2014-2018 dönemi Gelir İdaresi Başkanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Uyguladığımız doğru ekonomik politikalar ve yapısal reformlar sayesinde Hükümetlerimiz döneminde makroekonomik dengelerimiz sağlıklı bir yapıya ulaşmış, ülkemiz sürdürülebilir yüksek büyüme dönemine girmiştir.
  Bu politikalar sayesinde kamu kaynaklarının elde edilmesinde ve kullanımında etkinlik ve verimliliği artırdık, vatandaşa sunulan hizmetin kalitesini yükselttik. Kamu hizmetlerinde çıtayı yükseltmek bu hizmetlerin istikrarlı kaynaklar ile finanse edilmesine; kaynak yönetiminde etkinlik ise temel kamusal finansman kalemi olan vergilerin etkin, verimli, şeffaf, adil ve öngörülebilir bir sistemle yürütülmesine bağlıdır.
  Gelir İdaresi Başkanlığı, önümüzdeki beş yıllık stratejik planlama sürecinde ekonomik istikrarın önündeki en önemli engel olan kayıtdışılıkla mücadeleyi etkin bir şekilde sürdürmeye devam edecektir. Bu çerçevede, vergi tabanının genişletilmesi ve kayıtlı ekonomiye geçişin hızlandırılması için gerek mevzuat, gerek denetim, gerekse toplumsal farkındalığı artıracak uygulamalarıyla önemli çalışmalar yürütecektir.
  Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni plan döneminde de faaliyetlerini kaliteli hizmet sunma anlayışı çerçevesinde yürütecektir. Bu kapsamda, bilgi teknolojisi sistemlerini kullanarak, yeni hizmet seçenekleri üreterek ve mükelleflere sunduğu hizmetin kalitesini daha da iyileştirerek mükelleflerin vergiye uyumunu artırmaya devam edecektir. Öte yandan en önemli sermayesi olan çalışanlarının verimliliğini ve çalışma memnuniyetini artırma yönünde çalışmalar da sürdürmektedir.
  Stratejik planlamada öncü bir idare olan Gelir İdaresi Başkanlığının önümüzdeki beş yıllık dönemine yön verecek olan 2014-2018 Stratejik Planının hayırlı olmasını diler, planın hazırlanmasında emeği geçen merkez ve taşra teşkilatı personeline ve katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.
                                                                                      

                                                                                                   Mehmet ŞİMŞEK
                                                                                                     Maliye Bakanı

 • A1- VERGİ VE DİĞER GELİRLERİ TOPLAMADA ETKİNLİĞİ ARTIRMAK

  A2- KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE ETMEK

  A3- VERGİYE GÖNÜLLÜ UYUMU ARTIRMAK

  A4- KALİTELİ HİZMET SUNMAK

  A5- KURUMSAL GELİŞİME KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK

 • H1.1- Vergi ve Diğer Mali Yükümlülüklerin Zamanında Ödenmesini Sağlamak Amacıyla Tahsilatın Etkinliği Artırılacaktır.

  H2.1- Kayıt Dışı Ekonominin GSYH’ye Oranı 5 Puan Düşürülecektir.

  H3.1- Vergilendirmede Toplumsal Farkındalık ve Vergi Bilinci Artırılacaktır.

  H3.2- Mükellef Memnuniyeti Artırılacaktır.

  H4.1- Bilgi Teknolojisi Sistemleri ve Uygulamaları Geliştirilecektir.

  H4.2- Vergi Mevzuatı Sadeleştirilerek Vergisel Yükümlülükler Anlaşılır Hale Getirilecektir.

  H4.3- Hizmetlerde Verimlilik Artışı Sağlanarak Maliyetler Düşürülecektir.

  H4.4- Kurumsal Organizasyon Daha Etkin ve Verimli Hale Getirilecektir.

  H4.5- Ulusal ve Uluslararası İşbirliği Geliştirilecektir.

  H5.1- Çalışan Memnuniyeti Artırılacaktır.

  H5.2- Çalışma ve Hizmet Ortamları İyileştirilecektir.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]