2014-2018 dönemi Danıştay Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • A1. Yargılamayı makul sürede sonuçlandırmak

  A2. Yargılama hizmetinin niteliğini artırmak

  A3. Kamuoyunda Danıştay'a olan güveni artırmak

  A4. Danıştay'ın danışma ve inceleme fonksiyonunu güçlendirmek

  A5. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek

  A6. Türk idari yargı sisteminin dünya ülkelerine tanıtımını sağlamak

 • H1.1- Yargılama sürecini hızlandırmak

  H1.2- İş yükünü azaltmak

  H2.1- Yargı mensuplarının (Danıştay Meslek Mensubu, Savcı ve Tetkik Hakimi) mesleki yetkinliklerini artırmak

  H2.2- Yargı mensuplarının akademik çalışmalarını ve yabancı dil seviyelerini artırmak.

  H2.3- Yargılama hizmetinin etkili ve verimli yürütülmesini sağlamak

  H2.4- Danıştay Savcılığı kurumunun etkinliğinin artırılmasını sağlamak

  H3.1- Medya ve halkla ilişkileri etkin ve verimli bir şekilde yürütmek

  H3.2- Danıştay kararlarında istikrarı sağlamak

  H3.3- Yargı etik ilkelerinin geliştirilmesini ve benimsenmesini sağlamak

  H3.4- Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iletişimi güçlendirmek

  H4.1- Danışma ve inceleme görevi konusunda idarenin farkındalığını artırıcı çalışmalar yapmak

  H4.2- Danışma ve inceleme görevi konusunda yetkinliği artırmak

  H5.1- İnsan kaynaklarının niteliğini ve motivasyonunu artırmak

  H5.2- Toplam Kalite Yönetimini gerçekleştirmek

  H5.3- Kurum kültürünü geliştirmek

  H5.4- Teknolojik alt yapıyı ve UYAP kullanımını geliştirmek

  H5.5- İstatistiki verilerin toplanmasını ve değerlendirilmesini geliştirmek

  H5.6- Kurumsal hizmetlerin niteliğini geliştirmek

  H6.1- İdari Yargı Mercileri Derneği Dönem Başkanı sıfatıyla etkin çalışmalar yapmak ve derneğin
  üye sayısını artırmak.

  H6.2- Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini artırmak.

  H6.3- Danıştay kararlarının uluslararası bilinirliğini artırmak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]