2014-2018 dönemi Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Sağlık Bakanlığı bağlı kuruluşu olan Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, uluslararası giriş noktalarında ve Türk Boğazlarında sağlık hizmeti sunan Ülkemizin tarihi bir kuruluşudur.

  Ulusal ve uluslararası antlaşmalar ve sözleşmelerden kaynaklanan yetkileri kullanarak görevlerini yerine getiren Genel Müdürlük, Osmanlı’dan bugüne kadar yaklaşık iki asırdır kesintisiz hizmet vermektedir. Bu özelliği ile Sağlık Bakanlığı’nın dünyaya açılan penceresi olan Kurumumuz, geçtiğimiz yıllardaki ve günümüzdeki küresel salgın hastalıklarında uyguladığı acil müdahalelerle Ülkemizin önemli bir kamu kuruluşu olduğunu ortaya koymuştur.

  Türkiye’de kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi alanında uygulanan reform girişiminin temel unsurlarından birisi stratejik planlama olup, bu konunun kamu kuruluşlarında uygulanmasını sağlamaya yönelik bir dizi yasal düzenleme yapılmıştır.Ülke olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde koyduğumuz hedeflere ulaşmamız belirlediğimiz stratejik adımların gerçekleştirilmesine bağlıdır.

  02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun Hükmünde
  Kararname ile kamu tüzel kişiliğine sahip özel bütçeli bir idare olarak yeniden yapılandırılma sürecini yaşayan Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, stratejik planlamanın yasal dayanağı olan Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununu temel alarak 2014-2018 dönemine ait üçüncü Stratejik Planı’nı da tamamlamıştır.

  İnsan odaklı ve şeffaf bir yönetim anlayışı içinde önümüzdeki beş yıla ışık tutacak olan bu planda ortaya konan amaç ve hedeflere bütün çalışanlarımızın gayretleri ile ulaşacağımız inancı ile planın meydana gelmesinde katkıları bulunanlara teşekkür ederken, 2014-2018 Stratejik Planımızın; Genel
  Müdürlüğümüze ve Türkiye’mize hayırlı olmasını temenni ederim.

  Dr. Hüsem HATİPOĞLU
  Genel Müdür

 • A1- Giriş noktalarında halk sağlığı risklerine yönelik çekirdek kapasiteleri geliştirip sürdürülebilir hale getirerek, uluslararası alanda norm belirleyici kuruluşlardan biri olmak

  A2- Bireylerin uluslararası seyahatle ilişkili sağlık risklerinden korunmasını sağlamak

  A3- Deniz çalışanlarına sunulan sağlık hizmetlerini uluslararası standartlarda gerçekleştirmek ve gemiadamları sağlığına katkıda bulunmak

  A4- Paydaş odaklı hizmet anlayışını geliştirerek kurum etkinliğini arttırmak

 • H1.1- Belirlenmiş giriş noktalarında uluslararası sağlık tüzüğü çekirdek kapasitelerinin geliştirme oranını 2015 yılı sonuna kadar %70’den %90’a çıkarmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

  H1.2- Giriş noktalarında halk sağlığı risklerine yönelik sağlık denetim ve işlemlerinin uluslararası standartlarda yürütülmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak

  H2.1- Seyahat Sağlığı hizmetinin kalitesini ve yaygınlığını arttırmak

  H3.1- Deniz çalışanlarının sağlık muayene ve sertifikasyonunu uluslararası standartlarda yapmak, sağlığını korumaya katkıda bulunmak

  H3.2- Tele sağlık hizmet sunumunun kalitesini ve yaygınlığını arttırmak

  H4.1- Kurum etkinliğini arttıracak çalışmalara öncelik verilerek paydaşlarla işbirliği anlayışını kuruma hâkim kılmak

  H4.2- Kurum kaynaklarıyla ülkemiz sağlık hizmetleri alt yapısının ve kalitesinin iyileştirilmesine destek sağlamak

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]