonrası bir meslek sahibi olarak topluma katılmaları ile çağdaş infaz sistemi gereği sosyal bir görev de yerine getirilmiş olmaktadır.
  İşyurtları; gelişen teknolojiye uygun, ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde yeniden yapılan planlamalar ile elde edilen ürün ve hizmetlerin pazarlanması sayesinde kuruluş amacına yönelik önemli hizmetler vermektedir.
  “Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarını koruyup geliştirmek veya bir meslek ve sanat öğrenmelerini sağlamanın yanı sıra, çalıştırılması suretiyle, eğitim ve iyileştirilmesine katkı sağlanması, ceza infaz kurumlarının asayiş ve güvenliğine katkıda bulunulması, hükümlü ve tutukluların yeniden topluma kazandırılması, çağdaş üretim tekniklerini kullanarak ürün ve hizmetlerde kalitenin artırılması, hükümlü ve tutukluların atıl durumdaki iş gücünün ülke ekonomisine kazandırılması ayrıca, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinin ihtiyaçlarının karşılanması yönünde finansman desteği sağlanması” misyonu ile,
  “Hükümlü ve tutukluların tamamının, çağdaş koşullarda üretime katılmalarını sağlayarak, işyurdu
  faaliyetlerinde dünyaya örnek olmak.” vizyonundan,
  Hareketle hazırlanan, 2014-2018 yılları stratejik plan çalışması yıllık bazda değerlendirilip yeni stratejilerin belirlenmesinde fayda sağlayacaktır.
  Hazırlanan stratejik planın uygulamada başarılı olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederim.

  Birol ERDEM
  Adalet Bakanlığı Müsteşarı
  İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu Başkanı

 • A1- Hükümlü ve tutukluların meslek edinmesini sağlayarak topluma yeniden kazandırmak

  A2- Ürün ve hizmetlerde kaliteyi yükseltmek

  A3- İşyurdu faaliyetlerinin tanıtımını yapmak

 • H1.1- Çalışan hükümlü ve tutuklulara yılda en az üç defa mesleki eğitim verilecektir.

  H1.2- Sigorta primi ödenerek çalıştırılan 27387 hükümlü ve tutuklu sayısı her yıl %10 artırılacaktır.

  H1.3- 172 olan işkolu sayısı 2018 yılına kadar %20 artırılacaktır.

  H1.4- 31 olan özel sektör işbirliği sayısı her yıl %10 arttırılacaktır.

  H2.1- İşyurdu atölyerinde kullanılan 4608 adet makine ve teçhizat ihtiyaç dahilinde modernize edilecektir.

  H2.2- İşyurtlarında çalışan mevcut 6582 personelin %10'una her yıl mesleki eğitim verilecektir.

  H2.3- 2018 yılı sonuna kadar işyurtlarında çalışan personelin
  kendi branşında en az bir fuar veya sergiye katılımı sağlanacaktır

  H2.4- 2018 yılı sonuna kadar tüm işkollarında, konusunda uzman kurum, kuruluş ve kişiler ile işbirliği yapılmaya devam edilecektir.

  H2.5- 2018 yılı sonuna kadar işyurtlarında üretilen ürün ve hizmetlerle ilgili olarak CE, TS sertifikaları gibi kalite belgelerinden en az birinin alınmasına devam edilecektir.

  H2.6- İşyurdu müdürlüklerinde oluşturulmaya başlanan Ar-Ge birimleri 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

  H3.1- İşyurdu müdürlükleri sergi, fuar ve benzeri organizasyonlara katılacaktır.

  H3.2- İşyurdu müdürlüklerinde oluşturulmaya başlanan Tanıtım Pazarlama birimleri 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

  H3.3- Yılda en az birer kez ulusal veya yerel yayın yapan görsel ve yazılı basın kuruluşlarında işyurdu müdürlüğü faaliyetleri tanıtılacaktır.

  H3.4- Tanıtım ve pazarlama amacıyla kamu ve özel sektör kuruluşlarına en az ayda bir kez ziyaret yapılacaktır.

  H3.5- İşyurtları Kurumu ürün kataloğu, tanıtım broşürleri ve filmleri ihtiyaca bağlı olarak güncellenecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]