2014-2018 dönemi Hazine ve Maliye Bakanlığı Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Ekonomi yönetiminin en önemli aktörlerinden biri olan Hazine Müsteşarlığı, 2014-2018 dönemi için hazırlamış olduğu 2. Stratejik Planı aracılığıyla, 10. Kalkınma Planındaki “Ülkemizin büyüme performansının daha yüksek, istikrarlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, rekabet gücünün ve toplumun refah seviyesinin artırılması” temel hedefine ulaşılmasında büyük bir rol oynayacaktır.
  Kamuda stratejik yönetim ilkelerinin benimsenmesi, hesap verebilirlik anlayışının planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesine, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılmasına, katılımcılığın, şeffaflığın ve vatandaş memnuniyetinin sağlanmasına hizmet edecektir.
  Uygulanan istikrarlı politikalar, geçmişte Türkiye ekonomisinin temel sorunu olarak görülen kamu borç yükünün giderek azalmasını ve borç stokunun vade, faiz ve döviz kompozisyonunda kalıcı iyileşmeler yaşanmasını sağlamıştır. Önümüzdeki plan döneminde de borçlanmanın ve kamu borç stokunun yapısının iyileştirilmesine devam edilecektir.
  Hazine Müsteşarlığı özellikle G-20 gibi çok taraflı platformlarda küresel ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesine dönük aktif çalışmalar yürüterek, üye ülkeler arasında daha yakın işbirliği ve koordinasyon sağlanmasına katkı sağlayacak ve bunun yanında, kalkınma işbirliği konusunda uluslararası uzman kuruluşlar bölgesel ofislerini ülkemizde açmaları yönünde teşvik edilecektir.
  Yüksek ve istikrarlı bir büyümenin sağlanması için, en güvenilir ve kalıcı finansman kaynağı olan yurtiçi tasarrufların artırılması önem arz etmektedir. Bu noktada Hazine Müsteşarlığı Stratejik Planı doğrultusunda sigortacılık sektörünün gelişimini daha da hızlandıracak politikalar uygulamaya konularak yurt içi tasarrufların büyümesine sigortacılık sektörünün daha fazla katkı vermesi sağlanacaktır.
  Yürütülecek çalışmalarla finansal ürün ve hizmetlerde çeşitlilik, derinlik ve tabana yayılma arttırılacak ve devlet destekleri alanında izleme altyapısı güçlendirilerek desteklerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlanacaktır.
  Güçlü kurumsal altyapısı ve nitelikli insan kaynağı ile yukarıda belirtilen amaçları başarıyla yerine getireceğine inandığım Hazine Müsteşarlığı, şeffaflık ve hesap verebilirlik bakımından kamu yönetiminde örnek bir kurum olmaya devam edecektir.
   
                                                                                                          Ali BABACAN
                                                                                                     Başbakan Yardımcısı

 • A1. Kamu mali varlık ve yükümlülüklerini etkin biçimde yönetmek

  A2. Ülkemizin uluslararası ekonomik ve finansal sistemdeki etkinliğini artırmak

  A3. Sigortacılık sektörünün ve özel emeklilik sisteminin gelişimini hızlandırmak

  A4. Finansal ürün ve hizmetlerde çeşitliliği, derinliği ve tabana yayılmayı artırmak suretiyle finansal sistemi ve istikrarı güçlendirmek

  A5. Devlet Desteklerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasına katkıda bulunmak

  A6. Kurumsal yönetimi güçlendirmek
 • H1.1-  Borçlanmanın ve Kamu Borç Stokunun Yapısının İyileştirilmesine Devam Edilmesi

  H1.2- Finansman Araçlarının Çeşitlendirilmesi ve Yatırımcı Tabanının Genişletilmesi

  H1.3- Nakit Yönetimine İlişkin Gelir ve Gider Tahminlerinin İyileştirilmesi

  H1.4- Hazine Garantili Krediler ve İkrazen Kullandırılan Dış Krediler ile Diğer İşlemlerden Kaynaklanan Kredi Riskinin Azaltılması

  H1.5- KİT’lerin Uluslararası Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Uyumlu Bir Çerçevede Faaliyet Göstermelerinin Sağlanması

  H1.6- Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Kapsamında Sağlanan Fonların Etkin Kullanımının Sağlanması

  H1.7- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Üretim ve Dağıtım Faaliyetlerinin Zamanında
  Gerçekleştirilmesi, Ürün Güvenlik Unsurlarının Güçlendirilmesi, Mal ve Hizmet Üretimindeki Potansiyelden Daha Fazla Yararlanılması

  H2.1- Ülkemizin Uluslararası Ekonomik ve Finansal Kuruluşlar ve Platformlarla İlişkilerinin Geliştirilmesi, Bu Kuruluşlar ve Platformlardaki Temsil Gücümüzün Artırılması ve Uluslararası Kalkınma Bankalarının İmkânlarından Daha Fazla Yararlanılması

  H2.2-Ülkemizce Yurtdışına Sağlanan Kredi, Hibe, Yardım ve Garanti Benzeri İmkânların Kalkınma için Uluslararası İşbirliği Hedef ve Stratejisi Çerçevesinde Etkin Bir Şekilde Kullanılması

  H3.1- Sigortalılık Oranlarının Artırılması ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Ürünlerinin Yaygınlaştırılması

  H3.2- Gözetim ve Denetim Sisteminin Güçlendirilmesi
  H4.1- Finansal Ürün ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması, Yeni Ürün ve Hizmetlerin Geliştirilmesi
  H4.2- Finansal Tabana Yayılma Stratejisinin Oluşturulması ve Uygulanması, Bu Alanda Ülkemizin
  Uluslararası Kuruluş ve Platformlarda Etkinliğinin Artırılması
  H5.1- Devlet Desteklerinde Ölçülebilirliğin, Öngörülebilirliğin, Şeffaflığın ve Etkinliğin Sağlanması İçinUygulamaların Bir Bütün Halinde İzlenmesi

  H6.1-İç Kontrol Sisteminin Stratejik Yönetimin Etkinliğini Artıracak Şekilde Geliştirilmesi
  H6.2- İnsan Kaynakları Yönetiminin ve Destek Hizmetlerinin Geliştirilmesi

  H6.3- Bilişim Hizmetlerinin Kurumsal İhtiyaçları Etkin, Verimli ve Güvenli Bir Şekilde Karşılamak ve Kullanıcı Memnuniyetini Artırmak Amacıyla Geliştirilmesi

  H6.4- Hazine Kontrolörleri Kurulu Denetimlerinde Denetim Standartlarına Uyumun Artırılması


 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]