2014-2018 dönemi Türkiye Bilimler Akademisi Stratejik planı

 • Stratejik Plan Sunuş
 • Stratejik Amaçlar
 • Stratejik Hedefler
 • Performans Programları
 • Faaliyet Raporları
 • Bilgi çağında, dünya ülkeleri arasındaki rekabet üstünlüğünün temelini bilimsel gelişmişliğin oluşturduğu düşünülmektedir. Bu bakış açısıyla, ülkelerin bilimsel alanlarda gösterdiği başarının, oluşturduğu birikimli bilimsel gelişimin arkasındaki esas gücün eğitimli insan gücü, yetişmiş bilim insanları ve araştırmacılar olduğu açıkça görülmektedir. Dolayısıyla, ülkelerin sahip olduğu nitelikli insan gücü ile bilimsel potansiyel ve performans, toplumlarının bilgi toplumuna dönüşmesinde belirleyici bir etkiye sahip olmaktadır.

  Toplumlarda bilime, bilimsel düşünceye olan ilginin artmasının öneminden dolayı; bilim insanlarının takdir ve teşvik edilmesi, gençlerin bilim insanı olmaya özenmesi ve bilim insanlarını “örnek kişi (rol model)” olarak içselleştirmesi önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç, bütün dünya ülkelerinde bilim akademilerinin “en temel varoluş gerekçesi” olarak kabul görmüş ve Ülkemizde de 1993 yılında Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) kurulması şeklinde sonuç doğurmuştur.

  Türkiye Bilimler Akademisi, 20 yıl boyunca, toplumda bilimsel düşünceye verilen değerin artması yönünde çeşitli faaliyetler gerçekleştirmiştir. Bilimsel öngörü çalışmalarından bilim insanı ödül ve destek programlarına, uluslararası temsil görevlerinden bilimsel işbirliği projelerine, bilimsel konferanslardan kültür projelerine, bilimsel nitelikli birçok yayından Türkçe bilim dili projelerine kadar birçok program, proje ve faaliyet ile Türkiye Bilimler Akademisi bilime ve bilim insanlarına hizmet amacı doğrultusunda faaliyetler göstermiştir ve bundan sonra da amaçları doğrultusunda hizmet etmeye devam edecektir.

  Türkiye Bilimler Akademisi, önümüzdeki dönemde, farklılıkları zenginlik olarak değerlendirmeyi; hukuk, bilim ve etik kurallara uymayı, Ulusal Bilim akademisi olma bilinç ve sorumluluğunu içeren stratejik bir yaklaşımla, kurumsallaşma ve yeniden yapılandırmasını tamamlayarak sahip olduğu kaynakları etkin ve etkili şekilde kullanarak temel görevini geliştirirek gerçekleştirmeye devam etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Akademi stratejik yönetim anlayışını uygulamaya başlamış ve 5018 sayılı Kanunun yasal alt yapısını oluşturduğu kamuda stratejik planlamaya geçişin de etkisiyle;geçmiş dönem stratejik plan uygulamasından elde ettiği tecrübeler ışığında titizlikle yönetilen hazırlık çalışmalarından sonra ikinci dönem stratejik planı (2014-2018) hazırlamıştır.

  Stratejik Planın (2014-2018) hazırlıkları sürecinde katılımcılığın yüksek tutulması için büyük özen gösterilmiştir. Ulusal ve uluslararası bütün etkileşenlerimizin dâhil edildiği hazırlık sürecinde, kapsamlı bir anket çalışması, değerlendirme toplantıları ve Ortak Akıl Çalıştayları gerçekleştirilmiştir.

  Türkiye Bilimler Akademisi’nin ülkü (vizyon) ve temel görevi (misyon) oluşturulup, değerleri sıralandıktan sonra kurgulanan stratejik amaçlarının; Onuncu Kalkınma Planı (2013-2017), Orta Vadeli Mali Plan (2014-2016) ve Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (2011-2016) gibi temel ulusal politika belgeleri ile uyumlu olmasına özen gösterilmiş ve bu vesileyle Akademi’nin hizmet ve
  faaliyetlerinin ülkemize sunduğu katma değerin artırılması amaçlanmıştır.

