2014-2018 dönemi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ülkemiz, 2003 yılından itibaren sürdürülebilir, insan merkezli, toplumun bütün katmanlarını dikkate alan politikalar geliştirmiş ve uygulamaya başlamıştır.

  Bunun sonucu olarak ülkemiz, henüz Avrupa Birliği üyesi olmamakla beraber ulaşım ve iletişim sektörlerinin pek çok alanında Birlik ülkeleri ortalamasının üzerinde bir seviye yakalamıştır.

  Dış ticaretin geliştirilmesi, ekonomimizin dışa açılarak dünya ekonomisiyle bütünleşmesi ve diğer ekonomik hedeflerimizin gerçekleştirilmesi açısından son derece önemli bir fonksiyona sahip olan ulaşım ve iletişim hizmetlerinin geliştirilmesi yönünde Bakanlığımız önemli çalışmalar gerçekleştirirken, Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıldönümü olan 2023 yılı için hedeflerini belirlemiş ve bu hedeflere yönelik yol haritasını oluşturmuştur.

  2023 yılına kadar demiryolu, havayolu, denizyolu, karayolu, kent içi ulaşım, uzay teknolojileri ve bilişim sektörleri yeni ve yenilikçi bir bakışla, birbirini tamamlayacak şekilde planlanmıştır.

  Demiryollarının yenilenmesi ile Yüksek Hızlı Tren işletmeciliğine geçilerek ülkemiz Avrupa sıralamasında altıncı, dünya sıralamasında sekizinci olmuş; lojistik merkezler kurulmuş, üretim ve sanayi bölgeleri demiryollarına bağlanmış, yerli bir demiryolu endüstrisi oluşturulmuş, Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Projeleriyle Pekin’den Londra’ya uzanan İpek

  Demiryolu’nun eksik halkaları inşa edilmeye başlanmıştır.

  Yüksek Hızlı Tren; Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya arasında hizmete alınmış, Ankara-Konya yolu tamamen Türk mühendis ve girişimcilerinin, Türk işçilerinin alın teriyle inşa edilmiştir.

  Cumhuriyet Dönemi’nin en büyük karayolu seferberliği başlatılmıştır. Yollar bölünerek can, mal ve çevre güvenliğine önemli katkı sağlanmıştır.

  Denizciliğimizi işlevsel hale getirmek için; ulaştırma limanı, yat limanı, balıkçı barınakları inşa edilmiş, tek bölgeye sıkışan gemi inşa sektörü, kıyı şeritlerimize planlı bir şekilde yaygınlaştırılmıştır. Sahillerimiz ve karasularımız güvenlik sistemleriyle izlemeye alınmıştır.

  Havayolu halkın yolu haline getirilmiş, atıl havaalanları aktifleştirilmiş, uçağa binmek imtiyaz olmaktan çıkarılarak her kesimin ihtiyacını karşılayabilecek hale dönüştürülmüştür. Bilişim altyapısı tamamen yenilenmiş, bilişim otobanları açılmıştır. En ücra köşedeki vatandaşımızla merkezdeki vatandaşımızın bilgiye erişimi, bilişim teknolojilerini kullanma fırsatı eşitlenmiştir.

  Posta ve lojistik hizmetleri, çağdaş bir anlayışla ve banka konseptiyle yeniden ele alınarak toplumun her kesiminin ayağına götürülmüştür. Bugün hiçbir bankanın bulunmadığı 1.000 den fazla yerleşim yerinde PTTBank her türlü bankacılık hizmeti verir hale getirilmiştir.

  Uzay ve haberleşme alanlarında AR-GE teşviki verilerek sektörün önü açılmıştır.

  “Güvenle ulaştıran, hızla eriştiren, sevilen, şeffaf, başarı örneği olarak gösterilen bir kurum olmak” vizyonumuza bizi ulaştıracak olan 2014-2018 yılları Stratejik Planımızda yer alan Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz, ülkemizi Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş uygarlık yolunda ilerletecek adımların da ifadesidir.

  Stratejik Planımızın hazırlanmasında emeği geçen Bakanlık ailemizi kutluyor, teşekkür ediyorum.

