2009-2013 dönemi Bingöl İl Özel İdaresi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • İl Özel İdareleri, Anayasa‟nın 127‟inci maddesi esas alınarak; 04.03.2005 tarihinde yayımlanıp yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümlerine göre görev yapmaktadır. İl Özel İdareleri, İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenleri tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlardır.


  Bu kuruluşların idari ve mali açıdan özerk olması, çalışmalarını belli bir plan içinde yaparak etkili ve verimli sonuçlar alma imkânı doğurmaktadır. Yeni çıkan yasa, özerk bir kuruluş olan İl Özel İdaresinin başkanı olan Vali‟ye önemli sorumluluklar getirmiştir. Vali İl Özel İdaresini hazırlanacak stratejik plana uygun olarak yönetmek, her dönemde İl Özel İdaresinin kurumsal stratejilerini yeniden oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak performans programı, bütçeyi ve faaliyetlerini hazırlamak, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmakla yükümlü tutulmuştur.


  Bugünün dünyasında hızlı gelişen teknoloji sayesinde bilimsel ve ekonomik gelişmeler hızla bütün ülkeleri aynı anda etkisi altına alabilmektedir. Dünyada yaşanan gelişmelere ve değişimlere ayak uydurabilmesi ve gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşılabilmesi için Kamu yönetiminde yapısal değişimler yaşanmaktadır. Kamu yönetimindeki yeniden yapılanma içerisinde yerel yönetimleri ilgilendiren yasalar sırayla yürürlüğe girmiş ve uygulanmaya geçilmiştir.


  2009–2013 Stratejik Planı İl Özel İdaresinin misyon, vizyon ve ilkelerini, katılımcı kamu kurum ve kuruluşlarının durum analizlerini, stratejik amaçlarını, hedeflerini, faaliyetlerini, performans kriterlerini ve bütçelerini kapsayan bir belgedir. Kamu kurumları artık faaliyetlerini stratejik plan doğrultusunda, planlama yaparak ve planları belli bir süre gözden geçirip tekrar iyileştirmeler yaparak sürdürecektir. Bu uygulama, Bingöl İli için önceliklerin belirlenerek planlı bir çalışma ortamı oluşturarak, kaynakların yerinde ve daha etkin kullanılmasını sağlayacaktır.


  2009-2013 Stratejik Planın hazırlanmasında yer alan ilgili yöneticileri ve stratejik plan çalışma ekiplerini kutluyor, bu yöndeki çabaların başarıyla sürdürmelerini diliyor, Stratejik Planın İlimize ve Ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.


  İrfan BALKANLIOĞLU
  Bingöl Valisi

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]