  Bu çerçevede hazırlanan Stratejik Planın (2014-2018), birinci bölümünde stratejik plan hazırlık çalışmalarına, ikinci bölümünde durum analizine, üçüncü bölümünde ülkü, temel görev, temel değerler, amaç ve hedefler ile stratejik planın diğer politika belgeleri ile ilişkisine yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ayrıca önceki dönem stratejik planı ile farklılıkları da açıklanmıştır. Dördüncü bölümde ise, stratejik amaç ve hedeflerin kaynak ihtiyacı değerlendirilmiş ve beş yıllık (2014-2018) tahmin oluşturulmuştur. İzleyen bölüm ise, stratejik planın izleme ve değerlendirmesini açıklamaktadır. Altıncı bölümde ise; önceki döem stratejik planın performans temelli değerlendirmesi açıklamalı olarak aktarılmıştır. Ekler kısmında ise; Akademi’nin etkileşen anketleri sonuçlarının ayrıntılı değerlendirmesi sunulmuştur. Ayrıca, ekler kısmında 2014 yılı performans programı çerçevesinde stratejik amaç ve hedeflere hizmet eden faaliyet ve projeler hakkında tanıtıcı bilgiler (Akademi’nin hizmetleri hakkında bilgilendirme amacıyla) sunulmuştur.

 • A1- Bilim politikalarına yön vermeye ve bilim temelli danışmanlık hizmeti sunmaya yönelik
  çalışmalar yapmak

  A2- Bilim insanlarını ve eserlerini bilimsel liyakate dayalı olarak takdir ve teşvik etmek

  A3- Bilim insanı olmayı özendirmek

  A4- Toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncelerin yayılmasına rehberlik etmek

  A5- Dünya bilim topluluğunun etkin bir ortağı olmak

  A6- Türkçe’nin bilim dili olarak geliştirilmesinde ve kullanılmasında etkin görev almak

  A7- Kurumsal yöneti(şi)m anlayışını başarıyla uygulayan bir akademi olmak

 • H1.1- Bilimsel alanlarda önceliklerin saptanarak, ulusal bilim politikalarının oluşturulması sağlanacaktır.

  H1.2- Bilim temelli danışmanlık işlevlerine yönelik çalışmalar etkinleştirilecektir.

  H2.1- Bilim insanları seçilecek, ödüllendirilecek ve desteklenecektir.

  H2.2- Bilimsel eserler ödüllendirilecek ve eser sahipleri desteklenecektir.

  H3.1- Bilim insanının örnek kişi (rol model) olmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütülecektir.

  H3.2- Başarılı bilim insanlarının hayat hikâyelerini anlatan çalışmalar yapılacaktır.

  H4.1- Bilimi ve bilimin önemini anlatan çalışmalar yapılacaktır.

  H4.2- Bilimsel bilginin günlük hayata uygulanması konusunda çalışmalar yapılacaktır.

  H5.1- Uluslararası ikili ve çoklu ilişkilerde etkin şekilde yer alınacaktır.

  H6.1- Üniversite düzeyinde bilimsel kitaplar Türkçe’ye kazandırılacaktır.

  H6.2- Türkçe Bilim Terimlerinin oluşturulması ve yaygınlaştırılmasına çalışılacaktır.

  H6.3- Uluslararası alanda Türkçe yayın yapan Akademi(Bilim) Dergisi Oluşturulacaktır.

  H6.4- Akademi yayınlarına olan İiginin ulusal ve uluslararası alanda arttırılması sağlanacaktır.

  H7.1- Akademi hizmetlerinin oluşturulması ve yönetiminde kalite, iç ve dış etkileşenlerin katkısı ile
  kurumsal yönetişim anlayışı uygulanacaktır.

 • Performans programı bir kamu idaresinin stratejik planında yer alan orta vadeli amaç ve hedeflerini yıllık dönemlere dönüştürür. Her yıl için hazırlanan program idarenin ilgili yıla ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içerir.

 • Kamu idareleri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporlarında idarenin teşkilat yapısı, kaynakları ile temel ilke ve politikalarına, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine yer verilir. Performans programında yer alan performans ve bütçe hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmeler raporun esasını oluşturur. Aynı zamanda faaliyet raporunda orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılır. İdarenin üstün ve zayıf yanlarına ve idarenin faaliyet ve hedefleriyle ilgili gelecek yıllardaki öngörülerine yer verilir.

  faaliyet raporlarını aşağıda bulabilirsiniz:

Performans Programları
Faaliyet Raporları

Hızlı Erişim

Yürürlükteki Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]

[Belediyeler]

[İl Özel İdareleri]

[KİT'ler]

Hazırlanan Stratejik Planlar

[Merkezi İdareler]

[Devlet Üniversiteleri]