                                                                                                   Binali YILDIRIM

                                                                                                   Bakan

 • A1- Ulaştırma, denizcilik ve haberleşme altyapı ve hizmetlerini ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçları karşılayacak şekilde gerçekleştirmek ve yaygınlaştırmak üzere, dengeli ve teknolojik yeniliklere uygun
  politikalar oluşturmak ve planlamak

  A2- Can ve mal güvenliğinin en üst seviyede sağlandığı, ekolojik dengeyi gözeten, sürdürülebilir, kesintisiz ulaştırma ve haberleşme sistemlerine kavuşmak için daha etkin düzenleme, uygulama ve denetimleri hayata geçirmek

  A3- Ülke kaynaklarını en rasyonel şekilde kullanarak, daha kaliteli, ucuz, hızlı ve güvenli hizmet sunabilmek için ulaştırma, denizcilik ve haberleşme altyapılarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak

  A4- Ar-Ge ve yenilikçilik esaslı üretim kültürü oluşturarak, ileri ulaştırma, denizcilik ve haberleşme teknolojilerinin milli kaynaklarla üretimini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak

  A5- Daha kaliteli hizmet sunmak üzere, kurumsal kapasiteyi geliştirmek

 • H1.1- Ulaştırma Ana Planı hazırlamak

  H1.2- Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi (2023)’nin eki olarak hazırlanan Eylem Planı (2013-2015)’ nda yer alan eylemleri gerçekleştirmek, gerekli güncellemeler ile tüm eylemlerin izleme ve değerlendirmesini yapmak

  H1.3- Hareket kısıtlılığı olanların ulaşım ve haberleşme hizmetlerine erişebilirliğini kolaylaştırmak

  H1.4- Denizcilik, havacılık ve uzay, tehlikeli mal ve kombine taşımacılık alanlarında strateji belgeleri ile ana planları oluşturmak

  H1.5- Bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik hizmetlerin toplumun tüm kesimlerine ve ülkenin her tarafına yaygınlaştırılmasını sağlamak

  H1.6- Ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanında uluslararası çok taraflı ve ikili işbirliğini geliştirmek

  H1.7- Gemi inşa ve yan sanayiinin gelişmesine katkı sağlamak

  H2.1- Afet ve acil durumlarda ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak hazırlık ve planlama faaliyetlerini belirlemek, müdahale yöntemlerini ortaya koymak ve uygulamaları tek merkezden yürütmek

  H2.2- Denizyolu, karayolu, demiryolu ve havayoluyla tehlikeli madde taşımacılığının emniyetli bir şekilde yapılmasının temini konusunda, gerekli altyapıyı hazırlamak

  H2.3- Demiryolu ulaşımını geliştirmek ve serbest, adil, sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamak

  H2.4- Kamu ve özel işletme ve şirketlerin, standartları belirlenmiş, emniyetli, güvenli ve kaliteli demiryolu hizmeti vermesini sağlamaya katkıda bulunmak

  H2.5- Denizlerde seyir, can, mal ve çevre emniyetini en üst seviyede sağlamak

  H2.6- Piyasadan çekilen ekonomik ve teknik ömrünü doldurmuş ticari araç sayısını arttırmak

  H2.7- Trafikte seyreden emniyetsiz ve ağır kusurlu araç sayısını azaltmak

  H2.8- Karayolu taşımacılığında mesleki yeterlilik eğitimi alanların sayısını arttırmak

  H3.1- Kombine taşımacılığı geliştirmek

  H3.2- Uluslararası demiryolu bağlantılarını geliştirmek

  H3.3- Şehirlerarası taşımacılıkta demiryolunun payını arttırmak

  H3.4- Şehir içi taşımacılıkta raylı sistem payını arttırmak

  H3.5- Havayolu ulaşımı altyapısını yaygınlaştırmak

  H3.6- İçsu yolu potansiyelini geliştirmek

  H3.7- Kıyı yapılarını geliştirmek

  H3.8- e-devlet uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak

  H3.9- Ülkemizin elektronik haberleşme altyapısını teknolojik gelişmelere paralel olarak geliştirmek

  H3.10- Kamu kurum ve kuruluşlarınca bilgi teknolojileri üzerinden sağlanan her türlü hizmet, işlem ve veri ile bunların sunumunda yer alan sistemlerin güvenliğinin sağlanması ve gizliliğinin korunmasını sağlamak

  H3.11- Havacılık sanayine ilişkin teknolojik ve hukuki altyapıyı oluşturmak

  H4.1- Elektronik haberleşme ile uzay ve havacılık sektörlerinde Ar-Ge ve teknolojik gelişmeleri
  ülke genelinde yaygınlaştırmak

  H4.2- Uydu simülasyonu laboratuvarı kurmak

  H4.3- Uluslararası ölçekte milli planetaryum ve havacılık uzay müzesini kurmak

  H4.4- Ülkemizde haberleşme ve gözlem uydularının ve ilgili teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla deneysel uydu yapmak

  H4.5- Ülkemizde Radyo Teleskop altyapısını oluşturmak

  H5.1- Bakanlığımızca yürütülen iş ve işlemlerde bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst seviyede yararlanmak

  H5.2- Bakanlık merkez ve taşra birimlerinin fiziki, teknik ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik altyapısını güçlendirmek ve çalışma ortamını modernize etmek

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]