2014-2018 dönemi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ülkemizde 2001 yılından beri Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelerin ve bu üniversitelerde öğrenim gören öğrenci sayısının artışına paralel olarak kaliteyi artırmaya yönelik programlar yapılmaktadır.

  Yükseköğretimde alt yapının, öğrenci ve öğretim elamanlarının sayısının ve kalitesinin eş zamanlı olarak artışının sağlanmasına yönelik girişimler çağdaş bir üniversite oluşturmaya yönelik atılan adımları yansıtmaktadır. Kaliteyi artırmak için son yıllarda Yükseköğretim Kurulunun gündeminde, üniversitelerimizin uluslararası boyutta diplomaların tanınması, akredite olmaları, çeşitli değişim programları aracılığı ile neredeyse tüm dünya ülkeleri üniversiteleriyle öğretim elemanı ve öğrenci hareketliliğinin sağlanması, üniversitelerde performans ölçütleri belirleme ve performans artırma gibi konular önemli başlıklar olarak yer almıştır.

  Yükseköğretim Kurulu, söz konusu gündemde yer alan kalite ve akreditasyonun sağlanması için 2001 yılında Bologna sürecine ülkemiz adına katılmış ve süreci onaylamıştır. Ayrıca, 2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile üniversite ve kamu kurumlarında stratejik plan çalışmalarının başlatılması zorunlu hale gelmiştir. Bu gelişmeler, ülkemizde üniversitelerde kalite ve akreditasyon ile stratejik plan çalışmalarının başlamasının temelini oluşturmuştur.

  Üniversitemiz bu gelişmeler çerçevesinde ders programlarını Bologna sürecine uyumlu bir duruma getirmek için yakın geçmişte ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde çalışmalar başlatmış ve program çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca, bu kapsamda üniversitemiz ilk kez 2009-2013 yıllarını kapsayan bir Stratejik Plan hazırlamıştır. Ancak bu plan, ülkemizde diğer üniversitelerde olduğu gibi ilk kez yapılmasından kaynaklanan sorunlardan dolayı önemli derecelerde bütçeleme ve performans belirleme ve ölçme sorunlarını yapısında taşımıştır.

  Hazırlanan bu stratejik plan üniversitemizin, ülkemizde ve dünya üniversiteleri arasında saygın bir yer alması için vizyonunu, misyonunu, değerlerini, güçlü ve zayıf yönlerini, mevcut durumunu, amaçlarını, hedeflerini ve faaliyetlerini yansıtmaktadır. Bu plan üniversitemiz personelinin ve öğrencilerinin ortak hedeflerini yansıtırken diğer yandan bu hedeflere ulaşmak için yapılacak faaliyetleri somut, ölçülebilir ve ulaşılabilir olarak sunmaktadır.

  Prof. Dr. Hayri COŞKUN

  Rektör

 • A1- Çağdaş ve kaliteli eğitim-öğretim ortamı sağlamak ve sürdürmek.

  A2- Bilimsel araştırmaların nitelik ve niceliğini artırmak.

  A3- Toplumsal hizmet faaliyetlerinin sayısını ve kalitesini artırmak.

  A4- Üniversite personeli ve öğrenci memnuniyetini artırmak.

  A5- Paydaşlar ile iletişim ve işbirliğini artırmak.

 • H1.1- Engelli öğrencilerimizin eğitim öğretimini kolaylaştıracak fiziki donanımı ve gerekli bilinci üniversitemizde oluşturmak.

  H1.2- Farabi, Erasmus, Mevlana değişim programlarını etkinleştirmek.

  H1.3- Girişimcilik, yaratıcılık ve inovasyona yönelik eğitim faaliyetlerini teşvik etmek.

  H1.4-Yaşam boyu eğitim hizmetlerini artırmak.

  H2.1- Eğitimde ve araştırmada disiplinler arası etkileşimi artırmak.

  H2.2- Araştırma-geliştirme ve danışmanlık hizmetlerini artırmak.

  H3.1- Üniversitemizin topluma dönük sosyal kültürel programları artırmak

  H3.2- Çevre sorunlarına çözüm üretmek ve çevre duyarlılığını artırmak.

  H4.1- Yurtiçi ve yurtdışı Üniversiteler ve araştırma merkezleri ile iletişim ve işbirliğini artırmak.

  H4.2- Kamu ve özel sektör kurumları ile işbirliğine yönelik faaliyetleri artırmak.

  H4.3- Mezunlarla ilişkileri geliştirmek.

  H5.1- Katılımcılığı özendiren, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını benimsemek.

  H5.2- Geliştirme, kaynaştırma imkanlarının ve faaliyetlerinin sayısını artırmak.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]